Construction work for water projects

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Afdeling Bovenschelde
Number: 2842683
Publication date: 29-06-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Land purchase services Transport Construction

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Afdeling Bovenschelde
   Guldensporenpark 105
   Merelbeke
   9820
   Belgium
   Contact point(s): 9820
   For the attention of: Ir. Charlotte Beels
   E-mail: charlotte.beels@wenz.be
   Internet address(es):
   General address: www.wenz.be
   Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=276492
   Electronic submission of tenders and requests to participate: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=A+B+S-16EGGE1409+-+aankondiging-F02
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Body governed by public law
  3. Main activity
   Other: waterbouwkundige werken en diensten
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Seine-Schelde. Bouwen van een Vb-sluis op de Leie te Sint-Baafs-Vijve.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Works
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    St-Baafs-Vijve.

    NUTS code: BE257
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Het project kadert in het Europees binnenvaartproject Seine-Schelde. Dit project beoogt de realisatie, binnen een Europese context, van een binnenvaartverbinding op groot gabariet (duwkonvooien en koppelverbanden CEMT-klasse Vb met breedte 11,4 m, lengte 185 m en diepgang 3,5 m) tussen het Seinebekken enerzijds en het Scheldebekken en de Noordzeehavens anderzijds.

    De opdracht is gesitueerd tussen de Rijksweg N357 en de monding van de Mandel en omvat volgende werken:

    — Realisatie van een nieuwe Vb-sluis met bijhorende infrastructuur (met uitzondering van de voorhavens).

    — Afbraak van de bestaande sluis met bijhorende infrastructuur.

    — Verdieping van de Leie binnen het projectgebied tot een minimale waterdiepte van 4.5 m t.o.v. het nominaal peil.

    — Aanpassing van bestaande kaaimuren en oevers op de gekanaliseerde Leie binnen het projectgebied (tussen de Rijksweg N357 en de monding van de Mandel) volgens het gewijzigde bodempeil.

    Het bouwen van de voorhavens voor de Vb-sluis, het bouwen van de kaaimuur ter hoogte van het bedrijf Leievoeders, het bouwen van de kaaimuur opwaarts de bestaande sluis, het bouwen van de oeververdediging op de tip van het eiland D"Hooie en het bouwen van een lokaal bedieningsgebouw behoort niet tot de huidige opdracht.

    Louter ter info wordt het bestek en de plannen van het bouwen van de voorhavens voor de Vb-sluis, het bouwen van de kaaimuur ter hoogte van het bedrijf Leievoeders, het bouwen van de kaaimuur opwaarts de bestaande sluis en het bouwen van de oeververdediging op de tip van het eiland D"Hooie in bijlage toegevoegd.

    De continue werking van de bestaande Va-sluis moet gegarandeerd worden zolang de nieuwe Vb-sluis nog niet in dienst werd gesteld.

    Volgens de CPV-classificatie hebben deze werken betrekking op:

    31720000-9: Elektromechanische uitrusting

    44212383-7: Deuren voor schutsluis

    45000000-7: Bouwwerkzaamheden

    45200000-9: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

    45240000-1: Waterbouwwerkzaamheden

    45243600-8: Bouwen van kademuren

    45248100-8: Bouwen van kanaalsluizen

    45252124-3: Bagger- en pompwerkzaamheden

    De werken omvatten onder meer (niet noodzakelijk in deze volgorde uit te voeren):

    — Het inrichten van de werf (o.a. het afsluiten van de werfzone d.m.v. een tijdelijke omheining, de aanleg, het onderhoud en de verlichting van de signalisatie zowel voor het weg- als het scheepvaartverkeer, het opstellen van de directiekeet en aanhorigheden, de aanleg van een werfweg, …);

    — Het verwijderen van alle plantengroei in de werfzone (struiken en hun wortelgestel, graszoden, bomen en hun wortelgestel, …), het opkuisen van de oever, het bouwrijp maken van de benodigde terreinen;

    — Het uitbreken van de bestaande oeververdedigingen en kaaimuren (deels onder water) en aanhorigheden. Een gedeelte van de oeververdediging is reeds opgebroken ten behoeve van de werken aan de voorhavens en ten behoeve van de werken aan de kaaimuur en oeververdediging op rechteroever opwaarts de huidige sluis. Het opbreken van de restanten van de oeververdediging in deze zones behoort ook tot de huidige opdracht;

    — Het opbreken van het resterende jaagpad in de zone van de werken;

    — Het uitbreken van het resterende gedeelte van de bestaande sifon;

    — Het opbreken van de bestaande sluis (pas na indienststelling van de nieuwe sluis en na het bouwen van de pandscheiding) en aanhorigheden, incl. bedieningsgebouw en portiek;

    — Het wegvoeren van alle afbraakmateriaal buiten het domein van de aanbestedende overheid;

