Pharmaceutical products

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: OCMW Gent
Number: 4229082
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Back to main text
Tags: Pharmaceutical products

Original Description

 1. Afdeling I
  1. Naam en adressen
   OCMW Gent
   Onderbergen 86
   Gent
   9000
   Belgium
   Telefoon: +32 479979945
   E-mail: thomas.vanhoutte@ocmw.gent
  2. Gezamenlijke aanbesteding
  3. Communicatie

   Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
  4. Soort aanbestedende dienst:
  5. Hoofdactiviteit:
 2. Afdeling II
  1. Omvang van de aanbesteding:
   1. Benaming:

    Levering van geneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten.


    Referentienummer: OCMW Gent-PPP0KI-636/7026/FM/2017/0-F02_0
   2. CPV-code hoofdcategorie:
    33600000
   3. Type opdracht:
    Leveringen
   4. Korte beschrijving:

    Levering van geneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten voor 5 WZC van OCMW Gent.


   5. Geraamde totale waarde:

   6. Inlichtingen over percelen:
  2. Beschrijving
 1. Nadere inlichtingen
 2. Datum van verzending van deze aankondiging
  2017-09-08
 3. Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
  2017/S 136-278618
 1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
  1. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
  2. Overige nadere inlichtingen

   Bijkomende informatie.Other tenders from Belgium за for this period

Bulletin boards or accessories Source: TED

X-ray table Source: TED

Non-alcoholic beverages Source: TED

Ultrasonic unit Source: TED

Computer equipment and supplies Source: TED