Medical breathing devices

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis VZW (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
   Moorselbaan 164
   Aalst
   9300
   Belgium
   Contact point(s): 9300
   For the attention of: Mevrouw Charlotte Bontinck
   Telephone: +32 53728746
   E-mail: charlotte.bontinck@olvz-aalst.be
   Fax: +32 53724586
   Internet address(es):
   General address: www.olvz.be
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority

  3. Main activity
   Health
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Aankoop, levering en installatie van beademingstoestellen.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Meerdere campussen OLV Ziekenhuis, Moorselbaan 164 te 9300 Aalst.

    NUTS code: BE231
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Information on framework agreement
    Framework agreement with several operators
    maximum number: 3
    Duration of the framework agreement
    Duration in years: 4
    Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement
    Frequency and value of the contracts to be awarded:

    De raamovereenkomst zal gesloten worden met de 3 inschrijvers die de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offertes hebben ingediend.

    Huidige opdracht wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst met meerdere deelnemers. Niet alle voorwaarden werden in de raamovereenkomst bepaald. De deelnemers zullen opnieuw in mededinging gesteld worden.

    Procedure raamovereenkomst:

    * Er wordt een raamovereenkomst afgesloten met maximum 3 inschrijvers die voor deze opdracht een regelmatige offerte indienen die voldoet aan alle vooropgestelde vormvereisten en criteria. Bij elke volgende deelopdracht worden de gegunde inschrijvers in mededinging gesteld via een mini-competitie.

    Procedure raamcontract (mini-competitie):

    * Stap 1: aanvraag offertes.

    Voor elke deelopdracht zal de aanbestedende overheid maximum 3 partijen van de raamovereenkomst oproepen tot mededinging. Elke opdracht zal specifiek omschreven worden (beschrijving, aantal, ...) in een aanvraag. De goede ontvangst van de aanvraag tot offerte zal bevestigd worden per e-mail aan de aankoopdienst (aankoopdienst@olvz-aalst.be).

    Stap 2: indienen offertes.

    De uiterlijke datum van indienen van de offerte zal omschreven worden in de aanvraag. Leveranciers die niet binnen de vooropgestelde termijn antwoorden, worden voor deze deelopdracht niet langer weerhouden.

    Stap 3: voorstellen offerte en onderhandeling.

    Na indiening van de offertes volgt indien nodig een onderhandelingsronde met alle leveranciers die een regelmatige offerte ingediend hebben. Het staat de leveranciers vrij om een verbeterde offerte naar voren te brengen. Eventuele substantiële wijzigingen aan de vereisten van de aanvraag zullen aan alle partijen bij de raamovereenkomst op passende wijze bekend gemaakt worden.

    Stap 4: evaluatie en gunning.

    De finale offertes van alle partijen bij de raamovereenkomst worden vergeleken en de deelopdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige offerte. De overige partijen worden op passende wijze op de hoogte gebracht.

   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Deze opdracht omvat het afsluiten van een raamovereenkomst voor de aankoop, levering en installatie van invasieve beademingstoestellen. Hierbij is voldoende opleiding alsook een optioneel preventief onderhoudscontract inbegrepen.

    Deze opdracht omvat tevens de eerste mini-competitie voor de aankoop, levering en installatie van 4 high-end invasieve beademingstoestellen voor de dienst intensieve zorgen van het OLV Ziekenhuis.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    33157400
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    209 001 EUR excl. btw.

   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 48 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Geen.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Een kopie van de authentieke of onderhandse akte die de gevolmachtigden de machtiging verleent de offerte te ondertekenen. Het nummer van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de bewuste mandaten werden gepubliceerd dient vermeld te worden (artikel 82 KB 15.7.2011).

    * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§1 en 2 van het KB van 15.7.2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

    Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Digiflow na opening van de offertes.

    *De inschrijver van niet-Belgische nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:

    — niet in staat van faillissement verkeert;

    — voldaan heeft aan zijn fiscale verplichting;

    — en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.

    * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

    — niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;

    — niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

    — geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

    — niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

    Bovenvermeld attest dient op naam van de firma te zijn en niet op een natuurlijke persoon (tenzij het een éénmanszaak betreft).

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Document uitgaande van erkend accountingskantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij gebaseerd op de meest recente jaarrekening.

    Berekeningswijze in geval private onderneming:

    0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +

    0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +

    3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +

    0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +

    0,998 x Omzet / Totale bezittingen.

    De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer. De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    De inschrijver dient een document aan te leveren waaruit blijkt dat de behaalde Z-score hoger is dan 1,5. De aanbestedende overheid heeft het recht om de offerte van de inschrijver met een Z-score lager dan 1,5 niet te weerhouden voor verdere evaluatie.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Een lijst van de voornaamste projecten van soortgelijke omvang die gedurende de afgelopen 3 jaar werden uitgevoerd in ziekenhuizen, met vermelding van naam ziekenhuis, het bedrag, datum, contactpersoon en korte beschrijving van de opdracht. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    * Aanleveren van een referentielijst conform bovenstaande beschrijving.

    Indien de vereiste documenten niet kunnen worden voorgelegd, houdt de opdrachtgever zich het recht voor om de offerte van desbetreffende inschrijver niet langer te weerhouden voor verdere evaluatie.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
    Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    2017/MTD/010

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 11.08.2017
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    14.08.2017 11:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 180 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 14.8.2017 11:00
    Place:

    Zaal „Fuga”, 4de verdieping, blok W, lokaal W+4002.

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information
  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   21.06.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Cleaning and polishing products Source: TED

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Source: TED

Mass spectrometer Source: TED

Infusion solutions Source: TED

Miscellaneous printed matter Source: TED