General liability insurance services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
Number: 4294205
Publication date: 16-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: liability insurance services Insurance services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
   Siemenslaan 8
   Oostkamp
   8020
   Belgium
   Telephone: +32 59701086
   E-mail: michael.gonzales@zone1.be
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/21/13O/2017
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local agency/office
  5. Main activity:
   Public order and safety
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Verzekeringen.


    Reference number: 2017/21
   2. Main CPV code:
    66516400
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Zie II.1.1.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Perceel


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    66516400
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, Siemenslaan 8 te 8020 Oostkamp.


   4. Description of the procurement:

    Zie II.2.1.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Dienstverlening / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Ondersteuning en bereikbaarheid / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 20
    Price - Weighting: 40
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Perceel


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    66516400, 66510000, 66513000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, Siemenslaan 8 te 8020 Oostkamp.


   17. Description of the procurement:

    Duurtijd van de opdracht: de overeenkomsten worden afgesloten voor een duur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging met telkens 1 jaar, met een minimumduur van 3 jaar.

    De opdracht vangt aan op 1.1.2018, onder voorbehoud van gunning door de aanbestedende overheid, waartoe zij niet verplicht is. De aanbestedende overheid heeft het recht 1 of meerdere percelen niet te gunnen, alsook eventueel te besluiten tot een nieuwe opdracht op dezelfde of op een andere wijze.


   18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Dienstverlening / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Ondersteuning en bereikbaarheid / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 20
    Price - Weighting: 40
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
   27. Title:

    Perceel


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    66516400, 66514110
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, Siemenslaan 8 te 8020 Oostkamp.


   30. Description of the procurement:

    Duurtijd van de opdracht: de overeenkomsten worden afgesloten voor een duur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging met telkens 1 jaar, met een minimumduur van 3 jaar.

    De opdracht vangt aan op 1.1.2018, onder voorbehoud van gunning door de aanbestedende overheid, waartoe zij niet verplicht is. De aanbestedende overheid heeft het recht 1 of meerdere percelen niet te gunnen, alsook eventueel te besluiten tot een nieuwe opdracht op dezelfde of op een andere wijze.


   31. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Dienstverlening / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Ondersteuning en bereikbaarheid / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 20
    Price - Weighting: 40
   32. Estimated value:

   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   39. Additional information:
   40. Title:

    Perceel


    Lot No: 4
   41. Additional CPV code(s):
    66516400
   42. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, Siemenslaan 8 te 8020 Oostkamp.


   43. Description of the procurement:

    Duurtijd van de opdracht: de overeenkomsten worden afgesloten voor een duur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging met telkens 1 jaar, met een minimumduur van 3 jaar.

    De opdracht vangt aan op 1.1.2018, onder voorbehoud van gunning door de aanbestedende overheid, waartoe zij niet verplicht is. De aanbestedende overheid heeft het recht 1 of meerdere percelen niet te gunnen, alsook eventueel te besluiten tot een nieuwe opdracht op dezelfde of op een andere wijze.


   44. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Dienstverlening / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Ondersteuning en bereikbaarheid / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 20
    Price - Weighting: 40
   45. Estimated value:

   46. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   47. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   48. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   49. Information about options:
    Options: no
   50. Information about electronic catalogues:

   51. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   52. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Door deelname aan deze overheidsopdracht en/of het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verklaart de inschrijver op erewoord zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Dit wil zeggen dat hij niet veroordeeld is voor:

    — deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek;

    — omkoping als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek;

    — fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17.2.2002;

    — witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11.1.1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

    De aanbestedende overheid zal daarnaast, voor de Belgische inschrijvers, zelf via elektronische weg de volgende noodzakelijke documenten opvragen om de uitsluitingsgronden na te gaan:

    — RSZ-attest inzake sociale schulden,

    — attest inzake btw-hoedanigheid,

    — attest inzake fiscale schulden,

    — attest inzake niet-faillissement en soortgelijke toestanden.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Deze opdracht is uitsluitend voorbehouden voor verzekeringsmaatschappijen die erkend zijn door de FSMA krachtens hoofdstuk II van de wet van 9.7.1975 en de wet van 4.4.2014 Wet betreffende de verzekeringen. Verzekeringsmakelaars en andere tussenpersonen zijn uitgesloten.

    — Een verklaring dient voorgelegd te worden betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. De inschrijver zal een omzet in de desbetreffende verzekeringstakken aantonen die minimaal 2 x de geraamde waarde is van het perceel waarvoor hij een offerte indient.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Een verklaring dient voorgelegd te worden betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. De inschrijver zal een omzet in de desbetreffende verzekeringstakken aantonen die minimaal 2 x de geraamde waarde is van het perceel waarvoor hij een offerte indient.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    De technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid van de inschrijver zal door de aanbestedende overheid worden afgeleid uit alle informatie opgenomen in onderstaande documenten:

    — Een lijst van referenties voor diensten die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht door de inschrijver, met vermelding van het jaar en van de naam van de publiekrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

    — De correcte uitvoering van deze diensten worden aangetoond door minimaal 3 „attesten past performance” (attest van goede uitvoering van de diensten) die de publiekrechtelijke instantie ondertekent of eenvoudigweg door een gelijkaardige verklaring van de publiekrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De attesten moeten bovendien betrekking hebben op elk van de percelen en elk van de verzekeringstakken waarvoor wordt ingeschreven, zodat de inschrijver minimaal 3 referenties kan voorleggen voor elk perceel waarvoor hij inschrijft. Op elk „attest van goede uitvoering” zullen voldoende contactgegevens staan zodat de aanbestedende overheid tot verificatie van deze referenties kan overgaan.

    — De inschrijver dient de permanente beschikbaarheid (24 u/24, 7 dagen/7) van een Nederlandstalige vertegenwoordiger (bedoeld wordt bv. account manager, relatiebeheerder, inspecteur, …) in Vlaanderen aan te tonen en te garanderen. Dit vanaf het indienen van de offerte tot de einddatum van de overeenkomst.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    — Een lijst van referenties voor diensten die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht door de inschrijver, met vermelding van het jaar en van de naam van de publiekrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

    — De correcte uitvoering van deze diensten worden aangetoond door minimaal 3 „attesten past performance” (attest van goede uitvoering van de diensten) die de publiekrechtelijke instantie ondertekent of eenvoudigweg door een gelijkaardige verklaring van de publiekrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De attesten moeten bovendien betrekking hebben op elk van de percelen en elk van de verzekeringstakken waarvoor wordt ingeschreven, zodat de inschrijver minimaal 3 referenties kan voorleggen voor elk perceel waarvoor hij inschrijft. Op elk „attest van goede uitvoering” zullen voldoende contactgegevens staan zodat de aanbestedende overheid tot verificatie van deze referenties kan overgaan.

    — De inschrijver dient de permanente beschikbaarheid (24 u/24, 7 dagen/7) van een Nederlandstalige vertegenwoordiger (bedoeld wordt bv. account manager, relatiebeheerder, inspecteur, …) in Vlaanderen aan te tonen en te garanderen. Dit vanaf het indienen van de offerte tot de einddatum van de overeenkomst.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-13
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-01-11
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-13
   Local time: 11:00
   Place:

   Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, Siemenslaan 8 te 8020 Oostkamp.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel (Etterbeek)
   1040
   Belgium
   Contact person: 1040
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-11

Other tenders from Belgium за for this period

Beverages, tobacco and related products Source: TED

Fruit, vegetables and related products Source: TED

Antibacterials for systemic use Source: TED

Financial analysis and accounting software package Source: TED

Spectrometers Source: TED