Engineering services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Stad Mechelen
Number: 4174606
Publication date: 09-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Engineering services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Stad Mechelen
   Grote Markt 21
   Mechelen
   2800
   Belgium
   Telephone: +32 15297531
   E-mail: overheidsopdrachten@mechelen.be
   Fax: +32 15297510
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1221/01/2017
   Additional information can be obtained from Gebouwenbeheer
   GEBB
   Grote Nieuwendijkstraat 427
   Mechelen
   2800
   Belgium
   Contact person: 2800
   Telephone: +32 15297529
   E-mail: bart.permentier@mechelen.be
   Internet address(es):
   Main address: www.mechelen.be
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Raamovereenkomst consultancy m.b.t. technisch onderhoud, bouwkundige en/of technische conditiebepaling en energieaudits van diverse gebouwen.


    Reference number: 2017-OO-GEBB-263
   2. Main CPV code:
    71300000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    De bedoeling is om ondersteuning te krijgen van een extern studiebureau ter opmaak van onderhoudscontracten en ook technische ondersteuning bij kleine renovaties van technische installaties van gebouwen van de stad Mechelen, Sociaal Huis Mechelen, AGB Sport Actief Mechelen, AGB MAC en brouwgebouw Lamot VZW.

    Recent zijn de ondersteunende diensten van het Sociaal Huis Mechelen en de Stad Mechelen samengevoegd. Er is een nieuwe dienst Gebouwenbeheer opgericht, welke zal instaan voor het uitschrijven en opvolgen van onderhoudscontracten. Gebouwenbeheer zal deze taak op zich nemen voor het patrimonium van de Stad Mechelen, het Sociaal Huis Mechelen, Congrescentrum Lamot, de AGB SAM (Sport Actief Mechelen) en de AGB MAC (Mechelen Actief in Cultuur). Het lopende onderhoudscontract van de sportinfrastructuur en Congrescentrum Lamot, neemt einde op 31 december 2017. De onderhandelingen met Engie Cofely zijn aan de gang om dit contract met één jaar te verlengen, tot en met 31 dec...


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    71300000, 71314200, 71314300, 71315000, 71318000, 71321000, 71324000, 71335000, 71336000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Mechelen.


   4. Description of the procurement:

    Zie II.1.4.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 50
    Price - Weighting: 50
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    * De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

    1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

    2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

    * Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

    De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

    Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

    — het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

    — de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    De minimale vereisten qua financiële en economische draagkracht zijn:

    — Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico"s, voor een bedrag van minimaal 125 000 EUR per schadegeval (personen, goederen) met een minimum op jaarbasis van 500 000 EUR.

    — Omzet van de onderneming betreffende de opmaak van bestekken voor onderhoudscontracten en de uitvoering van NEN2767 audits en energieaudits over de laatste 3 jaar: een minimale gemiddelde omzet van 80 000 EUR inclusief btw op jaarbasis.

    De inschrijver toont die aan door het voorleggen van:

    — Stuk 4: Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico"s

    — Stuk 5: Verklaring betreffende de jaarlijkse omzet van de onderneming betreffende de opmaak van bestekken voor onderhoudscontracten en de uitvoering van NEN2767 audits en energieaudits over de laatste 3 jaar, ondertekend en gereviseerd door een bevoegde persoon of instantie in functie van de aard van de onderneming.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    De minimale vereisten qua financiële en economische draagkracht zijn:

    — Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico"s, voor een bedrag van minimaal 125.000 euro per schadegeval (personen, goederen) met een minimum op jaarbasis van 500 000 EUR.

    — Omzet van de onderneming betreffende de opmaak van bestekken voor onderhoudscontracten en de uitvoering van NEN2767 audits en energieaudits over de laatste 3 jaar: een minimale gemiddelde omzet van 80 000 EUR inclusief btw op jaarbasis.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Beschikken over minstens drie (3) referenties van uitgevoerde opdrachten betreffende de opmaak van een bestek voor een onderhoudscontract, drie (3) referenties betreffende de uitvoering van een NEN2767 audit, en drie (3) referenties betreffende de uitvoering van een energieaudit. Allen uitgevoerd gedurende de laatste 3 jaar en elk voor een bedrag van minstens 5 000 EUR excl. btw. Onder bedrag wordt verstaan het door de klant goedgekeurde bedrag dat werd aangerekend voor de opdracht, voor één of meerdere gebouwen of sites. De opdrachten zijn uitgevoerd voor minstens 3 verschillende instanties.

