Railway bridge construction work

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Number: 4229726
Publication date: 13-09-2017
Contract value: 36 575 422 (USD)
Price original: 31 400 000 (EUR)

Source: TED
Back to main text
Tags: Construction

Original Description

 1. Afdeling I
  1. Naam en adressen
   Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
   Rijnkaai 37
   Antwerpen
   2000
   Belgium
   Telefoon: +32 320030030
   E-mail: aanbesteding@BAMNV.be
  2. Gezamenlijke aanbesteding
  3. Communicatie
   De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op
   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284370
   Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adreshet hierboven vermelde adres
  4. Soort aanbestedende dienst:
   Publiekrechtelijke instelling
  5. Hoofdactiviteit:
   Andere activiteit: mobiliteit
 2. Afdeling II
  1. Omvang van de aanbesteding:
   1. Benaming:

    Oosterweelverbinding — infrastructuurwerken spoorlijn 25 — 12 — 27a.


    Referentienummer: BAM-2017-007.-F02_0
   2. CPV-code hoofdcategorie:
    45221112
   3. Type opdracht:
    Werken
   4. Korte beschrijving:

    De opdracht betreft het uitvoeren van werken aan de sporen en bovenleiding als voorbereiding op de kruising van de Oosterweel met de spoorbundels op rechteroever ter hoogte van het Albertkanaal (d.i. de bouw van een nieuwe spoorwegpassage ter hoogte van L25, L12 en L27A).


   5. Geraamde totale waarde:
    Waarde zonder btw: 31 400 000.00 EUR
   6. Inlichtingen over percelen:
    Verdeling in percelen: neen
  2. Beschrijving
   1. Benaming:
   2. Aanvullende CPV-code(s):
    34941000, 34941100, 34941200, 34946110, 34946120, 45230000, 45234000, 45234100
   3. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Antwerpen.


   4. Beschrijving van de aanbesteding:

    De opdracht bestaat uit onder meer onderstaande werken:

    — losmaken van de bovenleiding uit zijn ophangisolator, zijwaartse bevestiging en richtingstangen;

    — wegnemen van console: balk en afbraak van de bovenleidingsconstructies;

    — wegnemen sporen en bedding;

    — bouw van trogbruggen inclusief tijdelijke ondersteuning t.h.v. voorbouwlocatie;

    — plaatsen van paalfunderingen bestaande uit geschroefde kokerpalen;

    — uitvoeren van beschoeiingen met hetzij, groutpalen (d.i. de basisoplossing), hetzij damplanken en groutpalen (d.i. de vereiste variant), zoals hierna wordt toegelicht;

    — lassen van paaljukken;

    — slopen van bestaande massieven en keermuren;

    — inschuiven van trogbruggen;

    — bouwen van overgangsmassieven naast de trogbruggen;

    — terugplaatsen sporen en bedding;

    — plaatsen van bovenleidingspalen en plaatsen van console/balk;

    — bevestigen van de bovenleiding aan de ophangisolatoren en zijwaartse bevestiging en richtstangen;

    — alle grondwerken die met bovenstaande werken samenhangen;

    — het monitoren van de zettingen en het nemen van maatregelen in geval van zettingen of zwel van de sporen, gedurende een periode van maximaal 10 jaar na oplevering.


   5. Gunningscriteria:
   6. Geraamde waarde:

   7. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:
    Looptijd in maanden: 18
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   8. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   9. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: ja
   10. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   11. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   12. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   13. Nadere inlichtingen:

    Zie paragraaf 1.2 van deel A1 van het bestek voor de vereiste variant.


 3. Afdeling III
  1. Voorwaarden voor deelneming:
   1. Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
    Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

    De bieder dient voldoende betrouwbaar te zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

    Of aan deze vereiste is voldaan, blijkt uit de controle of de bieder zich bevindt in één van de uitsluitingsgevallen voorzien in de artikelen 67 t.e.m. 69 van de Wet overheidsopdrachten 17.6.2016 en de artikelen 61 t.e.m. 63 van het KB Plaatsing 18.4.2017. Het betreft meer bepaald de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden alsook de facultatieve uitsluitingsgronden.

    Voor meer in formatie: zie paragraaf 1.8 (a) van deel A1 van het bestek.


   2. Economische en financiële draagkracht:
   3. Technische en beroepsbekwaamheid :
    Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
   4. Informatie over voorbehouden opdrachten:
  2. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht:
   1. Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
   2. Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
 4. Afdeling IV
 5. Beschrijving:
  1. Type procedure:
   Openbare procedure
  2. Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem:
  3. Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog:
  4. Inlichtingen inzake onderhandeling:
  5. Inlichtingen over elektronische veiling:
  6. Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
   De opdracht valt onder de GPA: ja
 6. Administratieve inlichtingen:
  1. Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure:
  2. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
   Datum: 2017-10-05
   Plaatselijke tijd: 10:00
  3. Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
  4. Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
   NL
  5. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
  6. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
   Datum: 2017-10-05
   Plaatselijke tijd: 10:00
 1. Inlichtingen over periodiciteit
  Periodieke opdracht: neen
 2. Inlichtingen over elektronische workflows
  Elektronische facturering wordt aanvaard
 3. Nadere inlichtingen

  Zie paragraaf 1.2 van deel A1 van het bestek voor de vereiste variant.


 4. Beroepsprocedures
  1. Beroepsinstantie
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel
   1040
   Belgium
   Contactpersoon: 1040
  2. Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

  3. Beroepsprocedure
   Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

   In overeenstemming met artikel 14, 15 en 23 van de Belgische wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk:

   — een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen;

   — een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.


  4. Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

   In overeenstemming met artikel 14, 15 en 23 van de Belgische wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk:

   — een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen;

   — een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen. 5. Datum van verzending van deze aankondiging
  2017-09-08

Other tenders from Belgium за for this period

Construction work for water projects Source: TED

Supply of electronic data related to air transport Source: TED

Supply of electronic data related to air transport Source: TED

Info Point 2018–2021 Source: TED

V1008002 - De Panne, vervangen hoogspanningsinstallatie Source: e-Procurement