Vehicles for the emergency services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Hulpverleningszone Centrum
Number: 4229545
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Back to main text
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Original Description

 1. Afdeling I
  1. Naam en adressen
   Hulpverleningszone Centrum
   Roggestraat 70
   Gent
   9000
   Belgium
   Telefoon: +32 9268899
   E-mail: paul.stevens@brandweerzonecentrum.be
  2. Gezamenlijke aanbesteding
  3. Communicatie
   De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op
   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284756
   Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adresvia elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Brandweerzone+Centrum+-900+2017-130-IP-04-F02

  4. Soort aanbestedende dienst:
   Publiekrechtelijke instelling
  5. Hoofdactiviteit:
   Openbare orde en veiligheid
 2. Afdeling II
  1. Omvang van de aanbesteding:
   1. Benaming:

    Levering van zware materiaalwagens.


    Referentienummer: Brandweerzone Centrum -900 2017-130-IP-04-F02_3
   2. CPV-code hoofdcategorie:
    34144200
   3. Type opdracht:
    Leveringen
   4. Korte beschrijving:

    De uit te voeren levering betreft aankopen zware materiaalwagens (minimum 2 en maximum 3).

    Het is de bedoeling van de Hulpverleningszone Centrum om met 1 leverancier een raamovereenkomst te sluiten voor het aankopen en leveren van zware materiaalwagens ten behoeve van de Hulpverleningszone Centrum gedurende een periode van 4 jaar.


   5. Geraamde totale waarde:

   6. Inlichtingen over percelen:
    Verdeling in percelen: neen
  2. Beschrijving
   1. Benaming:
   2. Aanvullende CPV-code(s):

   3. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Hulpverleningszone Centrum.


   4. Beschrijving van de aanbesteding:

    De uit te voeren levering betreft aankopen zware materieelwagens (minimum 2 en maximum 3).

    Het is de bedoeling van de Hulpverleningszone Centrum om met 1 leverancier een raamovereenkomst te sluiten voor het aankopen en leveren van zware materieelwagens ten behoeve van de Hulpverleningszone Centrum gedurende een periode van 4 jaar.


   5. Gunningscriteria:
    De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
   6. Geraamde waarde:

   7. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:
    Looptijd in maanden: 48
    Deze opdracht kan worden verlengd: ja
    Beschrijving van verlengingen:

    De raamovereenkomst kan maximaal op basis van artikel 26§1,4° b van de wet van 17.6.2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor een bijkomende duur van 3 jaar verlengd worden.


   8. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   9. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   10. Inlichtingen over opties:
    Opties: jaBeschrijving van opties:

    Verplichte optie 1:

    Voorwerp: er dient een onderhoudscontract afgesloten te worden voor een periode van 8 jaar of 50 000 km excl. banden en koetswerkherstellingen. De voorwaarden en prijzen worden in bijlage toegevoegd.

    Minimumeisen: er dient beschreven te worden hoe het onderhoud zal uitgevoerd worden zowel op het voertuig, de opbouw van het voertuig, de kraan en de winch.

    De inschrijver is verplicht om voor deze optie een prijs op te geven.

    Verplichte optie 2:

    Liertransport steun met beveiliging.

    Minimumeisen: zie technische bepalingen punt 1.12.18.

    De inschrijver is verplicht om voor deze optie een prijs op te geven.

    Verplichte optie 3:

    Vaste haak compatibel rotator.

    Minimumeisen: zie technische bepalingen punt 1.12.18.

    Verplichte optie 4.

    Rotatorkop.

    Minimumeisen: zie technische bepalingen punt 1.12.18.

    Verplichte optie 5:

    Uitbreiding hydraulische functies.

    Minimumeisen: zie technische bepalingen punt 1.12.18.


   11. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   12. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   13. Nadere inlichtingen:
 3. Afdeling III
  1. Voorwaarden voor deelneming:
   1. Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
   2. Economische en financiële draagkracht:
    Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
   3. Technische en beroepsbekwaamheid :
    Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
   4. Informatie over voorbehouden opdrachten:
  2. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht:
   1. Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
   2. Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
 4. Afdeling IV
 5. Beschrijving:
  1. Type procedure:
   Openbare procedure
  2. Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem:
   Raamovereenkomst met één ondernemingIn het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: Looptijd 4 jaar.
  3. Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog:
  4. Inlichtingen inzake onderhandeling:
  5. Inlichtingen over elektronische veiling:
  6. Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
   De opdracht valt onder de GPA: neen
 6. Administratieve inlichtingen:
  1. Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure:
  2. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
   Datum: 2017-10-10
   Plaatselijke tijd: 11:00
  3. Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
  4. Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
   NL
  5. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
  6. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
   Datum: 2017-10-10
   Plaatselijke tijd: 11:00
   Plaats:

   Hulpverleningszone Centrum, Roggestraat 70, 9000 Gent.


 1. Inlichtingen over periodiciteit
  Periodieke opdracht: neen
 2. Inlichtingen over elektronische workflows
 3. Nadere inlichtingen

  De kandidaten kunnen het uniform Europees aanbestedingsdocument gebruiken.


 4. Beroepsprocedures
  1. Beroepsinstantie
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel
   1040
   Belgium
   Contactpersoon: 1040
   E-mail: info@raadvanstate.be
   Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be
  2. Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
   Niet van toepassing
   Niet van toepassing
   N.v.t.
   N.v.t.
   Belgium
   Contactpersoon: N.v.t.
   E-mail: aankoop@brandweerzonecentrum.be
   Internetadres: www.brandweerzonecentrum.be
  3. Beroepsprocedure
  4. Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel
   1040
   Belgium
   Contactpersoon: 1040
   E-mail: info@raadvanstate.be
   Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be
 5. Datum van verzending van deze aankondiging
  2017-09-08

Other tenders from Belgium за for this period

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses Source: TED

Railway bridge construction work Source: TED

Construction work for water projects Source: TED

Supply of electronic data related to air transport Source: TED

Supply of electronic data related to air transport Source: TED