    Beschikken over attesten van extern gevolgde opleidingen m.b.t.:

    — het uitvoeren van NEN2767 audits of conditiebepalingen op basis van een gelijkaardige norm voor elke persoon die voor het uitvoeren van dergelijke audits zal worden ingezet in het kader van deze opdracht, en met een minimum van 3 dagen gedurende de periode 1.1.2013 t.e.m. 31.12.2015 voor elke persoon.

    — het uitvoeren van energieaudits voor elke persoon die voor het uitvoeren van dergelijke audits zal worden ingezet in het kader van deze opdracht, en met een minimum van 3 dagen gedurende de periode 1.1.2013 t.e.m. 31.12.2015 voor elke persoon.

    De inschrijver toont die aan door het voorleggen van:

    — Stuk 6: De opgave van 9 (negen) referentie opdrachten. De referenties zijn maximum 3 jaar geleden besteld. Minimaal te vermelden per opdracht: naam klant, adres site, omschrijving opdracht, factuurbedrag excl. BTW, datum bestelling opdracht. Bijhorend: toelichting per referentie gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering en afgeleverd door de bestellende publiek-rechterlijke instanties. De opdrachten zijn uitgevoerd in bestaande gebouwen voor minstens 3 verschillende instanties.

    — Stuk 7: Attesten van extern gevolgde opleidingen m.b.t. :

    — het uitvoeren van NEN2767 audits of conditiebepalingen op basis van een gelijkaardige norm voor elke persoon die voor het uitvoeren van dergelijke audits zal worden ingezet in het kader van deze opdracht, en met een minimum van 3 dagen gedurende de periode 1.1.2013 t.e.m. 31.12.2015 voor elke persoon.

    — het uitvoeren van energieaudits voor elke persoon die voor het uitvoeren van dergelijke audits zal worden ingezet in het kader van deze opdracht, en met een minimum van 3 dagen gedurende de periode 1.1.2013 t.e.m. 31.12.2015 voor elke persoon. Het volgen van een opleiding m.b.t. bv. de werking van warmtepompen, een BEO-veld, betonkernactivering of andere energie gerelateerde onderwerpen wordt ook aanzien als een opleiding in het kader van het uitvoeren van energieaudits.

    De attesten dienen te zijn opgemaakt door de opleidingsinstantie en vermelden minimaal:

    — de naam van de persoon die de opleiding volgde,

    — het voorwerp van de opleiding,

    — de duur van de opleiding,

    — de data van de opleiding.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    — Beschikken over minstens drie (3) referenties van uitgevoerde opdrachten betreffende de opmaak van een bestek voor een onderhoudscontract, drie (3) referenties betreffende de uitvoering van een NEN2767 audit, en drie (3) referenties betreffende de uitvoering van een energieaudit. Allen uitgevoerd gedurende de laatste 3 jaar en elk voor een bedrag van minstens 5 000 EUR excl. btw. Onder bedrag wordt verstaan het door de klant goedgekeurde bedrag dat werd aangerekend voor de opdracht, voor één of meerdere gebouwen of sites. De opdrachten zijn uitgevoerd voor minstens 3 verschillende instanties.

    — Beschikken over attesten van extern gevolgde opleidingen m.b.t.:

    o het uitvoeren van NEN2767 audits of conditiebepalingen op basis van een gelijkaardige norm voor elke persoon die voor het uitvoeren van dergelijke audits zal worden ingezet in het kader van deze opdracht, en met een minimum van 3 dagen gedurende de periode 1.1.2013 t.e.m. 31.12.2015 voor elke persoon.

    o het uitvoeren van energieaudits voor elke persoon die voor het uitvoeren van dergelijke audits zal worden ingezet in het kader van deze opdracht, en met een minimum van 3 dagen gedurende de periode 1.1.2013 t.e.m. 31.12.2015 voor elke persoon.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with a single operator
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-16
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-02-13
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-16
   Local time: 11:00
   Place:

   Zaal Opsinjoor — Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1 te 2800 Mechelen.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Er is een publieke opening van de offertes voorzien.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Er is een publieke opening van de offertes voorzien.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad van State
   Wetenschapsstraat 37
   Brussel
   1000
   Belgium
   Contact person: 1000
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-06

Other tenders from Belgium за for this period

Repair and maintenance services of building installations Source: TED

Bathymetric surveys services Source: TED

Internal audit services Source: TED

Bridge-design services Source: TED

Cleaning and sanitation services Source: TED