Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Wonen Regio Kortrijk
Number: 4229631
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Back to main text
Tags: Construction

Original Description

 1. Afdeling I
  1. Naam en adressen
   Wonen Regio Kortrijk
   Nieuwtraat 13
   Kortrijk
   8500
   Belgium
   Telefoon: +32 56260550
   E-mail: nieuwkortrijk@gmail.com
   Fax: +32 56260559
  2. Gezamenlijke aanbesteding
  3. Communicatie

   Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
  4. Soort aanbestedende dienst:
  5. Hoofdactiviteit:
 2. Afdeling II
  1. Omvang van de aanbesteding:
   1. Benaming:

    Bouwen van 4 nieuwbouw appartementsgebouwen met omgevingsaanleg.


    Referentienummer: S&P-A16 0604B-F02_0
   2. CPV-code hoofdcategorie:
    45211000
   3. Type opdracht:
    Werken
   4. Korte beschrijving:

    Bouwen van 4 nieuwbouw appartementsgebouwen (77 wooneenheden) met omgevingsaanleg.


   5. Geraamde totale waarde:

   6. Inlichtingen over percelen:
  2. Beschrijving
 1. Nadere inlichtingen
 2. Datum van verzending van deze aankondiging
  2017-09-08
 3. Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
  2017/S 139-284654
 1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
  1. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
  2. Overige nadere inlichtingen

   Toevoeging 08-09-2017 — model UEA.

   Deel II: Gegevens over de ondernemer:

   — A en B: invullen,

   — C: enkel invullen indien van toepassing,

   — D: niet invullen.

   Deel III: Uitsluitingsgronden.

   — A, B en C invullen.

   Deel IV: Selectiecriteria:

   — enkel alfa invullen.

   Deel V: niet invullen.

   Deel VI: slotverklaringen: invullen.



Other tenders from Belgium за for this period

Railway bridge construction work Source: TED

Construction work for water projects Source: TED

Supply of electronic data related to air transport Source: TED

Supply of electronic data related to air transport Source: TED

Info Point 2018–2021 Source: TED