Construction work

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Stad Mechelen
Number: 4175296
Publication date: 09-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Stad Mechelen
   Grote Markt 21
   Mechelen
   2800
   Belgium
   Telephone: +32 15297532
   E-mail: tom.hofman@sociaalhuismechelen.be
   Fax: +32 15297510
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1211/01/2017
   Additional information can be obtained from Afdeling projecten en planning
   RPL
   Befferstraat 25
   Mechelen
   2800
   Belgium
   Contact person: 2800
   Telephone: +32 15297731
   E-mail: bart.pluym@mechelen.be
   Internet address(es):
   Main address: www.mechelen.be
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Oproep tot aanvraag tot deelneming — Herontwikkeling van de Albertussite met bouw- en renovatieverplichting te Muizen (Mechelen).


    Reference number: 2017-OO-PP-249
   2. Main CPV code:
    45000000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    De uit te voeren Opdracht heeft betrekking op de herontwikkeling van de Albertussite.

    Ze behelst de nakoming door de Opdrachtnemer van de verplichtingen die door de Stad Mechelen worden verbonden aan de overdracht van het recht van opstal en onderstal op de Grond Private Ontwikkeling en in het bijzonder de verplichting:

    (i) van de financiering, het ontwerp en de bouw van wooneenheden en een ondergrondse parking op de Grond Private Ontwikkeling, op eigen kosten en risico met dien verstande dat de Opdrachtnemer deze constructies voor eigen rekening en op haar risico kan vermarkten

    (ii) van de financiering, het ontwerp en de bouw van het Ontmoetingscentrum op kosten en risico van de Opdrachtnemer en ten voordele van de Stad Mechelen. Voor de duur van de werken zal een recht van opstal en/of een gelijkaardig zakelijk recht worden verleend ten voordele van de Opdrachtnemer

    (iii) van het volledig renoveren en verbouwen van de Sint-Albertuskerk op kosten en ...


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Albertussite, Sint-Albertusstraat en G. Ghyselsstraat te 2812 Muizen.


   4. Description of the procurement:

    Zie II.1.4.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-06-01
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged minimum number: 3
    Maximum number: 4
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Zie selectieleidraad

    De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

    1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

    2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

    Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

    De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

    Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

    — het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

    — de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.


   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Competitive procedure with negotiation
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
   The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-11
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 37
   Brussel
   1000
   Belgium
   Contact person: 1000
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-06

Other tenders from Belgium за for this period

Construction work Source: TED

Design, production, installation, maintenance and dismantling of the temporary exhibition ‘Restless youth: 70 years of growing up in Europe’ Source: TED

Assistance to the European Commission for the running, development and success of the Erasmus+ Student and Alumni Alliance (ESAA), its member organisations and regional alumni associations Source: TED

Framework contract for the provision of services under EaSI technical assistance Source: TED

Technical assistance and supervision of the new northern Nicosia trunk sewer Source: TED