Fire insurance services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: De Mandel CVBA
Number: 4228916
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Back to main text
Tags: Insurance services fire and burglar alarms

Original Description

 1. Afdeling I
  1. Naam en adressen
   De Mandel CVBA
   Groenestraat 224
   Roeselare
   8800
   Belgium
   Telefoon: +32 51233549
   E-mail: andy.debakker@demandel.be
   Fax: +32 51233548
  2. Gezamenlijke aanbesteding
  3. Communicatie
   De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op
   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/246/LZ/2017
   Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adreshet hierboven vermelde adres
  4. Soort aanbestedende dienst:
   Ander type: sociale huisvestingsmaatschappij
  5. Hoofdactiviteit:
   Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
 2. Afdeling II
  1. Omvang van de aanbesteding:
   1. Benaming:

    Diverse verzekeringsovereenkomsten. Brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid.


    Referentienummer: 246
   2. CPV-code hoofdcategorie:
    66515100
   3. Type opdracht:
    Diensten
   4. Korte beschrijving:

    Deze opdracht heeft als voorwerp de verzekering „materiële schade — brand” voor het geheel van het onroerend patrimonium en de daarin aanwezige inhoud van het opdrachtgevend bestuur, De Mandel. Het perceel 1 omvat de verzekering „materiële schade — brand” waarbij het risico van elektronica voor het kantoorgebouw uitgesplitst is in een perceel 2. Het derde perceel omvat de burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbestand van De Mandel waarbij de burgerlijke aansprakelijkheid van het gebouw vervat zit in perceel 1.


   5. Geraamde totale waarde:

   6. Inlichtingen over percelen:
    alle percelenDe aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

    Perceel 3 kan enkel gegund worden in combinatie met perceel 1 aan eenzelfde maatschappij.


  2. Beschrijving
   1. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 1
   2. Aanvullende CPV-code(s):
    66515100
   3. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    West-Vlaanderen.


   4. Beschrijving van de aanbesteding:

    Dit perceel omvat de brandverzekering en de burgerlijke aansprakelijkheid gebouw voor het geheel van het onroerend patrimonium en de daarin aanwezige inhoud van het opdrachtgevend bestuur.


   5. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de waarborgen en dekkingen / Weging: 35
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 15
    Kostencriterium - Weging: 40
    Kostencriterium - Weging: 10
   6. Geraamde waarde:

   7. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:
    Looptijd in maanden: 12
    Deze opdracht kan worden verlengd: ja
    Beschrijving van verlengingen:

    Onder voorbehoud van gunning door de aanbestedende overheid, waartoe zij niet verplicht is, vangt de opdracht aan op 1.1.2018 met een looptijd van 12 maanden.

    De opdracht wordt na het verstrijken van de voornoemde duurtijd jaarlijks stilzwijgende verlengd voor telkens 1 jaar met een maximum van 4 jaar. De aanbestedende overheid heeft het recht 1 of meerdere percelen niet te gun...


   8. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   9. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   10. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   11. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   12. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   13. Nadere inlichtingen:
   14. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 2
   15. Aanvullende CPV-code(s):
    66517300
   16. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    West-Vlaanderen.


   17. Beschrijving van de aanbesteding:

    Dit perceel omvat de verzekering „alle risico"s elektronica” voor het geheel van het informaticamateriaal en elektronisch materieel, zowel het vast als het draagbaar materiaal van de verzekernemer.


   18. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de waarborgen en dekkingen / Weging: 35
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 15
    Prijs - Weging: 50
   19. Geraamde waarde:

   20. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:
    Looptijd in maanden: 12
    Deze opdracht kan worden verlengd: ja
    Beschrijving van verlengingen:

    Onder voorbehoud van gunning door de aanbestedende overheid, waartoe zij niet verplicht is, vangt de opdracht aan op 1.1.2018 met een looptijd van 12 maanden.

    De opdracht wordt na het verstrijken van de voornoemde duurtijd jaarlijks stilzwijgende verlengd voor telkens 1 jaar met een maximum van 4 jaar. De aanbestedende overheid heeft het recht 1 of meerdere percelen niet te gun...


   21. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   22. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   23. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   24. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   25. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   26. Nadere inlichtingen:
   27. Benaming:

    Perceel


    Perceel nr.: 3
   28. Aanvullende CPV-code(s):
    66515100
   29. Plaats van uitvoering:
    Voornaamste plaats van uitvoering:

    West-Vlaanderen.


   30. Beschrijving van de aanbesteding:

    Dit perceel omvat de algemene burgerlijke aansprakelijkheid en de rechtsbijstand.


   31. Gunningscriteria:
    Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de waarborgen en dekkingen / Weging: 35
    Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 15
    Prijs - Weging: 50
   32. Geraamde waarde:

   33. Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem:
    Looptijd in maanden: 12
    Deze opdracht kan worden verlengd: ja
    Beschrijving van verlengingen:

    Onder voorbehoud van gunning door de aanbestedende overheid, waartoe zij niet verplicht is, vangt de opdracht aan op 1.1.2018 met een looptijd van 12 maanden.

    De opdracht wordt na het verstrijken van de voornoemde duurtijd jaarlijks stilzwijgende verlengd voor telkens 1 jaar met een maximum van 4 jaar. De aanbestedende overheid heeft het recht 1 of meerdere percelen niet te gun...


   34. Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd:
   35. Inlichtingen over varianten:
    Varianten worden geaccepteerd: neen
   36. Inlichtingen over opties:
    Opties: neen
   37. Inlichtingen over elektronische catalogi:

   38. Inlichtingen over middelen van de Europese Unie:
    De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
   39. Nadere inlichtingen:
 3. Afdeling III
  1. Voorwaarden voor deelneming:
   1. Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
    Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

    * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15.6.2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

    * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

    — niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;

    — niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

    — geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

    — niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

    * De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

    1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

    2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.


   2. Economische en financiële draagkracht:
    Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
   3. Technische en beroepsbekwaamheid :
    Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
   4. Informatie over voorbehouden opdrachten:
  2. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht:
   1. Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
   2. Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
 4. Afdeling IV
 5. Beschrijving:
  1. Type procedure:
   Openbare procedure
  2. Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem:
  3. Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog:
  4. Inlichtingen inzake onderhandeling:
  5. Inlichtingen over elektronische veiling:
  6. Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
   De opdracht valt onder de GPA: ja
 6. Administratieve inlichtingen:
  1. Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure:
  2. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
   Datum: 2017-10-17
   Plaatselijke tijd: 10:00
  3. Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
  4. Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
   NL
  5. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
   De inschrijving moet geldig blijven tot: 2018-02-14
   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
  6. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
   Datum: 2017-10-17
   Plaatselijke tijd: 10:30
   Plaats:

   Algemene Administratie, Groenestraat 224 te 8800 Roeselare.


   Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 1. Inlichtingen over periodiciteit
  Periodieke opdracht: neen
 2. Inlichtingen over elektronische workflows
 3. Nadere inlichtingen

  Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 4. Beroepsprocedures
  1. Beroepsinstantie
   Rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Kortrijk
   N.v.t.
   Belgium
  2. Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

  3. Beroepsprocedure
  4. Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

 5. Datum van verzending van deze aankondiging
  2017-09-08

Other tenders from Belgium за for this period

Accident and health insurance services Source: TED

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Bulletin boards or accessories Source: TED

X-ray table Source: TED