Computer network services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Stad Mechelen
Number: 4229543
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Back to main text
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment Computer equipment and supplies

Original Description

 1. Afdeling I
  1. Naam en adressen
   Stad Mechelen
   Grote Markt 21
   Mechelen
   2800
   Belgium
   Telefoon: +32 15297665
   E-mail: koen.verspecht@mechelen.be
   Fax: +32 15297629
  2. Gezamenlijke aanbesteding
  3. Communicatie
   De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op
   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1218/01/2017
   Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adresvia elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be

  4. Soort aanbestedende dienst:
   Regionale of plaatselijke instantie
  5. Hoofdactiviteit:
   Algemene overheidsdiensten
 2. Afdeling II
  1. Omvang van de aanbesteding:
   1. Benaming:

    Leveren, plaatsen en onderhoudscontract van actieve componenten.


    Referentienummer: 2017-00-ICT-261
   2. CPV-code hoofdcategorie:
    72700000
   3. Type opdracht:
    Leveringen
   4. Korte beschrijving:

    Zie II.1.1.


   5. Geraamde totale waarde:

   6. Inlichtingen over percelen:
    Verdeling in percelen: neen
  2. Beschrijving
   1. Benaming:
   2. Aanvullende CPV-code(s):
    72000000, 72611000
   3. Plaats van uitvoering:
   4. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.1.4.


   5. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Technische waarde / Weging: 25
    Kwaliteitscriterium - Naam: Onderhoud en dienstverlening / Weging: 25
    Prijs - Weging: 50
   6. Geraamde waarde:

   7. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:
    Looptijd in dagen: 40
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   8. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   9. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   10. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   11. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   12. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   13. Nadere inlichtingen:
 3. Afdeling III
  1. Voorwaarden voor deelneming:
   1. Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
    Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

    * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

    * In navolging van art. 63 van het KB van 18.4.2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

    * Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

    De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

    Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

    — het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

    — de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.


   2. Economische en financiële draagkracht:
    Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

    Niet van toepassing.


    Eventuele minimumeisen:

    Niet van toepassing.


   3. Technische en beroepsbekwaamheid :
    Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

    * Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.


    Eventuele minimumeisen:

    Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.


   4. Informatie over voorbehouden opdrachten:
  2. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht:
   1. Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
   2. Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
 4. Afdeling IV
 5. Beschrijving:
  1. Type procedure:
   Openbare procedureMotivering:

   Hoogdringendheid.


  2. Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem:
  3. Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog:
  4. Inlichtingen inzake onderhandeling:
  5. Inlichtingen over elektronische veiling:
  6. Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
   De opdracht valt onder de GPA: ja
 6. Administratieve inlichtingen:
  1. Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure:
  2. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
   Datum: 2017-10-09
   Plaatselijke tijd: 11:00
  3. Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
  4. Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
   NL
  5. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
   De inschrijving moet geldig blijven tot: 2018-02-06
   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
  6. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
   Datum: 2017-10-09
   Plaatselijke tijd: 11:00
   Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 1. Inlichtingen over periodiciteit
  Periodieke opdracht: neen
 2. Inlichtingen over elektronische workflows
 3. Nadere inlichtingen

  Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 4. Beroepsprocedures
  1. Beroepsinstantie
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 37
   Brussel
   1000
   Belgium
   Contactpersoon: 1000
  2. Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

  3. Beroepsprocedure
  4. Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

 5. Datum van verzending van deze aankondiging
  2017-09-08

Other tenders from Belgium за for this period

Vehicles for the emergency services Source: TED

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses Source: TED

Railway bridge construction work Source: TED

Construction work for water projects Source: TED

Supply of electronic data related to air transport Source: TED