Insurance and pension services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Brussels Airport Company NV
Number: 61
Publication date: 11-02-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Land purchase services Insurance services

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Brussels Airport Company NV
   Auguste Reyerslaan 80, Diamant Building
   Brussel
   1030
   Belgium
   Contact point(s): 1030
   For the attention of: Michaël Dehert (Risk Manager)
   Telephone: +32 7534481
   E-mail: michael.dehert@brusselsairport.be
   Internet address(es):
   General address: www.brusselsairport.be
   Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=261938
   Further information can be obtained from:

   : Brussels Airport Company NV
   Luchthaven Brussel-Nationaal, Satellietgebouw, 1e verdieping (receptie)
   Zaventem1930Michaël Dehert+32 27534481michael.dehert@brusselsairport.be
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

   : Brussels Airport Company NV
   Luchthaven Brussel-Nationaal, Satellietgebouw, 1e verdieping (receptie)
   Zaventem1930Michaël Dehert+32 27534481michael.dehert@brusselsairport.be
   Tenders or requests to participate must be sent to:

   Brussels Airport Company NV
   Luchthaven Brussel-Nationaal, Satellietgebouw, 1e verdieping (receptie)
   Zaventem
   1930
   Belgium
   Contact point(s): 1930
   For the attention of: Michaël Dehert
   Telephone: +32 27534481
   E-mail: michael.dehert@brusselsairport.be
  2. Main activity
   Airport-related activities
  3. Contract award on behalf of other contracting entities
   The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting entity

    Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid luchthavenuitbating en bijkomende dekkingslaag oorlog en terrorisme.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Brussel-Nationaal.

    NUTS code: BE241
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid luchthavenuitbating en bijkomende dekkingslaag oorlog en terrorisme.

    Perceel 1: verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voortvloeiend uit luchthavenactiviteiten en het beheer en ter beschikking stellen van infrastructuur; globale verzekerde limiet van minimum 1 200 000 000 USD per schadegeval; inclusief verzekering burgerlijke aansprakelijkheid oorlog en terrorisme (waarborguitbreiding clausule AVN52G) met een verzekerde limiet van minimum 150 000 000 USD per schadegeval en per jaar.

    Perceel 2: verzekering burgerlijke aansprakelijkheid oorlog en terrorisme (waarborguitbreiding clausule AVN52G); verzekerde limiet van minimum 850 000 000 USD per schade en per jaar in excedent van 150 000 000 USD (perceel 1).

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    66500000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
    Options: yes

    Aanverwante dekkingen, zoals verder te beschrijven in het lastenboek.

   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: yes
    Number of possible renewals: 1
    In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent contracts:
    in months: 12 (from the award of the contract)
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   Starting: 01.07.2017. Completion: 30.06.2018

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid luchthavenuitbating

  1. Short description

  Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voortvloeiend uit luchthavenactiviteiten en het beheer en ter beschikking stellen van infrastructuur; globale verzekerde limiet van minimum 1 200 000 000 USD per schadegeval; inclusief verzekering burgerlijke aansprakelijkheid oorlog en terrorisme (waarborguitbreiding clausule AVN52G) met een verzekerde limiet van minimum 150 000 000 USD per schadegeval en per jaar.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  66500000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 2 Lot title: Excedent AVN52G

  1. Short description

  Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid oorlog en terrorisme (waarborguitbreiding clausule AVN52G); verzekerde limiet van minimum 850 000 000 USD per schade en per jaar in excedent van 150 000 000 USD (perceel 1).

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  66500000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    De verlangde borgsommen en waarborgen worden vastgelegd in het lastenboek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    De voorwaarden inzake betaling worden vastgelegd in het lastenboek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    De aanvragen tot deelneming kunnen worden ingediend hetzij als leidend verzekeraar en/of als medeverzekeraar. Elke kandidaat leidend verzekeraar wordt geacht ook zijn kandidatuur als medeverzekeraar te stellen, tenzij uitdrukkelijk andersluidende melding van de kandidaat. Alle aanvragen dienen duidelijk te vermelden voor welk aandeel (percentage) op 1 of beide percelen de kandidaat wenst in te schrijven.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    De kandidaat dient voldoende betrouwbaar te zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

    Of aan deze vereiste voldaan is, blijkt uit de controle of de kandidaat zich bevindt in één van de uitsluitingsgevallen voorzien in artikel 43, §1 (strafrechtelijke veroordelingen) van het koninklijk besluit van 24.6.2013 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten (hierna: het „KB van 24.6.2013”).

