Earthmoving work

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Afdeling Bovenschelde
Number: 2817445
Publication date: 28-06-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Land purchase services

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Afdeling Bovenschelde
   Guldensporenpark 105
   Merelbeke
   9820
   Belgium
   Contact point(s): 9820
   For the attention of: Ir. Vera De Vlieger
   E-mail: vera.devlieger@wenz.be
   Internet address(es):
   General address: www.wenz.be
   Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=276931
   Electronic submission of tenders and requests to participate: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=A+B+S-16EGGE1703-F02
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Body governed by public law
  3. Main activity
   Other: waterbouwkundige werken en diensten
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Bergen van steekvaste specie in de ontginningsput Vliegveld te Lochristi/Oostakker.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Works
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Lochristi/Oostakker.

    NUTS code: BE234
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Het voorwerp van de opdracht is het — op afroep — bergen van steekvaste specie in de zandontginningsput Vliegveld te Oostakker/Lochristi. In de opdracht zijn tevens begrepen alle nodige terreinwerken om een vlotte berging mogelijk te maken.

    De aanbestedende overheid levert bestelopdrachten af in functie van haar behoeften. De werkelijk bestelde hoeveelheden kunnen verschillen van de hoeveelheden uit de samenvattende opmeting. De hoeveelheden uit de samenvattende opmeting zijn slechts indicatief en de inschrijvingsprijs dient derhalve louter ter vergelijking van de offertes. De opdrachtnemer kan uit de samenvattende opmeting geen enkel recht putten, noch wat het totaalbedrag van de bestellingen betreft, noch wat de te bestellen hoeveelheden per post aangaat.

    Evenmin heeft de opdrachtnemer recht op enige schadevergoeding, termijnsverlenging of andere vorm van herstel indien de opgegeven hoeveelheden uit de samenvattende opmeting niet worden bereikt en dit ongeacht de rechtsbasis van zijn verzoek.

    Volgens de CPV-classificatie hebben deze werken betrekking op:

    45112500-0 Grondverzet

    1.4 Beschrijving van de opdracht

    De werken omvatten:

    — Voorbereidende werkzaamheden: inrichting bergingssite, tijdelijke werfwegen, …

    — Het mobiliseren/demobiliseren van alle nodige materieel

    — Het (voortschrijdend) bergen van specie in de zandontginningsput

    — Het uitvoeren van taken tijdens een bergingscampagne ifv controlesysteem

    — Het opmeten van het bergingsfront (bathymetrie en topografie).

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    45112500
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: yes
    Number of possible renewals: 3
  3. Duration of the contract or time limit for completion
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Zie bestek.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Zie bestek.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Zie bestek.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61.

    Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden:

    — voor alle inschrijvers: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in artikel 61, §1 en §2 KB Plaatsing;

    — voor de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;

    — en bijkomend voor de buitenlandse inschrijvers:

    — Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig artikel 62, §2 KB Plaatsing;

    — Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land;

    — Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw).

    De attesten zijn niet ouder dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) B Waterbouwkundige werken, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 4 behoren.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Registratie vereist.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan door de volgende referentie(s):

    De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor ten aanzien van de opgegeven referentielijst van uitgevoerde opdrachten rekening te houden met haar eigen ervaring met de betrokken kandidaat/ inschrijver alsook onderzoek te verrichten betreffende de opdrachten, die de kandidaat/inschrijver bij andere entiteiten heeft verricht.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    A B S-16EGGE1703-F02_0

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 05.09.2017 09:30
    Payable documents: yes
    Price: EUR 53

    Verkoop van de aanbestedingsdocumenten:

    Digitaal te downloaden via de website http://e-loket.wenz.be/konakart/Welcome.do na betaling met kredietkaart (Visa, Mastercard) of bankkaart.

   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    05.09.2017 09:30
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 05.09.2017 9:30
    Place:

    Merelbeke

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   — uitvoeringstermijn: 1 kalenderjaar

   — Vanaf 1.1.2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.

   — Bij toepassing van art. 26, §1, 2° b) van de wet heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.

   — De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

   De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.

   Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden.

   De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.

   Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via

   e-Tendering.

   Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.

   Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op

   http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   23.06.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Construction work for university buildings Source: TED

Crossroad construction work Source: TED

Movable barrages construction work Source: TED

Surface work for highways Source: TED

Guttering work Source: TED