Mass spectrometer

Original Description

 1. Afdeling I
  1. Naam en adressen
   Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis VZW (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
   Moorselbaan 164
   Aalst
   9300
   Belgium
   Telefoon: +32 53728746
   E-mail: charlotte.bontinck@olvz-aalst.be
   Fax: +32 53724586
  2. Gezamenlijke aanbesteding
  3. Communicatie
   De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op
   https://enot.publicprocurement.be
   Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adreshet hierboven vermelde adres
  4. Soort aanbestedende dienst:
   Ander type: ziekenhuis
  5. Hoofdactiviteit:
   Gezondheid
 2. Afdeling II
  1. Omvang van de aanbesteding:
   1. Benaming:

    Aankoop, levering en indienststelling van een tandem quadrupool massaspectrometer.


    Referentienummer: 2017/LABO/009
   2. CPV-code hoofdcategorie:
    38433100
   3. Type opdracht:
    Leveringen
   4. Korte beschrijving:

    De opdracht omvat onder meer:

    — de aankoop, levering en indienststelling van een tandem quadrupool massaspectrometer;

    — de aankoop, levering en indienststelling van een UHPLC-toestel incl. koppeling aan de massaspectrometer;

    — aankoop, levering en installatie van een tafel waarop het toestel geïnstalleerd wordt;

    — opstart van 1 applicatie, nl. immunosuppressiva;

    — aankoop, levering en installatie van een geschikte stikstofgenerator + buffervat voor de toevoer van stikstof aan de massaspectrometer;

    — bidirectionele koppeling aan het LIS;

    — preventief onderhoudscontract;

    — voldoende opleiding.


   5. Geraamde totale waarde:

   6. Inlichtingen over percelen:
    Verdeling in percelen: neen
  2. Beschrijving
   1. Benaming:
   2. Aanvullende CPV-code(s):

   3. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis VZW (met campussen te Aalst, Asse en Ninove), Moorselbaan 164 te 9300 Aalst.


   4. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.1.4.


   5. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Functionele waarde / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Onderhoudsaspecten en support en service / Weging: 20
    Kwaliteitscriterium - Naam: Opleiding / Weging: 15
    Kostencriterium - Weging: 35
   6. Geraamde waarde:

   7. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-02-01
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   8. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   9. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   10. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   11. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   12. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   13. Nadere inlichtingen:
 3. Afdeling III
  1. Voorwaarden voor deelneming:
   1. Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
    Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

    * Als de ondertekening van het indieningsrapport gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt de elektronische authentieke of onderhandse akte toe waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een scan van het afschrift van zijn volmacht.

    In voorkomend geval verwijst hij naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte bij uittreksel is bekendgemaakt, waarbij ook de betreffende bladzijde(n) en/of passage worden opgegeven (art. 44 KB 18.4.2017).

    * De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

    1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

    2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

    * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

    — niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;

    — niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

    — geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

    — niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

    Bovenvermeld attest dient op naam van de firma te zijn en niet op een natuurlijke persoon (tenzij het een éénmanszaak betreft).


   2. Economische en financiële draagkracht:
    Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

    * Document uitgaande van erkend accountingskantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij gebaseerd op de meest recente jaarrekening.

    Berekeningswijze in geval private onderneming:

    0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +

    0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +

    3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +

    0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +

    0,998 x Omzet / Totale bezittingen.

    De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer. De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.


    Eventuele minimumeisen:

    De inschrijver dient een document aan te leveren waaruit blijkt dat de behaalde Z-score hoger is dan 1,5. De aanbestedende overheid heeft het recht om de offerte van de inschrijver met een Z-score lager dan 1,5 niet te weerhouden voor verdere evaluatie.


   3. Technische en beroepsbekwaamheid :
    Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

    * Algemene bedrijfsvoorstelling: historiek, organisatie, aantal werknemers, (toekomst)visie, ....

    * Een lijst van de voornaamste projecten van soortgelijke omvang die gedurende de afgelopen 3 jaar werden uitgevoerd, waarvan minimum 3 in de zorgsector, met vermelding van naam van de instelling, het bedrag, datum, contactpersoon en korte beschrijving van de opdracht. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.


    Eventuele minimumeisen:

    * Aanleveren van een bedrijfsvoorstelling zoals hierboven beschreven.

    * Aanleveren van een referentielijst volgens de tabel die werd opgegeven in bijlage D van dit bestek.


   4. Informatie over voorbehouden opdrachten:
  2. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht:
   1. Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
   2. Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
 4. Afdeling IV
 5. Beschrijving:
  1. Type procedure:
   Openbare procedure
  2. Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem:
  3. Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog:
  4. Inlichtingen inzake onderhandeling:
  5. Inlichtingen over elektronische veiling:
  6. Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
   De opdracht valt onder de GPA: ja
 6. Administratieve inlichtingen:
  1. Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure:
  2. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
   Datum: 2017-10-27
   Plaatselijke tijd: 11:00
  3. Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
  4. Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
   NL
  5. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
  6. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
   Datum: 2017-10-27
   Plaatselijke tijd: 11:00
   Plaats:

   Zaal Fuga, 4de verdieping, blok W, lokaal W+4002.


   Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

   Er is een publieke opening van de offertes voorzien.


 1. Inlichtingen over periodiciteit
  Periodieke opdracht: neen
 2. Inlichtingen over elektronische workflows
 3. Nadere inlichtingen

  Er is een publieke opening van de offertes voorzien.


 4. Beroepsprocedures
  1. Beroepsinstantie
   Rechtbank eerste aanleg, Dendermonde
   Justitieplein 1
   Dendermonde
   9200
   Belgium
   Contactpersoon: 9200
   Telefoon: +32 52260711
  2. Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

  3. Beroepsprocedure
  4. Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

 5. Datum van verzending van deze aankondiging
  2017-09-08

Other tenders from Belgium за for this period

Computer network services Source: TED

Vehicles for the emergency services Source: TED

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses Source: TED

Railway bridge construction work Source: TED

Construction work for water projects Source: TED