Hospital facilities construction work

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: UZ Leuven
Number: 3277596
Publication date: 22-07-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   UZ Leuven
   Herestraat 49
   Leuven
   3000
   Belgium
   E-mail: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
  2. Joint procurement
  3. Communication
   Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at
   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280607
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: privaatrechtelijke instelling
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Opdracht van aanneming van werken: perceel 51 hoogspanning — Gasthuisberg fase II.


    Reference number: UZ Leuven-TE010775.P51-F02_0
   2. Main CPV code:
    45215140
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    De uit te voeren opdracht kadert binnen een renovatieproject op Campussite Gasthuisberg, Herestraat 49 in 3000 Leuven. Het betreft de realisatie van een hoog- en algemene laagspanningscabine in de gebouwen van Gasthuisberg fase II. De werken vinden plaats op een ziekenhuissite in exploitatie. Het behoort tot de mogelijkheden dat de werken hierdoor enige hinder zouden kunnen ondervinden. De aannemer dient zich ervan bewust te zijn dat dit invloed kan hebben op de uitvoering van zijn werkzaamheden. De opdrachtgever zal evenwel alles in het werk stellen om dit te beperken.

    Voor een uitgebreide omschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen van het bestek.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven.


   4. Description of the procurement:

    De uit te voeren opdracht kadert binnen een renovatieproject op Campussite Gasthuisberg, Herestraat 49 in 3000 Leuven. Het betreft de realisatie van een hoog- en algemene laagspanningscabine in de gebouwen van Gasthuisberg fase II. De werken vinden plaats op een ziekenhuissite in exploitatie. Het behoort tot de mogelijkheden dat de werken hierdoor enige hinder zouden kunnen ondervinden. De aannemer dient zich ervan bewust te zijn dat dit invloed kan hebben op de uitvoering van zijn werkzaamheden. De opdrachtgever zal evenwel alles in het werk stellen om dit te beperken.

    Voor een uitgebreide omschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen van het bestek.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 360
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver impliciet op eer dat er geen van de uitsluitingsgronden zoals vermeld in artikel 67, 68 en 69 Wet overheidsopdrachten op hem van toepassing is. Eventuele corrigerende maatregelen moet de inschrijver echter wel bewijzen door schriftelijke stukken toe te voegen aan de offerte.

    Voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van documenten die de opdrachtgever zelf kan opvragen via elektronische weg dienen deze stukken niet zelf te worden voorgelegd. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden (zowel directe als indirecte belastingen), verklaring niet faillissement en bewijs van erkenning.

    De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie dient een recent attest, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is te voegen bij diens offerte.

    Derhalve dient de inschrijver in het kader van de uitsluitingsgrond zoals vermeld in artikel 67 Wet overheidsopdrachten (deelneming aan criminele organisatie, omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, witwassen geld en financiering mensenhandel, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen) — naast het UEA en de impliciete verklaring op erewoord — enkel de volgende documenten toe te voegen bij de offerte:

    — de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes;

    — de buitenlandse inschrijver: uittreksel uit het strafregister, certificaten inzake fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling. Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is.

    — Voor Europese opdrachten wordt er op gewezen dat de uitsluitingsgrond zoals vermeld in artikel 67 Wet overheidsopdrachten ook in hoofde van personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben dient te worden aangetoond en derhalve van elk van hen een uittreksel uit het strafregister dient te worden voorgelegd.

    In geval beroep wordt gedaan op onderaannemers wordt met betrekking tot de uitsluitingsgronden zoals vermeld in artikel 68 en 69 van de Wet overheidsopdrachten verwezen naar artikel 12/1 en 12/2 van het KB Uitvoering.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Teneinde de financiële en economische draagkracht van de aannemer na te gaan moeten volgende bescheiden te kunnen worden gevoegd:

    — verklaring ratio"s zoals gevoegd in bijlage van het bestek.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, wordt de technische bekwaamheid van de aannemer aangetoond door de volgende bescheiden: zie artikel 68 KB Plaatsing.

    a) Lijst van minimaal 3 werken inzake middenspanningsinstallaties (spanningsniveau van 6 kV tot en met 17,5 kV) met eventueel bijhorende algemene laagspanningsinstallaties met een waarde van minimaal 700 000 EUR excl. btw uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.

