Food, beverages, tobacco and related products

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Universiteit Gent
Number: 8299040
Publication date: 10-03-2018
Source: TED
Back to main text
Tags: food products tobacco goods and supplies

Original Description

 1. Afdeling I
  1. Naam en adressen
   Universiteit Gent
   Sint-Pietersnieuwstraat 25
   Gent
   9000
   Belgium
   E-mail: aankoopbeleid@ugent.be
  2. Gezamenlijke aanbesteding
  3. Communicatie

   Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
  4. Soort aanbestedende dienst:
  5. Hoofdactiviteit:
 2. Afdeling II
  1. Omvang van de aanbesteding:
   1. Benaming:

    Leveringen voor vleescomponenten


    Referentienummer: Universiteit Gent-18OPE007-F02_0
   2. CPV-code hoofdcategorie:
    15000000
   3. Type opdracht:
    Leveringen
   4. Korte beschrijving:

    Deze opdracht betreft het leveren van vleescomponenten op afroep, ten behoeve van de Directie Studentenvoorzieningen, Afdeling Maaltijdvoorzieningen van de Universiteit Gent, en van Hogeschool Gent.


   5. Geraamde totale waarde:

   6. Inlichtingen over percelen:
  2. Beschrijving
 1. Nadere inlichtingen
 2. Datum van verzending van deze aankondiging
  2018-03-08
 3. Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
  2018/S 024-050426
 1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
  1. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
  2. Overige nadere inlichtingen

   Verslag infosessiesOther tenders from Belgium за for this period

Food, beverages, tobacco and related products Source: TED

Chemical products Source: TED

Chemical products Source: TED

Chemical products Source: TED

Chemical products Source: TED