    Brussels Airport Company vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten, teneinde te bewijzen dat men zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen zoals bedoeld in artikel 43, §1 (strafrechtelijke veroordelingen) van het KB van 24.6.2013:

    — een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan (max. 3 maanden oud). Veroordelingen ouder dan 5 jaar worden niet in overweging genomen voor uitsluiting.

    Indien de kandidaat de voormelde documenten om gegronde redenen niet kan aanleveren, kunnen deze worden vervangen door een verklaring onder eed, of, in landen waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst, dat hij zich niet in de desbetreffende toestanden van uitsluiting bevindt.

    Indien de kandidaat zich wel in een uitsluitbare situatie bevindt, wordt daaromtrent volledige informatie verschaft door de kandidaat.

    Indien een kandidaat zich in één of meer uitsluitingsgevallen zou bevinden, kan Brussels Airport Company tot uitsluiting van de kandidaat besluiten. Indien in eender welk stadium van de gunningsprocedure zou blijken dat een kandidaat, zich komt te bevinden in een situatie die aanleiding kan geven tot uitsluiting, zal door Brussels Airport Company nog steeds tot uitsluiting van de kandidaat kunnen worden besloten.

    Wanneer in de aanvraag tot deelneming beroep wordt gedaan op de draagkracht en/of bekwaamheid van andere entiteiten (zie rubriek VI.3), gelden de hiervoor vermelde verplichtingen en bijhorende modaliteiten voor elke entiteit waarop beroep gedaan wordt.

    Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid van ondernemingen, gelden de hiervoor vermelde verplichtingen en bijhorende modaliteiten voor elke onderneming uit de combinatie. In voorkomend geval dient de volgende bijkomende informatie overgemaakt te worden: naam en gegevens van de leden en de structuur van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid van ondernemingen. De uitsluiting van één van de ondernemingen uit de combinatie kan tot de uitsluiting van de ganse kandidaat aanleiding geven.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    De kandidaat dient te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht voor het uitvoeren van de opdracht en om de gevraagde engagementen aan te gaan zonder een financieel risico voor Brussels Airport Company met zich mee te brengen.

    Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

    — de onderschrijvingscapaciteit van de kandidaat;

    — minimumrating A van Standard & Poors of gelijkwaardig.

    Brussels Airport Company vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten:

    — Een verklaring/attest betreffende de onderschrijvingscapaciteit van de kandidaat, ondertekend door gevolmachtigd persoon, met bewijs van zijn/haar handtekeningsbevoegdheid.

    — Attest inzake bewijs rating S&P of gelijkwaardig.

    Indien de kandidaat de voormelde documenten om gegronde redenen niet kan aanleveren, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die Brussels Airport Company geschikt acht.

    Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de kandidaat:

    — Wiens onderschrijvingscapaciteit beneden het % opgegeven aandeel in de gevraagde dekking ligt.

    — Die niet minimum rating A S&P of gelijkwaardig kan voorleggen.

    Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid van ondernemingen en/of wanneer beroep wordt gedaan op de draagkracht en/of bekwaamheid van andere entiteiten (zie rubriek VI.3):

    — Moeten de leden van het consortium gezamenlijk de toegelaten onderschrijvingscapaciteit aantonen.

    — Dient ieder lid van het consortium aan deze minimum rating A S&P of gelijkwaardig te voldoen.