    De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte zoals hierboven aangegeven.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Klasse 5: tot 1 810 000 EUR, categorie: P1.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-09-14
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-09-14
   Local time: 10:00
   Place:

   De opening van de offertes heeft plaats op 14.9.2017 om 10:00 uur ten overstaan van Jan Willems, of zijn/haar afgevaardigde op volgend adres: UZ Leuven, vergaderzaal: Beethoven, administratief gebouw (grijze pijl), Herestraat 49, 3000 Leuven.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Alle briefwisseling geschiedt in het Nederlands.

  Partij voor briefwisseling tijdens de vragenronde:

  Ontwerper: Marco Snoek, Adelbert Van Scharrenlaan 176, 6224 JX Maastricht, Nederland (m.snoek@deerns.nl).

  Een kopij van zijn briefwisseling wordt door de aannemer overgemaakt aan de ontwerper (op het e-mailadres m.snoek@deerns.nl) en aan de opdrachtgever (op het e-mailadres bouwteamLogistiekPlatform@uzleuven.be).

  — Gedurende de offerteperiode en vóór toewijzing kan enkel schriftelijk inlichtingen bekomen worden.

  Het aantal vragenrondes dat voorzien wordt, is één (1).

  — Voor alle schriftelijke vragen die zijn toegekomen bij de ontwerper uiterlijk 18.8.2017 zal schriftelijk worden geantwoord uiterlijk 1.9.2017.

  Er zal niet meer worden geantwoord op vragen die bij de ontwerper en/of de opdrachtgever zijn toegekomen na 18.8.2017. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de meldingsplicht van de inschrijver op het vlak van vergissingen en leemten in de zin van art. 83 en 86 van het KB Plaatsing.

  Na toewijzing zal de aannemer alle briefwisseling richten aan: Universitaire Ziekenhuizen Leuven, Technische dienst — t.a.v. leidend ambtenaar hoogspanningscabine 410 bis, Herestraat 49, 3000 Leuven, e-mail: bouwteamLogistiekPlatform@uzleuven.be

  Een kopie van alle briefwisseling wordt overgemaakt aan de ontwerper, de constructiemanager en de veiligheidscoördinator. Elke elders geadresseerde briefwisseling zal aanzien worden als ongeldig en niet bestaande.

  Het plaatsbezoek:

  Alvorens hun offerte in te dienen, worden de inschrijvers verzocht deel te nemen aan een plaatsbezoek voorzien op 10.8.2017 en 17.8.2017 zodat zij een precies beeld hebben van de omstandigheden waarin de werken dienen te worden uitgevoerd, met name van de juiste ligging, toestand, omvang en aard van het terrein, van de bebouwing in en rond de bouwplaats en van alle andere factoren die van belang zijn voor de opmaak van zijn offerte. Voor dit plaatsbezoek wordt om 8:30 uur verzameld in het onthaal van UZ Leuven, campus GHB, Herestraat 49, 3000 Leuven.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Rechtbanken van Leuven
   Smoldersplein 5
   Leuven
   3000
   Belgium
   Contact person: 3000
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Rechtbanken van Leuven
   Smoldersplein 5
   Leuven
   3000
   Belgium
   Contact person: 3000
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-07-18

Other tenders from Belgium за for this period

Roadworks Source: TED

Roadworks Source: TED

Media monitoring and analysis services for France Source: TED

Removal, transport, recycling/recovery and treatment of waste from European Parliament buildings in Brussels Source: TED

Invitation to tender MOVE/B4/2017-289 for a contract regarding project ‘Continuation, further development and operation of the European Alternative Fuels Observatory (EAFO)’ Source: TED