Library, archives, museums and other cultural services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Stedelijke Openbare Bibliotheek De Krook Gent
Number: 4229529
Publication date: 13-09-2017
Contract value: 236 027 (USD)
Price original: 202 629 (EUR)

Source: TED
Back to main text
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Original Description

 1. Afdeling I
  1. Naam en adressen
   Stedelijke Openbare Bibliotheek De Krook Gent
   Miriam Makebaplein 1
   Gent
   9000
   Belgium
   E-mail: eric.tierens@stad.gent
  2. Gezamenlijke aanbesteding
  3. Communicatie
   De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op
   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284765
   Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adresvia elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Bib-Gent-POBHB%2F2018-2020%2F4A-F02

  4. Soort aanbestedende dienst:
   Regionale of plaatselijke instantie
  5. Hoofdactiviteit:
   Recreatie, cultuur en godsdienst
 2. Afdeling II
  1. Omvang van de aanbesteding:
   1. Benaming:

    Leveren van tijdschriften en periodieken voor de Stedelijke Openbare Bibliotheek De Krook Gent — POBHB/2018-2020/4 — intrekking — POBHB/2018-2020/4A.


    Referentienummer: Bib-Gent-POBHB/2018-2020/4A-F02_0
   2. CPV-code hoofdcategorie:
    92500000
   3. Type opdracht:
    Leveringen
   4. Korte beschrijving:

    Leveren van tijdschriften en periodieken voor de Stedelijke Openbare Bibliotheek De Krook Gent.


   5. Geraamde totale waarde:
    Waarde zonder btw: 202 629.24 EUR
   6. Inlichtingen over percelen:
    Verdeling in percelen: neen
  2. Beschrijving
   1. Benaming:
   2. Aanvullende CPV-code(s):

   3. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Gent.


   4. Beschrijving van de aanbesteding:

    Leveren van tijdschriften en periodieken voor de Openbare Bibliotheek De Krook Gent.


   5. Gunningscriteria:
    De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
   6. Geraamde waarde:
    Waarde zonder btw: 202 629.24 EUR
   7. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:
    Looptijd in maanden: 36
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   8. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   9. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   10. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   11. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   12. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   13. Nadere inlichtingen:
 3. Afdeling III
  1. Voorwaarden voor deelneming:
   1. Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
    Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

    Zie bestek.


   2. Economische en financiële draagkracht:
   3. Technische en beroepsbekwaamheid :
    Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

    Zie bestek.


    Eventuele minimumeisen:

    Klasse: N/A, categorie: N/A.


   4. Informatie over voorbehouden opdrachten:
  2. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht:
   1. Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
   2. Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
 4. Afdeling IV
 5. Beschrijving:
  1. Type procedure:
   Openbare procedure
  2. Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem:
  3. Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog:
  4. Inlichtingen inzake onderhandeling:
  5. Inlichtingen over elektronische veiling:
  6. Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
   De opdracht valt onder de GPA: neen
 6. Administratieve inlichtingen:
  1. Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure:
  2. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
   Datum: 2017-10-16
   Plaatselijke tijd: 00:00
  3. Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
  4. Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
   NL
  5. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
  6. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
   Datum: 2017-10-16
   Plaatselijke tijd: 00:00
 1. Inlichtingen over periodiciteit
  Periodieke opdracht: neen
 2. Inlichtingen over elektronische workflows
 3. Nadere inlichtingen
 4. Beroepsprocedures
  1. Beroepsinstantie
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 33
   Brussel
   1040
   Belgium
   Contactpersoon: 1040
  2. Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

  3. Beroepsprocedure
  4. Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

 5. Datum van verzending van deze aankondiging
  2017-09-10

Other tenders from Belgium за for this period

Other therapeutic products Source: TED

Mass spectrometer Source: TED

Computer network services Source: TED

Vehicles for the emergency services Source: TED

Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses Source: TED