Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Vlaams Socialistisch Gezondheidsfonds VZW
Number: 4228946
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Back to main text
Tags: Concrete Security

Original Description

 1. Afdeling I
  1. Naam en adressen
   Vlaams Socialistisch Gezondheidsfonds VZW
   Sint-Jansstraat 32-38
   Brussel
   1000
   Belgium
   E-mail: aankopen@socmut.be
  2. Gezamenlijke aanbesteding
  3. Communicatie
   De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op
   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284692
   Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adresvia elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VSGF-2017-002-VSGF-OO-CN-F02
   het hierboven vermelde adres
  4. Soort aanbestedende dienst:
   Ander type: VZW
  5. Hoofdactiviteit:
   Andere activiteit: VZW
 2. Afdeling II
  1. Omvang van de aanbesteding:
   1. Benaming:

    S-Magazine.


    Referentienummer: VSGF-2017-002-VSGF-OO-CN-F02_0
   2. CPV-code hoofdcategorie:
    79000000
   3. Type opdracht:
    Diensten
   4. Korte beschrijving:

    De aanbesteder en zijn partners wensen hun communicatie die vandaag via S-Magazine verloopt aan te passen aan de toekomst. Het idee is te evolueren van een zuiver printverhaal naar een contentmarketingverhaal met multi-channel aanpak voor meer ROI. Multi-channel met naast de printsokkel ook nog een sokkel web/blog, social en email.


   5. Geraamde totale waarde:

   6. Inlichtingen over percelen:
    Verdeling in percelen: neen
  2. Beschrijving
   1. Benaming:
   2. Aanvullende CPV-code(s):
    79800000, 22212000, 79342000, 79340000, 79400000, 79960000, 79970000
   3. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    Brussel.


   4. Beschrijving van de aanbesteding:

    De aanbesteder en zijn partners wensen hun communicatie dat vandaag uitsluitend via het S-Magazine verloopt aan te passen aan de toekomst. De concrete bedoeling bestaat erin dat de inschrijver een nieuwe manier van communicatie uitdenkt dat toelaat dat de Socialistische Mutualiteiten meerdere doelgroepen tegelijkertijd kan bereiken via meerdere mediakanalen.

    Het idee is om te evolueren van een zuiver printverhaal naar een contentmarketingverhaal met multi-channel aanpak voor meer ROI. Multi-channel, met naast de printsokkel ook nog sokkel web/blog, social en e-mail, waarbij:

    — een verbeterd en aantrekkelijk printmagazine nog een heel belangrijke plaats heeft;

    — een duidelijk ecosysteem onder de vlag van het provinciaal ziekenfonds wordt uitgewerkt, rekening houdend met de provinciale merkenarchitectuur (De VoorZorg Antwerpen, De Voorzorg Limburg, Bond Moyson Oost-Vlaanderen, Bond Moyson West-Vlaanderen);

    — de mix tussen nationale en regionale content wordt geoptimaliseerd — nationale content krijgt ook maximaal regionale CTA (call-to-action);

    — niet enkel focus op leden van het ziekenfonds ligt maar ook prospecten kunnen bereikt worden;

    — het ecosysteem de communicatie van de socioculturele VZW"s van het ziekenfonds (VFG, VIVA-SVV, JOETZ, S-Plus, S-Sport//Recreas) versterkt én omgekeerd;

    — er aandacht is voor de doelgroepenbenadering.


   5. Gunningscriteria:
    De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
   6. Geraamde waarde:

   7. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:
    Looptijd in maanden: 48
    Deze opdracht kan worden verlengd: neen
   8. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   9. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: ja
   10. Inlichtingen over opties:
    Opties: jaBeschrijving van opties:

    Er zijn vereiste opties voorzien in de artikelen III.6.1, III.6.2 en III.9 van het bestek. Er zijn geen toegestane opties voorzien. Vrije opties zijn toegelaten.

    Het bedrag van de opties wordt ingevuld in de daarvoor voorziene posten in de inventaris in de bijlage B van dit bestek. Een overzicht van de inhoud van de opties op basis van de minimumeisen bepaald in de technische specificaties zal in een aparte rubriek in de offerte vermeld worden waarbij duidelijk wordt aangegeven dat deze inhoud betrekking heeft op een optie. Deze rubrieken worden eveneens duidelijk in de inhoudstafel van de offerte aangeduid. Opties kunnen niet ingediend worden zonder basisofferte of, in voorkomend geval, zonder een variante offerte.


   11. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   12. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   13. Nadere inlichtingen:

    Zie bestek.


