Environmental impact assessment for construction

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Afdeling Bovenschelde
Number: 2817155
Publication date: 28-06-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Land purchase services Transport Construction

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Afdeling Bovenschelde
   Guldensporenpark 105
   Merelbeke
   9820
   Belgium
   Contact point(s): 9820
   For the attention of: Ir. Pieter Claeys
   E-mail: pieter.claeys@wenz.be
   Internet address(es):
   General address: www.wenz.be
   Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=277038
   Electronic submission of tenders and requests to participate: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=A+B+S-16EGGE1723-F02
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Body governed by public law
  3. Main activity
   Other: waterbouwkundige werken en diensten
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Seine-Schelde. Actualisatie project-MER voor pand 140 op de Leie.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Vlaams Gewest.

    NUTS code: BE2
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    In het kader van het globale Seine-Scheldeproject, waarbij de Leie zal worden uitgebouwd tot een Europese hoofdvaaras voor schepen van de CEMT-klasse Vb (4 400 ton — éénrichtingsverkeer) dient het pand 140 van de Leie aangepast te worden. Het pand 140 is gelegen tussen afsplitsing afleidingskanaal van de Leie te Deinze en de sluis van Sint-Baafs-Vijve. Om het gevraagde binnenvaartverkeer toe te laten, dient het gabarit aangepast te worden. Naast de infrastructurele aanpassingen voor de waterweg (= het luik Binnenvaart) is in het GSP voor de Leie tussen Wervik en Deinze tevens een luik rivierherstel voorzien, waarbij onder meer een herwaardering en versterking van het natuurlijke karakter van de Leie en haar vallei beoogd wordt.

    Voor het Seine-Schelde plan werd reeds een plan-MER opgesteld, en goedgekeurd door de dienst Mer op 14.8.2008. Het plan-MER dient als basis voor de verschillende project-MER-plichtige projecten die hieruit vloeien.

    Vervolgens werd er een project-MER „Verdieping en lokale verbredingen van de Leie, de Grensleie en het Afleidingskanaal (Vervolgstudie Seine Schelde, deel 4)” opgesteld en goedgekeurd door de dienst Mer op 8.7.2010.

    Het voorwerp van de opdracht is het opmaken van een nieuwe project-MER in functie van de vergunningsprocedures voor de aanpassingswerken aan pand 140. Deze project-MER is een actualisatie van de bestaande project-MER en beschrijft in detail de milieu-impact van de voorziene werken langsheen pand 140. Er wordt ook teruggekoppeld naar de globale impact van Seine Schelde.

    Deze opdracht is een opdracht voor aanneming van diensten in de zin van art. 3 van de Wet van 15.6.2006. Deze diensten hebben betrekking op:

    Volgens de CPV-classificatie hebben deze diensten betrekking op:

    — Dienstverlening door ingenieurs (71300000-1):

    o Adviezen inzake techniek en bouw (71310000-4)

    — Milieueffectbeoordeling voor bouwwerkzaamheden (71313400-9);

    De dienstverlener dient, rekening houdend met de reeds goedgekeurde, algemene plan-MER van het globale Seine-Scheldeproject en mede op basis van het bestaande voorontwerp, alle vereiste stappen te ondernemen om de benodigde project-MER op te maken, in te dienen en verder administratief op te volgen, en dit t.e.m. de goedkeuring door de dienst Milieueffect-rapportage (dienst Mer). Uiteraard dient de dienstverlener hierbij de meest recente, van toepassing zijnde wet- en regelgeving terzake te volgen.

    De dienstverlener dient de uitvoering van de gehele opdracht evenwel zodanig te concipiëren, te plannen en waar nodig bij te sturen dat de volgende formele mijlpaal gehaald worden:

    een (ontwerp) project-MER, klaar om in te dienen bij de omgevingsvergunningaanvraag dient beschikbaar zijn uiterlijk 6 maanden na aanvatten van de studie.

    Op afroep van de aanbestedende overheid kan de dienstverlener gevraagd worden om advies en verdere ondersteuning te verlenen bij de opmaak en tijdens de omgevingsvergunningsaanvraag.

    Tot slot: alle prestaties en leveringen welke voor het degelijk uitvoeren van de opdracht vereist zijn, doch niet expliciet in de inventaris zijn opgenomen (o.a. verplaatsingskosten, secretariaatskosten, vertalingskosten, enz. — zie ook art. 19 hieronder), worden verondersteld vervat te zijn in de onder verscheidene volgnummers vermelde rubrieken van de inventaris of dienen verplicht bijkomend te worden uitgevoerd.

    Zij kunnen geen aanleiding geven tot prijsherziening of schadevergoeding.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    71313400
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Zie bestek.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Zie bestek.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Zie bestek.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61.

    Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden:

    — voor alle inschrijvers: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in artikel 61, §1 en §2 KB Plaatsing;

    — voor de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;

    — en bijkomend voor de buitenlandse inschrijvers:

    — een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomst artikel 62, §2 KB Plaatsing;

    — een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land;

    — een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw).