    Indien de kandidaat of een lid van de combinatie niet voldoet aan 1 of meer van de vereisten inzake economische en financiële draagkracht, kan beroep worden gedaan op de draagkracht van een derde entiteit. De derde entiteit moet een verbintenis — overeenkomstig het model van Brussels Airport Company toegevoegd als aparte bijlage aan deze aankondiging — voorleggen als garantie voor de financieel-economische draagkracht, waarin de derde entiteit uitdrukkelijk de hoofdelijke aansprakelijkheid t.a.v. Brussels Airport Company voor de uitvoering van de opdracht aanvaardt. Brussels Airport Company behoudt zich het recht voor om een verbintenis niet in aanmerking te nemen indien deze inhoudelijk afwijkt van het model dat door Brussels Airport Company ter beschikking wordt gesteld of indien deze geen of onvoldoende garantie biedt inzake de financieel-economische draagkracht. De derde entiteit moet zelf voldoen aan de vereisten inzake het eigen vermogen, de solvabiliteit en de liquiditeit.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    De kandidaat dient te beschikken over een passende technische bekwaamheid voor het uitvoeren van de opdracht. Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de aanwezigheid van de vereiste kennis en ervaring voor het uitvoeren van de opdracht vermeld in rubriek II.1.1). Toegelaten zijn de activiteiten van verzekeringsonderneming in België uit te voeren, of als Europese onderneming toegelaten zijn verzekeringsverrichtingen uit te oefenen in België conform de wetten van 9.7.1975. De kandidaat leidend verzekeraars moeten getuigen van een grondige kennis van de verzekeringsmarkt voor de luchtvaartsector. De kandidaat leidend verzekeraars moeten ervaring hebben in het verzekeren van luchtvaartrisico"s, van gelijk type en functie (aansprakelijkheid — catastroferisico). Zij leggen hiertoe minstens 3 relevante referenties voor over de laatste 5 jaren.

    Brussels Airport Company behoudt zich het recht voor om een kandidaat uit te sluiten van verdere deelname aan de procedure indien de kandidaat één of meerdere van de vereisten niet voldoet.

    Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid van ondernemingen en/of wanneer beroep wordt gedaan op de draagkracht en/of bekwaamheid van andere entiteiten (zie rubriek VI.3), gelden de hoger vermelde minimale vereisten op het niveau van de combinatie en de entiteiten tezamen.

    Indien de kandidaat niet voldoet aan één of meer van de vereisten inzake technische bekwaamheid, kan beroep worden gedaan op de bekwaamheid van een derde entiteit. De derde entiteit moet een verbintenis — overeenkomstig het model van Brussels Airport Company toegevoegd als aparte bijlage aan deze aankondiging — voorleggen als garantie voor de technische bekwaamheid, waarin hij aanvaardt dat Brussels Airport Company, in het kader van de uitvoering van de opdracht, kan eisen dat de derde entiteit daadwerkelijk betrokken wordt bij of belast wordt met de uitvoering van de opdracht voor het gedeelte waarvoor op zijn technische bekwaamheid beroep wordt gedaan. Brussels Airport Company behoudt zich het recht voor om een verbintenis niet in aanmerking te nemen indien deze inhoudelijk afwijkt van het model dat door Brussels Airport Company ter beschikking wordt gesteld of indien deze geen of onvoldoende garantie biedt inzake de technische bekwaamheid.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Negotiated
    Some candidates have already been selected (if appropriate under certain types of negotiated procedures): no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    BAC nv-BAC/FIN/EU/2017/012-F05_0

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 13.03.2017 13:00
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    13.03.2017 13:00
   5. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    , Netherlands
   6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
   7. Conditions for opening of tenders
    Place:

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Het lastenboek zal na onderzoek van de kandidaturen slechts overgemaakt worden aan de geselecteerde kandidaten leidend verzekeraars.

   Meer details over het verloop van de procedure en de structuur van het verzekeringsprogramma zullen in het lastenboek toegelicht worden.

   Het lastenboek zal enkel in het Nederlands en het Engels ter beschikking worden gesteld en de offertes mogen zowel in het Nederlands als in het Engels worden ingediend.

   De kandidaturen moeten uiterlijk 13.3.2017 om 13:00 uur ingediend worden op het volgende adres: Brussels Airport Company, t.a.v. dhr. Michaël Dehert, Luchthaven Brussel Nationaal 1C (Satelliet gebouw), 1930 Zaventem. De kandidaturen moeten in 1 origineel exemplaar (hard copy) en op USB-stick ingediend worden.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (schorsingsprocedure)
    Waterloolaan 70
    Brussel
    1000
    Belgium
    Contact point(s): 1000
    Telephone: +32 25198675
   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   09.02.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Engineering services Source: TED

Hydrants Source: TED

Hotel, restaurant and retail trade services Source: TED

Financial market operational services Source: TED

Pension fund management services Source: TED