Railway bridge construction work

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Number: 3057162
Publication date: 11-07-2017
Source: TED
Back to main text
Tags: Construction

Original Description

11/07/2017    S130    - - Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

België-Antwerpen: Bouwen van spoorbrug

2017/S 130-265118

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Rijnkaai 37
Antwerpen
2000
België
Contactpersoon: Roeland Koster
Telefoon: +32 32030030
E-mail: aanbesteding@bamnv.be
Fax: +32 32030031
NUTS-code: BE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bamnv.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=279362

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: mobiliteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Infrastructuurwerken spoorlijn 25 — 12 — 27a.

Referentienummer: BAM-BAM 2017-007-F01_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221112
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het projectgebied situeert zich in Antwerpen-Noord op beide oevers van het Albertkanaal: aan de Straatsburgdok Noordkaai en de Bredastraat.

De Oosterweelverbinding kruist hier zowel op de noordelijke als op de zuidelijke oever van het Albertkanaal 3 spoorlijnen: lijnen 25, 12, 27a.

Op deze kruisingen worden de 6 spoortroggen voorzien. Om de hinder voor het treinverkeer te beperken worden 4 van deze spoortroggen in de werfzone naast de sporen voorgebouwd en tijdens 2 buitendienststellingen ingeschoven. Hiervoor werd een planning opgesteld met de realisatietermijn van de spoortroggen en de daartoe benodigde buitendienststellingen.

Voor de realisatie werd gekozen voor betonnen trogbruggen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 27 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het projectgebied situeert zich in Antwerpen-Noord op beide oevers van het Albertkanaal: aan de Straatsburgdok Noordkaai en de Bredastraat. De Oosterweelverbinding kruist hier zowel op de noordelijke als op de zuidelijke oever van het Albertkanaal 3 spoorlijnen: lijnen 25, 12, 27a. Op deze plaatsen worden de 6 spoortroggen voorzien.

Om de hinder voor het treinverkeer te minimaliseren worden 4 van deze spoortroggen in de werfzone naast de sporen voorgebouwd en tijdens 2 buitendienststellingen ingeschoven. Hiervoor werd een planning opgesteld met de realisatietermijn van de spoortroggen en de daartoe benodigde buitendienststellingen.

De middelste spoorlijn die afbuigt richting haven, bevat geen regulier treinverkeer en kan bijgevolg voor een langere tijd buiten dienst gesteld worden. Deze 2 respectievelijke spoortroggen zullen ter plaatse worden gebouwd.

In eerste instantie werd een overzicht gegenereerd van de verlofdagen die aansluiten op een weekend in 2018 en 2019, die een lange buitendienststelling (d.m.v. een verlengd weekend) bewerkstelligen. Dergelijke lange weekends zijn nodig voor het daadwerkelijk inschuiven van de spoortroggen en is leidend in de planning.

Voor de realisatie werd gekozen voor betonnen trogbruggen. Met het inschuiven van spoortroggen wordt de overlast voor het treinverkeer gedurende de realisatie beperkt tot 2 weekends voor het inschuiven van de spoortroggen.

De spoortroggen voor lijn 25 en 27a worden naast het spoor voorgebouwd op de zogenoemde voorbouwlocaties. Omdat de spoortroggen hyperstatisch zijn en derhalve gevoelig zijn voor zettingen, is er gekozen om de spoortroggen direct op de schuifbaan te bouwen en niet op een zandbed. De schuifbaan vormt tevens de basis voor de bekisting van de trogbruggen. De paaljukken van de voorbouwlocatie kunnen vanwege hun afstand tot aan het naastgelegen spoor in de reguliere werktijden worden gerealiseerd.

Voor het inschuiven van de spoortroggen dienen de schuifbanen van de voorbouwlocatie uiteindelijk verlengd te worden tot in het spoor van de bewuste lijn. Hiertoe worden aan weerszijden van het spoor, ter ondersteuning, een tweetal paaljukken aangebracht. De funderingspalen van de jukken worden buiten het spoorbed geplaatst. Echter vanwege de korte plaatsing op het spoor dient het naastgelegen spoor wel buiten gebruik te worden genomen. Het plaatsen van de funderingspalen nabij het spoor dienen dan ook in een buitendienststelling te geschieden. De paaljukken ondersteunen de spoortrog op het moment dat deze ingeschoven is.

Voor de opsluiting van de spoorbaan tijdens de eerste ontgravingsslag tot maaiveld dienen, ter plaatse van de kopse zijden van de toekomstige spoortrog, damwanden worden aangebracht. Deze damwanden worden haaks op de spooras aangebracht. Het dek wordt uiteindelijk tussen de damwanden ingeschoven en middels klossen horizontaal gefixeerd om in de bouwfase de horizontale krachten af te dragen. De damwanden dienen als verloren te worden beschouwd.

Bij een korte ligging van de sporen op elkaar dient ook een langsopsluiting te worden aangebracht. Vanwege de beperkte kerende hoogte, de constructiehoogte van het toekomstige dek, is voor de langsopsluiting een onverankerde damwand voorzien.

Wanneer de spoortrog is gestort, afgespannen en uitgehard kan het in een lang weekend worden ingeschoven.

In tegenstelling tot lijn 27a en lijn 25 wordt het tussengelegen spoor, lijn 12, voor langere periode volledig uit dienst genomen. Voor lijn 12 is het daarom mogelijk om het dek direct op de eindpositie te bouwen. Vanuit het oogpunt van zettingen wordt gekozen om het dek van lijn 12 ook op paaljukken te bouwen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 27 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/09/2017

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: 8, categorie: E, H.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State — Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 37
Brussel
1040
België
E-mail: info@raadvst-consetat.be

Internetadres:http://ww.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Rijnkaai 37
Antwerpen
2000
België
E-mail: aanbesteding@bamnv.be

Internetadres:www.bamnv.be

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/07/2017

Other tenders from Belgium за for this period

Support to Kosovo Food and Veterinary Agency (KFVA) in upgrading and functionalising information technology systems and increasing its capacity to implement an integrated approach to food safety Source: TED

IPA — Management of EU Info Centre and EU Info Points in Bosnia and Herzegovina 2018 Source: TED

ENI — EU for climate action in the ENI Southern Neighbourhood Source: TED

IPA — Support to implementing anti-corruption strategies in Bosnia and Herzegovina Source: TED

ENI — Assistance to the Ukrainian authorities for establishment of national transport model and master plan Source: TED