Software programming and consultancy services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Hulpverleningszone Centrum
Number: 3671721
Publication date: 12-08-2017
Source: TED
Back to main text

Original Description

 1. Afdeling I
  1. Naam en adressen
   Hulpverleningszone Centrum
   Roggestraat 70
   Gent
   9000
   Belgium
   Telefoon: +32 92688899
   E-mail: paul.stevens@brandweerzonecentrum.be
  2. Gezamenlijke aanbesteding
  3. Communicatie

   Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
  4. Soort aanbestedende dienst:
  5. Hoofdactiviteit:
 2. Afdeling II
  1. Omvang van de aanbesteding:
   1. Benaming:

    Aankoop dienst: geografisch informatiesysteem.


    Referentienummer: Brandweerzone Centrum -900/2017-120-IP-04-F02_1
   2. CPV-code hoofdcategorie:
    72200000
   3. Type opdracht:
    Diensten
   4. Korte beschrijving:

    Aankoop van een dienst: GIS (geografisch informatiesysteem) voor Hulpverleningszone Centrum: basisinfrastructuur en crisistoepassing.

    De raamovereenkomst bevat volgende componenten:

    — implementatie van de basisinfrastructuur en crisistool en de hiermee verbonden kosten voor projectwerking én opleidingen;

    — inladen/operationeel maken van de gegevens;

    — licentiekosten over 6 jaar (staging + productie);

    — SLA voor de resterende periode van de 5 jaar, na het verlopen van de garantieperiode (zie specificaties onderhoud SLA);

    — aanvullende bijstand (correctief en adaptief onderhoud) voor de restperiode van de 5 jaar na verlopen van de garantieperiode (zie technisch-inhoudelijke bepalingen).


   5. Geraamde totale waarde:

   6. Inlichtingen over percelen:
  2. Beschrijving
 1. Nadere inlichtingen
 2. Datum van verzending van deze aankondiging
  2017-08-10
 3. Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
  2017/S 129-263795
 1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
  1. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
   Afdelingsnummer: IV.2.2)
   Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.2)
  2. Overige nadere inlichtingen

Other tenders from Belgium за for this period

Support services for road transport Source: TED

Treasury services Source: TED

Architectural and related services Source: TED

Environmental issues consultancy services Source: TED

Engineering services Source: TED