    — Het uitvoeren van het nodige grondwerk, in uitgravingen en in aanvulling, m.i.v. het wegvoeren, met inachtname van alle vigerende wet- en regelgeving terzake, van alle overtollige specie buiten de bouwplaats;

    — Studies en plannen te leveren door de aannemer;

    — Het uitvoeren van sonderingen;

    — Het monitoren van zettingen, verplaatsingen, trillingen en waterpeil;

    — Het bouwen van een nieuwe sluis (incl. sluisdeuren en elektromechanische uitrusting) en aanhorigheden (o.a. sluisplateau, kraanplateaus, kabelkoker, …);

    — Het bouwen van stalen geleidewerken;

    — Het bouwen van aanvaarbeveiliging (stalen buispalen);

    — Het bouwen van nieuwe kaaimuren en oeververdedigingen (kaaimuren van het type „damwand met enkele rij strengenankers” en kaaimuren van het type „Deense kaaimuur”);

    — Het bouwen van pandscheidingen;

    — Het bouwen van een tijdelijke kaaimuur van het type „damwand met enkele rij strengenankers” naast de bestaande sluis;

    — Het aanpassen van de bestaande kaaimuur ter hoogte van het bedrijf Depla, net afwaarts de sluis op rechteroever;

    — Het plaatsen van damwanden;

    — Het uitvoeren van betonwerken (o.a. kespen, vloeren,…);

    — Het plaatsen van grondankers;

    — Het plaatsen van trekstaven;

    — Het uitvoeren van de nodige geschiktheids- en aanvaardingsproeven op de grondankers;

    — Het aanbrengen van uitrustingen en aanhorigheden zoals bolders, ladders, haalkommen…;

    — Het aansluiten van de nieuwe aan de bestaande toestand;

    — Het aanleggen van een nieuw jaagpad;

    — Het baggeren van de waterbodem en afname van de specie;

    — Het aanleggen van een bodembescherming bestaande uit gepenetreerde breuksteen;

    — Tijdelijke constructies, uitgravingen en aanvullingen nodig voor het realiseren van bovengenoemde constructies, inclusief de nodige bemalingen en afwateringen;

    — Het ontruimen van de werf;

    — Het inzaaien van bermen met gras;

    — Het planten van bomen;

    — Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode;

    — Het onderhoud van de sturing van de installaties na de waarborgperiode;

    — …

    Alle prestaties en leveringen welke tot het degelijk uitvoeren van de opdracht vereist zijn, doch niet

    expliciet in de samenvattende opmeting zijn opgegeven, worden verondersteld vervat te zijn in de

    vermelde rubrieken of dienen verplicht, als last van de aanneming, bijkomend te worden uitgevoerd.

    Zij kunnen geen aanleiding zijn voor prijsherziening, noch voor schadevergoeding.

    Voor de globale fasering van de werken wordt verwezen naar de plannen …

    Deze opdracht betreft een opdracht in de volgende vaste en voorwaardelijke gedeelten:

    — Vast deel: Voorbereidende werkzaamheden, bouw van de nieuwe sluis met bijhorende infrastructuur en omgevingsaanleg. Het onderhoud van het gedeelte bouwkunde (incl. staalbouw) vanaf de ingebruikname van de nieuwe sluis tot aan de voorlopige oplevering van de werkzaamheden vormt een onderdeel van deze deelopdracht.

    Het onderhoud tijdens de waarborgperiode van het gedeelte bouwkunde maakt eveneens deel uit van deze deelopdracht. Dit onderhoud vangt aan op de datum van de voorlopige oplevering en eindigt op datum van de definitieve oplevering.

    — Voorwaardelijk deel 1: Stabilisatie van de bestaande Va-sluis en verplaatsen afwaartse aanmeerpalen

    — Voorwaardelijk deel 2: Levering en installatie van de elektromechanische uitrusting van het sluiscomplex. Het onderhoud vanaf de ingebruikname van de nieuwe sluis tot aan de voorlopige oplevering van de werkzaamheden binnen dit voorwaardelijke deel vormt een onderdeel van deze deelopdracht.

    Het onderhoud tijdens de waarborgperiode van het gedeelte Elektromechanische uitrusting maakt deel uit van dit voorwaardelijk deel. Dit onderhoud vangt aan op de datum van de voorlopige oplevering en eindigt op datum van de definitieve oplevering.

