Bridge-design services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Afdeling Bovenschelde
Number: 2894005
Publication date: 01-07-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Land purchase services

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Afdeling Bovenschelde
   Guldensporenpark 105
   Merelbeke
   9820
   Belgium
   Contact point(s): 9820
   For the attention of: Ir. Peter De Meyer
   E-mail: peter.demeyer@wenz.be
   Internet address(es):
   General address: www.wenz.be
   Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=277612
   Electronic submission of tenders and requests to participate: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=A+B+S-16EGGE1618-F02
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Body governed by public law
  3. Main activity
   Other: waterbouwkundige werken en diensten
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Studie van de voetgangersbrug „Reepbrug” te Kortrijk.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Kortrijk.

    NUTS code: BE254
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Deze opdracht is een opdracht voor aanneming van diensten in de zin van art. 3 van de Wet van 15.6.2006.

    Deze diensten hebben betrekking op het opmaken van een voorontwerp- en ontwerp van de voetgangersbrug „Reepbrug” en omgevingsaanleg, het opmaken van een aanbestedingsklaar dossier, het opmaken van een aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning, het opmaken van de uitvoeringsstudie en de opvolging van de uitvoering van de werken.

    Volgens de CPV-classificatie hebben deze diensten betrekking op:

    71000000-8 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

    71220000-6 Maken van bouwkundige ontwerpen

    71322300-4 Brugontwerpdiensten.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    71322300
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Zie bestek.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Zie bestek.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Zie bestek.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61.

    Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden:

    — voor alle inschrijvers: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in artikel 61, §1 en §2 KB Plaatsing;

    — voor de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;

    — en bijkomend voor de buitenlandse inschrijvers:

    o Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomst artikel 62, §2 KB Plaatsing;

    o Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land;

    o Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw).

    De attesten zijn niet ouder dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    De inschrijvers tonen hun financiële en economische draagkracht aan door de volgende documenten

    — Een passende bankverklaring (conform bijlage 3 van het K.B. Plaatsing).

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Drie relevante (naar inhoud, omvang, ...) referenties die opgeleverd werden in de drie jaar voorafgaand aan de publicatie van deze opdracht, waaruit de ervaring van de dienstverlener blijkt en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. De door de inschrijver opgegeven referenties moeten expertise in minimaal volgende domeinen aantonen:

    — Ontwerp en stabiliteitsstudies van bruggen voor wegverkeer of recreatief verkeer in een stedelijke context.

    De referenties worden vergezeld van volgende informatie:

    — de inhoud van de opdracht;

    — het bedrag van de opdracht;

    — de uitvoeringsperiode van de opdracht;

    — de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;

    — of de diensten werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.

    — Een attest van goede uitvoering

    o In geval van diensten voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf.

    De inschrijver geeft niet meer dan drie referenties op voor dit aspect.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
    1. Offertebedrag. Weighting: 40
    2. Kwaliteit van de offerte. Weighting: 60
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    A B S-16EGGE1618-F02_0

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 06.09.2017 09:30
    Payable documents: yes
    Price: EUR 53

    Verkoop van de aanbestedingsdocumenten:

    Digitaal te downloaden via de website http://e-loket.wenz.be/konakart/Welcome.do na betaling met kredietkaart (Visa, Mastercard) of bankkaart.

   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    06.09.2017 09:30
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 06.09.2017 9:30
    Place:

    Merelbeke.

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   — uitvoeringstermijn: zie bestek

   — Vanaf 1.1.2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing

   — Bij toepassing van art. 26, §1, 2° b) van de wet heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.

   — De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

   De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.

   Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden.

   De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.

   Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via

   e-Tendering.

   Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.

   Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op

   http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   27.06.2017

Other tenders from Belgium за for this period

System, storage and content management software package Source: TED

Insurance and pension services Source: TED

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment Source: TED

Insurance services Source: TED

Sewage, refuse, cleaning and environmental services Source: TED