Radiodiagnostic supplies

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Imelda VZW
Number: 3672681
Publication date: 12-08-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Imelda VZW
   Imeldalaan 9
   Bonheiden
   2820
   Belgium
   Telephone: +32 15506129
   E-mail: veerle.de.peuter@imelda.be
   Fax: +32 15505010
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/106/SD/2016
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: ziekenhuis
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Levering van FDG — Fluodeoxyglucose.


    Reference number: 2016-1106
   2. Main CPV code:
    33124210
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Deze opdracht handelt in het kader van een raamovereenkomst, waarbij de deelopdrachten steeds uitgevoerd worden op afroep via een bestelbon. De termijn van de opdracht loopt over 24 maanden + 24 maanden verlenging mits schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Hotlab — Nucleaire Geneeskunde, Imeldalaan 9 te 2820 Bonheiden.


   4. Description of the procurement:

    Zie II.1.4.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2017-11-06
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Zie oorspronkelijke publicatie.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

    — niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;

    — niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

    — geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

    — niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

    * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

    * De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

    * In navolging van art. 63 van het KB van 15.7.2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

    * In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11.2.2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15.7.2011.

    * Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Zie hoger.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    * Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

    * Het bewijs van de gunning voor het geneesmiddel van het FAGG.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Bewijs gunning FAGG.

    3 referenties uit de ziekenhuissector.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-09-21
   Local time: 09:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-09-21
   Local time: 09:00
   Information about authorised persons and opening procedure:

   Er is een publieke opening van de offertes voorzien.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Er is een publieke opening van de offertes voorzien.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Mechelen
   N.v.t.
   Belgium
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-08-09

Other tenders from Belgium за for this period

Construction work for school buildings Source: TED

Wall climbing equipment Source: TED

Construction work Source: TED

Road equipment Source: TED

Design, production, installation, maintenance and dismantling of the temporary exhibition ‘Restless youth: 70 years of growing up in Europe’ Source: TED