Radiation dosimeters

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Belgoprocess NV
Number: 3672679
Publication date: 12-08-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Hand tools electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Belgoprocess NV
   Gravenstraat 73
   Dessel
   2480
   Belgium
   Telephone: +32 14334075
   E-mail: ludo.deckers@belgoprocess.be
   Fax: +32 14334469
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.belgoprocess.be
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: vennootschap van privaatrecht
  5. Main activity:
   Other activity: Belgoprocess NV staat in voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties.
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Herpublicatie — aankoop, installatie en onderhoud gasstroomtellers.


    Reference number: LDEC/NAVH/GASSTROOMTELLERS/2017
   2. Main CPV code:
    38341200
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Deze opdracht omvat de aankoop, de installatie en het onderhoud van 2 nieuwe analysetoestellen voor de bepaling van de totale alfa-/bèta-activiteit. De mogelijkheid bestaat dat, na evaluatie van de toestellen, in 2018 een derde toestel aangekocht kan worden.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    38341200
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Belgoprocess NV.


   4. Description of the procurement:

    Zie II.1.4.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2017-12-22
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15.6.2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

    * Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:

    — niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;

    — niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;

    — geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;

    — niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

    Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:

    — bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;

    — zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.

    * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.

    * In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 dient de Belgische inschrijver geen RSZ-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

    * In navolging van art. 63 van het KB van 15.7.2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

    * In navolging van art. 63 van het KB van 15.7.2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    * De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

    * In toepassing van het koninklijk besluit van 15.7.2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    * De aanbestedende overheid zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van het handelsrapport van Companyweb en de belangrijkste ratio"s bepalen. Opgesomde punten zullen van het grootste doorslaggevende belang zijn:

    — Lopende schulden of betwistingen t.o.v. RSZ of belastingen.

    — Eigen vermogen < 50 % van het kapitaal (Alarmbelprocedure).

    — Rendement van het totale vermogen.

    — De Operationele Cashflow.

    — Nettoverkoopsmarge.

    — Liquiditeit in de enge zin.

    — De verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen.

    Enkel de inschrijvers met voldoende financiële draagkracht zullen weerhouden worden.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    * Een geldig ISO 9001 (versie 2008 of 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking. Indien geen geldig ISO 9001-certificaat kan worden voorgelegd, dient de kandidaat aan de hand van zijn procedures aan te tonen te beschikken over gelijkaardige werkwijzen op volgende domeinen:

    — beheer van documenten (werkinstructies, klantspecificaties, …),

    — beheer van registraties (bv. van productiegegevens, …),

    — beheer van kalibraties (een systeem voor kalibratie van meetmiddelen en andere tools, beheer en validatie van meetmethodes voor het productieproces, …),

    — beheer van de opleidingen en de kwalificaties van zijn personeel,

    — beheer van wijzigingen,

    — het selecteren en kwalificeren van onderaannemers en leveranciers,

    — beheer van klachten en non-conformiteiten.

    * Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

    * Opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole.

    * Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    * Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

    *Minimum 2 technici.

    *Minimum 3 referenties.

    *VCA-attest.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-09-15
   Local time: 14:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2017-12-14
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-09-15
   Local time: 14:00
   Place:

   Wachtlokaal Belgoprocess, Gravenstraat 73, 2480 Dessel.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Er is een publieke opening van de offertes voorzien.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Er is een publieke opening van de offertes voorzien.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Belgoprocess NV
   Gravenstraat 73
   Dessel
   2480
   Belgium
   Contact person: 2480
   Telephone: +32 14334060
   Fax: +32 14313012
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-08-09

Other tenders from Belgium за for this period

Radiodiagnostic supplies Source: TED

Construction work for school buildings Source: TED

Wall climbing equipment Source: TED

Construction work Source: TED

Road equipment Source: TED