Accident and health insurance services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Stad Mechelen
Number: 4228942
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Health insurance services Insurance services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Stad Mechelen
   Grote Markt 21
   Mechelen
   2800
   Belgium
   Telephone: +32 15445252
   E-mail: mia.spaey@personeelmechelen.be
   Fax: +32 15297510
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1176/01/2017
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://eten.publicprocurement.be

  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Afsluiten van hospitalisatieverzekering voor het personeel van „Groep Mechelen”.


    Reference number: OCMW/2017/220
   2. Main CPV code:
    66512000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Zie II.1.1.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    66512100, 66512200
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Stad en SH Mechelen, 2800 Mechelen.


   4. Description of the procurement:

    Zie II.1.4.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-01-01
    End: 2018-12-31
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15.6.2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

    * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17.6.2016 betreffende overheidsopdrachten.

    * Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

    De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

    Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

    — het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

    — de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.


   2. Economic and financial standing:
    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste 3 boekjaren.


   3. Technical and professional ability:
    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Minimum 5 referenties met betrekking tot collectieve hospitalisatieverzekeringen voor publiekrechtelijke instantie met vermelding van hun aanvangsdatum.

    De inschrijver dient te verklaren dat het beheer van de opdracht uitsluitend door de verzekerende maatschappij zal gebeuren. Verzekeringstussenpersonen worden van deze opdracht uitgesloten.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-31
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-02-28
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-31
   Local time: 10:00
   Information about authorised persons and opening procedure:

   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: yes
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 37
   Brussel
   1000
   Belgium
   Contact person: 1000
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-08

Other tenders from Belgium за for this period

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Bulletin boards or accessories Source: TED

X-ray table Source: TED

Non-alcoholic beverages Source: TED