 3. Afdeling III
  1. Voorwaarden voor deelneming:
   1. Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
   2. Economische en financiële draagkracht:
    Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

    * De ondernemer bewijst zijn economische en financiële draagkracht door middel van een verklaring betreffende de totale omzet over ten hoogste de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. De betrokken info wordt in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument vermeld.

    * De ondernemer bewijst zijn economische en financiële draagkracht door middel van een verklaring betreffende de omzet gegenereerd voor de 3 grootste klanten tijdens het laatste boekjaar. De betrokken info wordt in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument vermeld.


    Eventuele minimumeisen:

    * Minimumniveau: de minimale globale omzet voor de ondernemer bedraagt 1 500 000 EUR excl. btw tijdens de laatste 3 beschikbare boekjaren.

    * Minimumniveau: 3 grootste klanten genereren gezamenlijk een omzet van minimaal 400 000 EUR excl. btw.


   3. Technische en beroepsbekwaamheid :
    Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

    * De ondernemer bewijst zijn technische bekwaamheid aan de hand van een lijst van de voornaamste soortgelijke diensten, meer bepaald communicatiecampagnes via gedrukte media en/of sociale media, website en/of blog die gedurende de afgelopen periode van maximaal 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De betrokken info wordt in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument vermeld.

    * De ondernemer bewijst zijn technische bekwaamheid aan de hand van de studie- en beroepskwalificaties van het personeel bekwaam om de raamovereenkomst uit te voeren. De betrokken info wordt bewezen aan de hand van cv"s van de personen die zich in het kernteam zullen bevinden tijdens de uitvoering van de raamovereenkomst.


    Eventuele minimumeisen:

    Minimumniveau: 3 vergelijkbare diensten die inhoudelijk en budgettair gelijkaardig zijn.

    Minimumniveau: minimum 5 personen binnen het kernteam moeten gezamenlijk de volgende ervaring kunnen voorleggen (graag namen van de personen vermelden):

    — projectbegeleiding,

    — productiebegeleiding drukwerk, ervaring met contacten met drukkerijen, technische knowhow drukwerken,

    — indesign-opmaak, specifieke ervaring met magazines,

    — beeldredactie — beeldbewerking — fotografie: creatieve shooting op locatie alsook sprekende portretfotografie,

    — afleveren artikels van journalistiek hoog niveau op basis van technische briefing,

    — eindredactie van aangeleverde teksten,

    — contentbegeleiding van magazines, met kennis van processen en gebruik DAM-systeem — proofing-systeem,

    — strategische analyse en bijsturing van online communicatie a.d.h.v. google analytics, SEO, SEA, …,

    — ontwikkeling in samenwerking met aanbesteder van webontwikkeling/CMS: kennis van Sharepoint, Drupal 8 met REST-api integratie, AFDS, Cloud-hosting bij Pantheon.io,

    — social media: technische productie, strategisch inzetten, grafisch ontwerpen, analytisch bijsturen,

    — mailhandling en fulfilment. Ervaring met contacten met mailhuizen, technische kennis van persoproeven, adressering.


   4. Informatie over voorbehouden opdrachten:
  2. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht:
   1. Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
   2. Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
 4. Afdeling IV
 5. Beschrijving:
  1. Type procedure:
   Mededingingsprocedure met onderhandeling
  2. Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem:
   Raamovereenkomst met één onderneming
  3. Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog:
  4. Inlichtingen inzake onderhandeling:
   De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
  5. Inlichtingen over elektronische veiling:
  6. Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
   De opdracht valt onder de GPA: ja
 6. Administratieve inlichtingen:
  1. Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure:
   Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 146-301804
  2. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
   Datum: 2017-10-09
   Plaatselijke tijd: 11:00
  3. Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
   Datum: 2017-10-11
  4. Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
   NL
  5. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
  6. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
 1. Inlichtingen over periodiciteit
  Periodieke opdracht: neen
 2. Inlichtingen over elektronische workflows
  Elektronische facturering wordt aanvaardEr wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
 3. Nadere inlichtingen

  Zie bestek.


 4. Beroepsprocedures
  1. Beroepsinstantie
   Rechtbank van eerste aanleg
   Poelaertplein 1
   Brussel
   1000
   Belgium
   Contactpersoon: 1000
  2. Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

  3. Beroepsprocedure
  4. Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
   Vlaams Socialistisch Gezondheidsfonds VZW
   Sint-Jansstraat 32-38
   Brusse
   1000
   Belgium
   Contactpersoon: 1000
 5. Datum van verzending van deze aankondiging
  2017-09-08

Other tenders from Belgium за for this period

Pharmaceutical products Source: TED

Bulletin boards or accessories Source: TED

X-ray table Source: TED

Non-alcoholic beverages Source: TED

Ultrasonic unit Source: TED