Other therapeutic products

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Sint-Jozefkliniek VZW
Number: 4229530
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Back to main text
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Original Description

 1. Afdeling I
  1. Naam en adressen
   Sint-Jozefkliniek VZW
   Kasteelstraat 23
   Bornem
   2880
   Belgium
   Telefoon: +32 38901707
   E-mail: marieke.adams@sjk.be
   Fax: +32 38901608
  2. Gezamenlijke aanbesteding
  3. Communicatie
   De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op
   www.sjk.be
   Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adreshet hierboven vermelde adres
  4. Soort aanbestedende dienst:
   Ander type: ziekenhuis
  5. Hoofdactiviteit:
   Gezondheid
 2. Afdeling II
  1. Omvang van de aanbesteding:
   1. Benaming:

    Antitumorale middelen.


    Referentienummer: MA/2017/008
   2. CPV-code hoofdcategorie:
    33693000
   3. Type opdracht:
    Leveringen
   4. Korte beschrijving:

    Raamovereenkomst voor aankoop van antitumorale middelen voor de ziekenhuizen verbonden aan de aankoopgroepering Taxandria.


   5. Geraamde totale waarde:

   6. Inlichtingen over percelen:
    alle percelen
  2. Beschrijving
   1. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 1
   2. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   3. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   4. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   5. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   6. Geraamde waarde:

   7. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   8. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   9. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   10. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   11. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   12. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   13. Nadere inlichtingen:
   14. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 2
   15. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   16. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   17. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   18. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   19. Geraamde waarde:

   20. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   21. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   22. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   23. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   24. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   25. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   26. Nadere inlichtingen:
   27. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 3
   28. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   29. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   30. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   31. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   32. Geraamde waarde:

   33. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   34. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   35. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   36. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   37. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   38. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   39. Nadere inlichtingen:
   40. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 4
   41. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   42. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   43. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   44. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   45. Geraamde waarde:

   46. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   47. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   48. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   49. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   50. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   51. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   52. Nadere inlichtingen:
   53. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 5
   54. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   55. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   56. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   57. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   58. Geraamde waarde:

   59. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   60. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   61. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   62. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   63. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   64. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   65. Nadere inlichtingen:
   66. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 6
   67. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   68. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   69. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   70. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   71. Geraamde waarde:

   72. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   73. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   74. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   75. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   76. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   77. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   78. Nadere inlichtingen:
   79. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 7
   80. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   81. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   82. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   83. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   84. Geraamde waarde:

   85. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   86. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   87. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   88. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   89. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   90. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   91. Nadere inlichtingen:
   92. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 8
   93. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   94. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   95. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   96. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   97. Geraamde waarde:

   98. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   99. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   100. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   101. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   102. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   103. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   104. Nadere inlichtingen:
   105. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 9
   106. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   107. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   108. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   109. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   110. Geraamde waarde:

   111. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   112. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   113. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   114. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   115. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   116. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   117. Nadere inlichtingen:
   118. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 10
   119. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   120. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   121. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   122. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   123. Geraamde waarde:

   124. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   125. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   126. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   127. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   128. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   129. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   130. Nadere inlichtingen:
   131. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 11
   132. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   133. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   134. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   135. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   136. Geraamde waarde:

   137. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   138. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   139. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   140. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   141. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   142. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   143. Nadere inlichtingen:
   144. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 12
   145. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   146. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   147. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   148. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   149. Geraamde waarde:

   150. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   151. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   152. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   153. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   154. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   155. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   156. Nadere inlichtingen:
   157. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 13
   158. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   159. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   160. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   161. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   162. Geraamde waarde:

   163. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   164. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   165. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   166. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   167. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   168. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   169. Nadere inlichtingen:
   170. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 14
   171. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   172. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   173. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   174. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   175. Geraamde waarde:

   176. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   177. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   178. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   179. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   180. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   181. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   182. Nadere inlichtingen:
   183. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 15
   184. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   185. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   186. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   187. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   188. Geraamde waarde:

   189. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   190. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   191. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   192. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   193. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   194. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   195. Nadere inlichtingen:
   196. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 16
   197. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   198. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   199. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   200. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   201. Geraamde waarde:

   202. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   203. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   204. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   205. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   206. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   207. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   208. Nadere inlichtingen:
   209. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 17
   210. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   211. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   212. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   213. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   214. Geraamde waarde:

   215. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   216. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   217. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   218. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   219. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   220. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   221. Nadere inlichtingen:
   222. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 18
   223. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   224. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   225. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   226. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   227. Geraamde waarde:

   228. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   229. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   230. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   231. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   232. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   233. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   234. Nadere inlichtingen:
   235. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 19
   236. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   237. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   238. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   239. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   240. Geraamde waarde:

   241. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   242. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   243. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   244. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   245. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   246. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   247. Nadere inlichtingen:
   248. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 20
   249. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   250. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   251. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   252. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   253. Geraamde waarde:

   254. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   255. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   256. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   257. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   258. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   259. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   260. Nadere inlichtingen:
   261. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 21
   262. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   263. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   264. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   265. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   266. Geraamde waarde:

   267. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   268. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   269. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   270. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   271. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   272. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   273. Nadere inlichtingen:
   274. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 22
   275. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   276. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   277. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   278. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   279. Geraamde waarde:

   280. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   281. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   282. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   283. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   284. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   285. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   286. Nadere inlichtingen:
   287. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 23
   288. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   289. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   290. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   291. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   292. Geraamde waarde:

   293. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   294. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   295. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   296. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   297. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   298. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   299. Nadere inlichtingen:
   300. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 24
   301. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   302. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   303. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   304. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   305. Geraamde waarde:

   306. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   307. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   308. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   309. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   310. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   311. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   312. Nadere inlichtingen:
   313. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 25
   314. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   315. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   316. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   317. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   318. Geraamde waarde:

   319. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   320. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   321. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   322. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   323. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   324. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   325. Nadere inlichtingen:
   326. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 26
   327. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   328. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   329. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   330. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   331. Geraamde waarde:

   332. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   333. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   334. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   335. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   336. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   337. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   338. Nadere inlichtingen:
   339. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 27
   340. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   341. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   342. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   343. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   344. Geraamde waarde:

   345. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   346. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   347. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   348. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   349. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   350. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   351. Nadere inlichtingen:
   352. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 28
   353. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   354. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   355. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   356. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   357. Geraamde waarde:

   358. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   359. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   360. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   361. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   362. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   363. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   364. Nadere inlichtingen:
   365. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 29
   366. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   367. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   368. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   369. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   370. Geraamde waarde:

   371. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   372. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   373. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   374. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   375. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   376. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   377. Nadere inlichtingen:
   378. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 30
   379. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   380. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   381. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   382. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   383. Geraamde waarde:

   384. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   385. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   386. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   387. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   388. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   389. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   390. Nadere inlichtingen:
   391. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 31
   392. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   393. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   394. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   395. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   396. Geraamde waarde:

   397. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   398. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   399. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   400. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   401. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   402. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   403. Nadere inlichtingen:
   404. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 32
   405. Aanvullende CPV-code(s):
    33693000
   406. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Diverse locaties.


   407. Beschrijving van de aanbesteding:

    Zie II.2.1.


   408. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Farmaceutische kwaliteit / Weging: 30
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 30
    Prijs - Weging: 40
   409. Geraamde waarde:

   410. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:

    Aanvang: 2018-01-01
    Einde: 2021-12-31
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   411. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   412. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   413. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   414. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   415. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   416. Nadere inlichtingen:
 3. Afdeling III
  1. Voorwaarden voor deelneming:
   1. Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
    Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

    * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:

    — niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld;

    — niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

    — geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

    — niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;

    — bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;

    — in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;

    — in orde is met de betaling van belastingen;

    — zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;

    — geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11.2.2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

    * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

    * In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 dient de Belgische inschrijver geen RSZ-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

    * In navolging van art. 63 van het KB van 15.7.2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

    * In navolging van art. 63 van het KB van 15.7.2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.


   2. Economische en financiële draagkracht:
    Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

    * Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.

    Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15.7.2011.

    * Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

    * Document uitgaande van erkend accountingskantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

    Berekeningswijze in geval private onderneming:

    0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +

    0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +

    3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +

    0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +

    0,998 x Omzet / Totale bezittingen.

    De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

    Minimumeisen:

    Omzetverklaring.

    Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,6.

    * De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

    Minimumeisen: geen negatief eigen vermogen.


    Eventuele minimumeisen:

    (Zie hiernaast).


   3. Technische en beroepsbekwaamheid :
    Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

    * Referentielijst inzake gelijkaardige prestaties geleverd bij Belgische ziekenhuizen en / of bedrijven gedurende de voorbije drie (3) jaar.

    Er worden minimaal drie (3) referenties vermeld gedurende de voorbije drie (3) jaar met contactpersoon en contactgegevens. Een aanbieding die deze referenties niet bevat, wordt uitgesloten.

    * Een beschrijving van de door de aanbieder genomen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen.

    Minimumeis: aantonen dat met over een systeem van kwaliteitsopvolging beschikt, aantonen dat de kwaliteit pro-actief wordt opgevolgd.

    * Onderzoek? Innovatie eisen / belonen?


    Eventuele minimumeisen:

    (Zie hiernaast).


   4. Informatie over voorbehouden opdrachten:
  2. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht:
   1. Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
   2. Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
 4. Afdeling IV
 5. Beschrijving:
  1. Type procedure:
   Openbare procedure
  2. Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem:
   Raamovereenkomst met één onderneming
  3. Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog:
  4. Inlichtingen inzake onderhandeling:
  5. Inlichtingen over elektronische veiling:
  6. Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
   De opdracht valt onder de GPA: ja
 6. Administratieve inlichtingen:
  1. Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure:
  2. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
   Datum: 2017-10-17
   Plaatselijke tijd: 11:00
  3. Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
  4. Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
   NL
  5. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
   De inschrijving moet geldig blijven tot: 2018-06-14
   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
  6. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
   Datum: 2017-10-17
   Plaatselijke tijd: 11:00
   Plaats:

   SJK — Aankoopdienst, Kasteelstraat 23 te 2880 Bornem.


   Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 1. Inlichtingen over periodiciteit
  Periodieke opdracht: neen
 2. Inlichtingen over elektronische workflows
 3. Nadere inlichtingen

  Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 4. Beroepsprocedures
  1. Beroepsinstantie
   Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen — afdeling Mechelen
   Keizerstraat 20
   Mechelen
   2800
   Belgium
   Contactpersoon: 2800
   Telefoon: +32 15288111
  2. Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

  3. Beroepsprocedure
  4. Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

 5. Datum van verzending van deze aankondiging
  2017-09-08

Other tenders from Belgium за for this period

Mass spectrometer Source: TED

Computer network services Source: TED

Vehicles for the emergency services Source: TED

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses Source: TED

Railway bridge construction work Source: TED