    — Voorwaardelijk deel 3: Bouw en installatie van de sluisdeuren

    — Voorwaardelijk deel 4: Verdieping van de Leie en aanleg bodembescherming op linkeroever

    — Voorwaardelijk deel 5: Bouw van de geleidewerken en fuik opwaarts

    — Voorwaardelijk deel 6: Bouw van kaaimuur opwaarts Leievoeders en oeververdediging afwaarts Leievoeders

    — Voorwaardelijk deel 7: Aanpassing kaaimuur Depla afwaarts Va-sluis

    — Voorwaardelijk deel 8: Bouw waterkering en kaaimuur ter hoogte van bestaande sluis en afbraak bestaande sluis met bijhorende infrastructuur

    — Voorwaardelijk deel 9: Bouw van de geleidewerken en fuik afwaarts

    — Voorwaardelijk deel 10: Verdieping van de Leie en aanleg bodembescherming op rechteroever

    — Voorwaardelijk deel 11: Voorzien van bedieningspost op afstand

    — Voorwaardelijk deel 12: Onderhoud na de waarborgperiode. Dit deel vangt aan op de datum van de definitieve oplevering van voorwaardelijk deel 2. Het onderhoud na de waarborgperiode heeft enkel betrekking op de sturing van de installaties, d.w.z. de hardware en software (inclusief toepassingsoftware) van de centrale en lokale sturings- en bewakingseenheden en bedieningsposten en alle bijhorende communicatie- en netwerkapparatuur. De duur van dit voorwaardelijk deel is 5 jaar. De opdrachtnemer heeft gedurende de duur van de opdracht geen exclusiviteitsrechten. De aanbestedende overheid heeft het recht om, tijdens de duur van de opdracht, een derde opdrachtnemer aan te stellen om prestaties vervat in deze opdracht uit te voeren.

    Het onderhoud tijdens de waarborgtermijn maakt integraal deel uit van de aanneming (vast deel en voorwaardelijk deel 2).

    De opsplitsing in vaste en voorwaardelijke gedeelten wordt gemotiveerd omwille van budgettaire redenen.

    Bij de beoordeling van de inschrijvingsprijs wordt steeds de volledige offerte (alle vaste en voorwaardelijke gedeelten) in aanmerking genomen.

    De uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle gedeelten.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    45240000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: yes
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Zie bestek.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Zie bestek.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Zie bestek.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61.

    Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden:

    — voor alle inschrijvers: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in artikel 61, §1 en §2 KB Plaatsing;

    — voor de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;

    — en bijkomend voor de buitenlandse inschrijvers:

    — Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig artikel 62, §2 KB Plaatsing;

    — Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land;

    — Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw).

    De attesten zijn niet ouder dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorieën B, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 8 behoren.

    De in deze opdracht begrepen staalbouw dient verplicht uitgevoerd te worden door een aannemer die erkend is in categorie F waarbij de klasse bepaald wordt door het totale inschrijvingsbedrag van het gedeelte van de werken dat door de betreffende aannemer zal worden uitgevoerd.

    Indien de inschrijver zich voor deze werken beroept op de draagkracht van andere entiteiten moet de behoorlijk ondertekende en gedagtekende verbintenis met deze entiteiten bij de offerte gevoegd worden conform artikel 74 „Beroep op draagkracht andere entiteiten”.

    De in deze opdracht begrepen elektromechanica dient verplicht uitgevoerd te worden door een aannemer die erkend is in de categorie P2 waarbij de klasse bepaald wordt door het totale inschrijvingsbedrag van het gedeelte van de werken dat door de betreffende aannemer zal worden uitgevoerd.

    Indien de inschrijver zich voor deze werken beroept op de draagkracht van andere entiteiten moet de behoorlijk ondertekende en gedagtekende verbintenis met deze entiteiten bij de offerte gevoegd worden conform artikel 74 „Beroep op draagkracht andere entiteiten”.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Registratie vereist.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    A B S-16EGGE1409 - aankondiging-F02_0

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: yes
    Prior information notice
    Notice number in the OJEU: 2017/S 009-013922 of 13.01.2017
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 18.09.2017 09:30
    Payable documents: yes
    Price: EUR 53

    Verkoop van de aanbestedingsdocumenten:

    Digitaal te downloaden via de website http://e-loket.wenz.be/konakart/Welcome.do na betaling met kredietkaart (Visa, Mastercard) of bankkaart.

   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    18.09.2017 09:30
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 18.09.2017 9:30
    Place:

    Merelbeke.

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
   Reference to project(s) and/or programme(s):

   EU-programma „CEF-Transport MAWP 2014 — 2020” (MAWP = Multi-Annual Work Programme) — projecttitel „Seine-Scheldt 2020” — projectnummer „2014-EU-TM-0373-M”.

  3. Additional information

   — uitvoeringstermijn: zie bestek

   — Vanaf 1.1.2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.

   — Bij toepassing van art. 26, §1, 2° b) van de wet heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.

   — De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

   De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.

   Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden.

   De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.

   Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via

   e-Tendering.

   Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.

   Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op

   http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   27.06.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Road-repair works Source: TED

Works for complete or part construction and civil engineering work Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work for water projects Source: TED

Construction work Source: TED