Computer network services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Stad Mechelen
Number: 4229543
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment Computer equipment and supplies

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Stad Mechelen
   Grote Markt 21
   Mechelen
   2800
   Belgium
   Telephone: +32 15297665
   E-mail: koen.verspecht@mechelen.be
   Fax: +32 15297629
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1218/01/2017
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://eten.publicprocurement.be

  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Leveren, plaatsen en onderhoudscontract van actieve componenten.


    Reference number: 2017-00-ICT-261
   2. Main CPV code:
    72700000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Zie II.1.1.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    72000000, 72611000
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Zie II.1.4.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Technische waarde / Weighting: 25
    Quality criterion - Name: Onderhoud en dienstverlening / Weighting: 25
    Price - Weighting: 50
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 40
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

    * In navolging van art. 63 van het KB van 18.4.2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

    * Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

    De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

    Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

    — het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

    — de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Niet van toepassing.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Niet van toepassing.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    * Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedureJustification:

   Hoogdringendheid.


  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-09
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-02-06
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-09
   Local time: 11:00
   Information about authorised persons and opening procedure:

   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 37
   Brussel
   1000
   Belgium
   Contact person: 1000
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-08

Other tenders from Belgium за for this period

Vehicles for the emergency services Source: TED

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses Source: TED

Railway bridge construction work Source: TED

Construction work for water projects Source: TED

Supply of electronic data related to air transport Source: TED