Pharmaceutical products

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Imelda VZW
Number: 4175083
Publication date: 09-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Pharmaceutical products electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Imelda VZW
   Imeldalaan 9
   Bonheiden
   2820
   Belgium
   Telephone: +32 15506133
   E-mail: luc.maegh@imelda.be
   Fax: +32 15505010
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/110/SD/2016
   Additional information can be obtained from Apotheek Imeldaziekenhuis
   Imeldalaan 9
   Bonheiden
   2820
   Belgium
   Contact person: 2820
   Telephone: +32 15506212
   E-mail: hanne.stes@imelda.be
   Internet address(es):
   Main address: www.imelda.be
   electronically via: https://eten.publicprocurement.be

  4. Type of the contracting authority:
   Other type: ziekenhuis
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Aankoop Infliximab op afroep.


    Reference number: 2016-1110E
   2. Main CPV code:
    33600000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Raamovereenkomst van 2 jaar voor de levering van Infliximab voor Imelda VZW, Emmaüs VZW en H.-Hartziekenhuis Lier. De overeenkomst zal tweemaal met 1 jaar stilzwijgend verlengd worden tenzij drie maanden voorafgaand aan de verlenging de stopzetting schriftelijk wordt bevestigd door de aanbestedende overheid.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Apotheek Imeldaziekenhuis, Imeldalaan 9 te 2820 Bonheiden / Apotheek AZ Sint-Jozef, Oude Liersebaan 4 te 2390 Malle / Apotheek AZ Sint-Maarten, Campus Leopoldstraat, Leopoldstraat 2 te 2800 ...


   4. Description of the procurement:

    Zie II.1.4.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Service / Weighting: 30
    Price - Weighting: 60
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    * Door het enkele feit van deel te nemen aan deze gunningsprocedure, verklaren de kandidaten of inschrijvers op erewoord dat ze zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het KB plaatsing bevinden, noch dat ze zich in het uitsluitingsgeval bedoeld in artikel 57, 1, f) van de Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten bevinden. De bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden van artikel 61 § 2, 1°, 2°, 5° en 6° worden door het bestuur zelf opgezocht voor de Belgische aanvragen tot deelneming.

    De Belgische kandidaat-inschrijver dient wel een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan voor de Belgische inschrijvingen (rechtspersonen) gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, DG RO — Dienst centraal strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Tel +32 (0)2 552 27 48 Fax +32 (0)2 552 27 82 E-mail cjc-csr@just.fgov.be

    Omdat het opdrachtgevend bestuur niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving, dienen buitenlandse kandidaat-inschrijvers bij hun aanvraag tot deelneming zelf alle bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden aan te leveren.

    Zodra blijkt dat een kandidaat-inschrijver zich in een toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht.

    Een kandidaat-inschrijver die niet RSZ-plichtig is (geen personeel, inschrijving door natuurlijke persoon, etc…), moet een verklaring op eer bijvoegen waarin hij verklaart waarom hij niet RSZ-plichtig is.

    Aandachtspunt: bij een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid zijn alle deelnemers hoofdelijk verbonden en ze zijn verplicht de deelnemer aan te duiden die de combinatie zal vertegenwoordigen tegenover het opdrachtgevend bestuur. Wanneer de kandidaat-inschrijver een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid betreft, moeten voor elke partner van die combinatie zonder rechtspersoonlijkheid de bovenvermelde documenten ingediend worden.

    * De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

    1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

    2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Nvt.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    De inschrijver dient zijn bekwaamheid op de leveringsopdracht uit te voeren aantonen aan de hand van:

    1. Een bewijs van terugbetaling door het RIZIV van het product, met datum vanaf wanneer deze terugbetaling geldig is;

    2. Per product wordt de wetenschappelijke bijsluiter toegevoegd aan de offerte in een pdf formaat;

    3. Bewijs van registratie van het geneesmiddel (per aangeboden vorm) door het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) voor commercialisatie op de Belgische markt;

    4. Bewijs dat de Europese richtsnoeren C 343-01 van 5.12.2013 inzake goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik nageleefd worden.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    De gevraagde documenten of bewijsvoering moet aanwezig zijn en geldig zijn op de dag van opening van de offertes. Indien de aanvraag voor terugbetaling nog niet in orde is op de dag van de opening, maar de inschrijver kan aantonen dat deze in aanvraag is, moet deze geldig zijn op het moment van gunning.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with a single operator
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-13
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-16
   Local time: 12:00
   Place:

   Administratief gebouw — aankoopdienst route 402, Imeldalaan 9 te 2820 Bonheiden.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Mechelen.
   nvt
   Belgium
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-05

Other tenders from Belgium за for this period

Paper sterilisation pouches or wraps Source: TED

Building completion work Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED

Waste-treatment plant construction work Source: TED