    De attesten zijn niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    De inschrijvers tonen hun financiële en economische draagkracht aan door de volgende documenten

    o Een passende bankverklaring (conform bijlage 3 van het KB Plaatsing).

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid aan door de volgende referentie(s):

    1. een lijst van de voornaamste, gelijksoortige diensten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar (jaren 2014 t.e.m. 2017 en geen andere jaren ), waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens vermeld te worden: het jaartal van de uitvoering, de titel, het bedrag, de aanbestedende publiek- of privaatrechtelijke instanties, de contactpersoon (met naam, kantooradres, telefoonnummer en mailadres) en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. Deze diensten worden gestaafd aan de hand van certificaten/attesten opgesteld door de bevoegde autoriteiten.

    Deze certificaten/attesten tonen de succesvolle uitvoering van de uitgevoerde studies aan.

    De inschrijver zal in totaal minimum 3 referenties opgeven die hij als het meest relevant beschouwt in het kader van onderhavige opdracht.

    2. een lijst met nominatieve opgave van de personen die kunnen ingeschakeld worden door de dienstverlener. Deze lijst bestaat uit een tabel met kolommen waarin achtereenvolgens (1) de naam, (2) de diploma"s en de getuigschriften, (3) de specifieke ervaring op de verschillende domeinen die aan bod komen in de opdracht en (4) de deelaspecten, waarbij ze ingeschakeld zullen worden, vermeld zijn. Uit de lijst dient ook te blijken dat per deskundigheid een vervanger kan aangesteld en ingeschakeld worden.

    De deskundigheid van bovenvermelde personen moet minimaal volgende domeinen bestrijken:

    — MER

    — ruimtelijke planning

    — stedenbouw en (landschap)architectuur;

    — natuurtechnische milieubouw (vispassages, oevers, …);

    — hydromorfologie

    — grondwaterstromingen

    3. het bewijs van erkenning als deskundige van het personeel dat kan worden ingezet voor deze opdracht, volgens de besluiten van de Vlaamse Executieve van 23.3.1989 inzake milieu-effectrapportering, voor elk van de disciplines die van toepassing zijn op deze project-MER. Tevens dient een erkend MER-coördinator te worden voorgesteld. Uit de lijst dient ook te blijken dat per deskundige en/of per discipline, alsook voor de MER-coördinator een vervanger kan aangesteld en ingeschakeld worden.

    Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met de entiteiten. In dat geval moet hij aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten.

    De aanbestedende overheid oordeelt aan de hand van de beschrijving en de geleverde documenten of de inschrijver op dit gebied voldoende waarborgen biedt om onderhavige opdracht uit te voeren.

    De hierboven gevraagde documenten worden als essentieel aanzien voor het toetsen van de kandidatuur aan de selectiecriteria.

    Enkel de inschrijvingen die op basis van de hierboven genoemde selectie-criteria (art. 67 en 72) voldoende gekwalificeerd geacht worden om de opdrachten te kunnen uitvoeren, komen voor verder onderzoek in aanmerking.

    Het is de inschrijver verboden om, na toewijzing van de opdracht, nog wijzigingen aan te brengen aan de voorgestelde dienstverleners of onderaannemers, tenzij na instemming van de aanbestedende overheid op basis van een daartoe gemotiveerde schriftelijke aanvraag aan de aanbestedende overheid, waarbij de identiteit van de dienstverlener(s) of onderaannemer(s), als van het daarvoor ingezette personeel van deze, evenals de kwalificaties expliciet worden opgegeven.

    Alleen de inschrijver blijft echter aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij opdrachten aan derden toevertrouwt.

    De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele rechtsband met derden verbonden.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    A B S-16EGGE1723-F02_0

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 22.08.2017 09:30
    Payable documents: yes
    Price: EUR 53

    Verkoop van de aanbestedingsdocumenten:

    Digitaal te downloaden via de website http://e-loket.wenz.be/konakart/Welcome.do na betaling met kredietkaart (Visa, Mastercard) of bankkaart.

   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    22.08.2017 09:30
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 22.08.2017 9:30
    Place:

    Merelbeke.

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
   Reference to project(s) and/or programme(s):

   EU-programma „CEF-Transport MAWP 2014 — 2020” (MAWP = Multi-Annual Work Programme) — projecttitel „Seine-Scheldt 2020” — projectnummer „2014-EU-TM-0373-M”.

  3. Additional information

   — uitvoeringstermijn: 12 kalendermaanden

   — Vanaf 1.1.2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing

   — Bij toepassing van art. 26, §1, 2° b) van de wet heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.

   — De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

   De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.

   Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden.

   De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.

   Zowel het excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via

   e-Tendering.

   Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.

   Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op

   http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   23.06.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Architectural and related services Source: TED

Sewage, refuse, cleaning and environmental services Source: TED

Repair and maintenance services Source: TED

Refuse transport services Source: TED

Refuse and waste related services Source: TED