Construction work for water projects

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Afdeling Bovenschelde
Number: 4229728
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Back to main text
Tags: Transport Construction

Original Description

 1. Afdeling I
  1. Naam en adressen
   Afdeling Bovenschelde
   Guldensporenpark 105
   Merelbeke
   9820
   Belgium
   E-mail: charlotte.beels@wenz.be
  2. Gezamenlijke aanbesteding
  3. Communicatie
   De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op
   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284778
   Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adresvia elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=A+B+S-16EGGE1409+-+VB+4-F02
   het hierboven vermelde adres
  4. Soort aanbestedende dienst:
   Publiekrechtelijke instelling
  5. Hoofdactiviteit:
   Andere activiteit: watetbouwkundige werken en diensten
 2. Afdeling II
  1. Omvang van de aanbesteding:
   1. Benaming:

    Seine-Schelde. Bouwen van een Vb-sluis op de Leie te Sint-Baafs-Vijve.


    Referentienummer: A B S-16EGGE1409 - VB 4-F02_0
   2. CPV-code hoofdcategorie:
    45240000
   3. Type opdracht:
    Werken
   4. Korte beschrijving:

    Het project kadert in het Europees binnenvaartproject Seine-Schelde. Dit project beoogt de realisatie, binnen een Europese context, van een binnenvaartverbinding op groot gabarit (duwkonvooien en koppelverbanden CEMT-klasse Vb met breedte 11,4 m, lengte 185 m en diepgang 3,5 m) tussen het Seinebekken enerzijds en het Scheldebekken en de Noordzeehavens anderzijds.

    De opdracht is gesitueerd tussen de Rijksweg N357 en de monding van de Mandel en omvat volgende werken:

    — Realisatie van een nieuwe Vb-sluis met bijhorende infrastructuur (met uitzondering van de voorhavens).

    — Afbraak van de bestaande sluis met bijhorende infrastructuur.

    — Verdieping van de Leie binnen het projectgebied tot een minimale waterdiepte van 4,5 m t.o.v. het nominaal peil.

    — Aanpassing van bestaande kaaimuren en oevers op de gekanaliseerde Leie binnen het projectgebied (tussen de Rijksweg N357 en de monding van de Mandel) volgens het gewijzigde bodempeil.


   5. Geraamde totale waarde:

   6. Inlichtingen over percelen:
    Verdeling in percelen: neen
  2. Beschrijving
   1. Benaming:
   2. Aanvullende CPV-code(s):
    31720000, 44212383, 45000000, 45200000, 45243600, 45248100, 45252124
   3. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    St-Baafs-Vijve.


   4. Beschrijving van de aanbesteding:

    Seine-Schelde. Bouwen van een Vb-sluis op de Leie te St-Baafs-Vijve.


   5. Gunningscriteria:
   6. Geraamde waarde:

   7. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:
    Looptijd in maanden: 30
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   8. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   9. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: ja
   10. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   11. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   12. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: CEF-Transport MAWP 2014—2020 (MAWP= Multi-Annual Work Programme) — projecttitel „Seine- Scheldt 2”.
   13. Nadere inlichtingen:
 3. Afdeling III
  1. Voorwaarden voor deelneming:
   1. Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
   2. Economische en financiële draagkracht:
    Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
   3. Technische en beroepsbekwaamheid :
    Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
   4. Informatie over voorbehouden opdrachten:
  2. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht:
   1. Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
   2. Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
 4. Afdeling IV
 5. Beschrijving:
  1. Type procedure:
   Openbare procedure
  2. Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem:
  3. Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog:
  4. Inlichtingen inzake onderhandeling:
  5. Inlichtingen over elektronische veiling:
  6. Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
   De opdracht valt onder de GPA: ja
 6. Administratieve inlichtingen:
  1. Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure:
   Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 122-247783
  2. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
   Datum: 2017-10-02
   Plaatselijke tijd: 09:30
  3. Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
  4. Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
   NL
  5. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
  6. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
   Datum: 2017-10-02
   Plaatselijke tijd: 09:30
   Plaats:

   Merelbeke.


 1. Inlichtingen over periodiciteit
  Periodieke opdracht: neen
 2. Inlichtingen over elektronische workflows
 3. Nadere inlichtingen

  Deze aankondiging is verbeteringsbericht nr. 4 voor bestek 16EGGE1409.

  Verbeteringsbericht nr. 4 kan opgevraagd worden bij gunther.vandenberghe@wenz.be (09-292 12 75).


 4. Beroepsprocedures
  1. Beroepsinstantie
   Raad van State
   Brussel
   Belgium
  2. Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

  3. Beroepsprocedure
  4. Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

 5. Datum van verzending van deze aankondiging
  2017-09-08

Other tenders from Belgium за for this period

Supply of electronic data related to air transport Source: TED

Supply of electronic data related to air transport Source: TED

Info Point 2018–2021 Source: TED

V1008002 - De Panne, vervangen hoogspanningsinstallatie Source: e-Procurement

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen ontwerper voor het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie in het Oude Wezenhuis op het grondgebied van Lier - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Source: e-Procurement