Mass spectrometer

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis VZW (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
   Moorselbaan 164
   Aalst
   9300
   Belgium
   Telephone: +32 53728746
   E-mail: charlotte.bontinck@olvz-aalst.be
   Fax: +32 53724586
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://enot.publicprocurement.be
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: ziekenhuis
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Aankoop, levering en indienststelling van een tandem quadrupool massaspectrometer.


    Reference number: 2017/LABO/009
   2. Main CPV code:
    38433100
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    De opdracht omvat onder meer:

    — de aankoop, levering en indienststelling van een tandem quadrupool massaspectrometer;

    — de aankoop, levering en indienststelling van een UHPLC-toestel incl. koppeling aan de massaspectrometer;

    — aankoop, levering en installatie van een tafel waarop het toestel geïnstalleerd wordt;

    — opstart van 1 applicatie, nl. immunosuppressiva;

    — aankoop, levering en installatie van een geschikte stikstofgenerator + buffervat voor de toevoer van stikstof aan de massaspectrometer;

    — bidirectionele koppeling aan het LIS;

    — preventief onderhoudscontract;

    — voldoende opleiding.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis VZW (met campussen te Aalst, Asse en Ninove), Moorselbaan 164 te 9300 Aalst.


   4. Description of the procurement:

    Zie II.1.4.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Functionele waarde / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Onderhoudsaspecten en support en service / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Opleiding / Weighting: 15
    Cost criterion - Weighting: 35
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-02-01
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    * Als de ondertekening van het indieningsrapport gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt de elektronische authentieke of onderhandse akte toe waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een scan van het afschrift van zijn volmacht.

    In voorkomend geval verwijst hij naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte bij uittreksel is bekendgemaakt, waarbij ook de betreffende bladzijde(n) en/of passage worden opgegeven (art. 44 KB 18.4.2017).

    * De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

    1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

    2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

    * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

    — niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;

    — niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

    — geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

    — niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

    Bovenvermeld attest dient op naam van de firma te zijn en niet op een natuurlijke persoon (tenzij het een éénmanszaak betreft).


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    * Document uitgaande van erkend accountingskantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij gebaseerd op de meest recente jaarrekening.

    Berekeningswijze in geval private onderneming:

    0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +

    0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +

    3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +

    0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +

    0,998 x Omzet / Totale bezittingen.

    De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer. De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    De inschrijver dient een document aan te leveren waaruit blijkt dat de behaalde Z-score hoger is dan 1,5. De aanbestedende overheid heeft het recht om de offerte van de inschrijver met een Z-score lager dan 1,5 niet te weerhouden voor verdere evaluatie.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    * Algemene bedrijfsvoorstelling: historiek, organisatie, aantal werknemers, (toekomst)visie, ....

    * Een lijst van de voornaamste projecten van soortgelijke omvang die gedurende de afgelopen 3 jaar werden uitgevoerd, waarvan minimum 3 in de zorgsector, met vermelding van naam van de instelling, het bedrag, datum, contactpersoon en korte beschrijving van de opdracht. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    * Aanleveren van een bedrijfsvoorstelling zoals hierboven beschreven.

    * Aanleveren van een referentielijst volgens de tabel die werd opgegeven in bijlage D van dit bestek.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-27
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-27
   Local time: 11:00
   Place:

   Zaal Fuga, 4de verdieping, blok W, lokaal W+4002.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Er is een publieke opening van de offertes voorzien.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Er is een publieke opening van de offertes voorzien.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Rechtbank eerste aanleg, Dendermonde
   Justitieplein 1
   Dendermonde
   9200
   Belgium
   Contact person: 9200
   Telephone: +32 52260711
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-08

Other tenders from Belgium за for this period

Computer network services Source: TED

Vehicles for the emergency services Source: TED

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses Source: TED

Railway bridge construction work Source: TED

Construction work for water projects Source: TED