Car park building construction work

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Number: 3314409
Publication date: 25-07-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
   Rijnkaai 37
   Antwerpen
   2000
   Belgium
   Telephone: +32 32030030
   E-mail: aanbesteding@bamnv.be
   Fax: +32 32030031
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280869
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Other activity: mobiliteit
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    P+R Luchtbal.


    Reference number: BAM-BAM 2017-012-F02_0
   2. Main CPV code:
    45213312
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Een onderdeel van de maatregelen die worden genomen in het kader van het Masterplan 2020, en in het bijzonder de Oosterweelverbinding, betreft het optrekken van een aantal park-and-rides in de rand van de stad (Antwerpen), waaronder deze op de site Luchtbal Havana. Deze laatste park-and-ride (hierna aangeduid als „P+R Luchtbal”) situeert zich aan het kruispunt van de Noorderlaan en de Ekersesteenweg. 4

    De P+R Luchtbal betreft een nieuw parkeergebouw met ong. 1 700 parkeerplaatsen en zal op die manier onderdeel vormen van een duurzame, comfortabele vervoersinfrastructuur die mensen toelaat om de auto achter te laten aan de rand van de stad en daar over te stappen op het openbaar vervoer. De P+R Luchtbal zal bovendien gedeeltelijk dienst doen als parking voor de klanten van de detailhandelaar (waarschijnlijk IKEA1) die in de toekomst een filiaal zal optrekken op het aangrenzende perceel.

    Het betreft een opdracht voor „engineering” en „build”.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Deze opdracht is een opdracht voor werken in de zin van artikel 2, 18° van de Wet overheidsopdrachten 17.6.2016.

    Een onderdeel van de maatregelen die worden genomen in het kader van het Masterplan 2020, en in het bijzonder de Oosterweelverbinding, betreft het optrekken van een aantal park-and-rides in de rand van de stad (Antwerpen), waaronder deze op de site Luchtbal Havana. Deze laatste park-and-ride (hierna aangeduid als „P+R Luchtbal”) situeert zich aan het kruispunt van de Noorderlaan en de Ekersesteenweg. 4

    De P+R Luchtbal betreft een nieuw parkeergebouw met ong. 1 700 parkeerplaatsen en zal op die manier onderdeel vormen van een duurzame, comfortabele vervoersinfrastructuur die mensen toelaat om de auto achter te laten aan de rand van de stad en daar over te stappen op het openbaar vervoer. De P+R Luchtbal zal bovendien gedeeltelijk dienst doen als parking voor de klanten van de detailhandelaar (waarschijnlijk IKEA1) die in de toekomst een filiaal zal optrekken op het aangrenzende perceel.

    De opdracht omvat op hoofdlijnen de volgende onderdelen:

    — De bouwkundige werken van het parkeergebouw: de structuur van het gebouw is voorzien uit betonnen kolommen, houten balken en prefab betonnen vloerplaten.

    — De technische installaties horende bij het parkeergebouw.

    — De inrichting van het parkeergebouw met signalisatie.

    — De omgevingsaanleg rondom het parkeergebouw.

    — Het regulier, preventief en curatief onderhoud, gedurende de garantieperiode (d.i. dus tot aan het moment van definitieve oplevering van de werken).

    Het betreft een opdracht voor „engineering” en „build”. De opdrachtnemer staat niet alleen in voor de eigenlijke realisatie van de werken (cf. bouwwerken: „build”), maar is ook verantwoordelijk voor de verdere technische uitwerking van het basisontwerp tot een uitvoeringsontwerp (cf. „engineering”).

    De mate waarin de opdrachtnemer zal instaan voor de engineering, is niet voor alle elementen van de opdracht gelijk:

    — De beeldbepalende constructieve onderdelen van het gebouw (zoals bv. de ritmiek van de kolommen, de keuze voor houten balken, betonafwerking van het wegdek (excl. begane grond)) neigen eerder naar een klassieke overheidsopdracht voor uitvoering van werken (dus voornamelijk build-activiteiten). De vrijheden zijn beperkt omwille van de bindende toelatingen (stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning).

