Photocopiers

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Stad Mechelen
Number: 2894102
Publication date: 01-07-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Land purchase services electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Stad Mechelen
   Grote Markt 21
   Mechelen
   2800
   Belgium
   Contact point(s): 2800
   For the attention of: Mevrouw Birgit Cauwenbergh
   Telephone: +32 15297535
   E-mail: birgit.cauwenbergh@mechelen.be
   Fax: +32 15297510
   Internet address(es):
   Internet address: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1180/01/2017
   General address: www.mechelen.be
   Electronic access to information: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1180/01/2017
   Further information can be obtained from:

   Other: ICT
   Grote Markt 21
   Mechelen2800De heer Arvid Mestdagh+32 15297662arvid.mestdagh@sociaalhuismechelen.be+32 15297510
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

   Other: Dienst Overheidsopdrachten
   Befferstraat 25
   Mechelen2800De heer Overheidsopdrachten+32 15297531overheidsopdrachten@mechelen.behttps://cloud.3p.eu/Downloads/1/1180/01/2017
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Regional or local authority
  3. Main activity
   General public services
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Huur van milieuvriendelijke kopieerapparaten met omniumonderhoudscontract.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Rental
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Zie technische bepalingen / Sociaal Huis en Stad Mechelen.

    NUTS code: BE212
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Huur van milieuvriendelijke kopieerapparaten met omniumonderhoudscontract.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    30121100
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Raming bedraagt voor alle percelen 686 000 EUR voor 60 maanden.

   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 60 (from the award of the contract)

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: 23 kopieerapparaten min 45ppm

  1. Short description

  23 kopieerapparaten min 45ppm.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  30121100
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 60 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 2 Lot title: 2 kopieerapparaten min 30ppm

  1. Short description

  2 kopieerapparaten min 30ppm.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  30121100
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 60 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 3 Lot title: 1 kopieerapparaat min 75ppm

  1. Short description

  1 kopieerapparaat min 75ppm.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  30121100
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 60 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 4 Lot title: 1 kopieerapparaat met een maximumverbruik van meer dan 80 000 kopieën per maand (zwart/wit)

  1. Short description

  1 kopieerapparaat met een maximumverbruik van meer dan 80 000 kopieën per maand (zwart/wit).

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  30121100
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 60 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Perceel 1 (23 kopieerapparaten min 45ppm): Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van het perceel (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)

    Perceel 2 (2 kopieerapparaten min 30ppm): Geen

    Perceel 3 (1 kopieerapparaat min 75ppm): Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van het perceel (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)

    Perceel 4 (1 kopieerapparaat met een maximumverbruik van meer dan 80.000 kopieën per maand (zwart/wit)): Geen.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient dit zelf op te vragen bij een gerechtelijke of een overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst.

    * De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient dit zelf op te vragen bij een gerechtelijke of een overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst.

    * In navolging van art. 63 van het KB van 15.7.2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient dit zelf op te vragen bij een gerechtelijke of een overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst.

    * Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 van het koninklijk besluit van 15.7.2011.

    Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

    De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

    — het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

    — de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

    * In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11.2.2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren.

    * Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico"s

    * Het bewijs van een verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    * Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren.

    * Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico"s

    * Het bewijs van een verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    * Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
    Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
    1. Prijs. Weighting: 50
    2. Technische kwaliteit. Weighting: 25
    3. Dienstverlening. Weighting: 15
    4. Milieu-aspecten. Weighting: 10
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    2017-OO-ICT-225

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 28.08.2017 23:59
    Payable documents: yes
    Price: EUR 0

    Bestek

    * Bestek kan opgevraagd worden via https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1180/01/2017

   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    29.08.2017 10:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 29.8.2017 10:00
    Place:

    Zaal Opsinjoor, Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen.

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information
  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   28.06.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Infusion solutions Source: TED

Haematology analysers Source: TED

Motor vehicles for the transport of goods Source: TED

X-ray contrast media Source: TED

Furniture Source: TED