    — Bij de andere (niet-beeldbepalende) constructieve onderdelen zal de opdrachtnemer meer engineering moeten uitvoeren. De opdrachtnemer heeft bv. de vrijheid om, binnen de eisen van het bestek, de funderingen af te stemmen op zijn uitvoeringsmethodes.

    — Bij de technische installaties zal de opdrachtnemer de meeste engineering moeten uitvoeren. Gelet op de snelle ontwikkelingen op dit vlak, krijgt de opdrachtnemer aldus de kans om innovatieve oplossingen aan te bieden.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 26 300 000.00 EUR
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 550
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    De bieder dient voldoende betrouwbaar te zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

    Of aan deze vereiste is voldaan, blijkt uit de controle of de Bieder zich bevindt in één van de uitsluitingsgevallen voorzien in de artikelen 67 t.e.m. 69 van de Wet overheidsopdrachten en de artikelen 61 t.e.m. 63 van het KB Plaatsing 18.4.2017. Het betreft meer bepaald de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden alsook de facultatieve uitsluitingsgronden.

    BAM vereist hiertoe in het kader van de indiening van de offerte, dat de bieder het zgn. „Uniform Europees Aanbestedingsdocument” (hierna aangeduid als „het UEA”), dat als bijlage 3 bij dit deel van het bestek is gevoegd, invult en bij zijn offerte voegt. In paragraaf 1.10 (a) van dit bestek wordt nadere toelichting gegeven omtrent de wijze waarop de bieder het UEA, m.b.t. de uitsluitingsgronden, dient in te vullen.

    De uitsluiting van deelname aan onderhavige opdracht geldt, m.u.v. de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, voor een periode van 5 jaar vanaf de veroordeling (strafrechtelijke veroordelingen) dan wel de beëindiging van de inbreuk (illegale tewerkstelling), resp. 3 jaar vanaf de datum van de betrokken gebeurtenis of de beëindiging van de inbreuk (overige uitsluitingsgronden).

    Wanneer de offerte wordt ingediend door een consortium (zie paragraaf 1.6 (a)), gelden de hiervoor vermelde verplichtingen en bijhorende modaliteiten voor elke onderneming uit het consortium (zie artikel 64 van het KB Plaatsing 18.4.2017).

    Wanneer in de offerte beroep wordt gedaan op de bekwaamheid van andere entiteiten (zie paragraaf 1.6 (b)), gelden de hiervoor vermelde verplichtingen en bijhorende modaliteiten voor elke entiteit waarop beroep gedaan wordt (zie artikel 64 van het KB Plaatsing 18.4.2017).

    De uitsluiting van één van de ondernemingen uit het consortium of van een entiteit op wiens bekwaamheid beroep wordt gedaan, kan tot de uitsluiting van de bieder aanleiding geven.


   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-02
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-03-31
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-02
   Local time: 11:00
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Raad van State — Afdeling Bestuursrechtspraak
   Wetensschapsstraat 37
   Brussel
   1040
   Belgium
   Contact person: 1040
   E-mail: info@raadvst-consetat.be
   Internet address: http://www.raadvst-consetat.be
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   — Een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen;

   — een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   — Een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen;

   — een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.


   Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
   Rijnkaai 37
   Antwerpen
   2000
   Belgium
   Contact person: 2000
   Telephone: +32 32030030
   E-mail: aanbesteding@bamnv.be
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-07-20

Other tenders from Belgium за for this period

Provision of reception staff and guide services for the European Parliament in Strasbourg Source: TED

Media monitoring and analysis services for Cyprus Source: TED

Evaluation of regulatory tools for enforcing online gambling rules and channelling demand towards controlled offers Source: TED

Study on progress in implementing the EU Forest Strategy Source: TED

Provision and analysis of key indicators in research and innovation Source: TED