Engineering support services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Number: 2748662
Publication date: 24-06-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Engineering services

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
   Rijnkaai 37
   Antwerpen
   2000
   Belgium
   Contact point(s): 2000
   For the attention of: Ir. Jeroen Van Houtte
   Telephone: +32 32016554
   E-mail: jeroen.vanhoutte@bamnv.be
   Internet address(es):
   General address: www.bamnv.be
   Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=276269
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Body governed by public law
  3. Main activity
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Adviseur Mobiliteit.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    NUTS code: BE211
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    De opdracht omvat de volgende onderwerpen:

    * Definitief ontwerp:

    De opdracht heeft tot voorwerp het ondersteunen van de aanbestedende overheid en het ontwerp-team bij de opmaak van één of meerdere bestekken voor de bouw van de Oosterweelverbinding en eventueel andere werken, waaronder deze die deel uitmaken van het toekomstverbond, hoofdzakelijk in het volgende gebied:

    — de volledige structuur van wegen met verbindingsfunctie rond Antwerpen.

    — het onderliggend wegennet van de gemeenten en steden Antwerpen, Kruibeke, Beveren, Zwijndrecht, Aartselaar, Edegem, Mortsel, Borsbeek, Wommelgem, Wijnegem, Stabroek, Schoten, Brasschaat en Kapellen.

    Bij de studie van de mobiliteitsrandvoorwaarden voor het ontwerp van de definitieve infrastructuur worden verschillende deelprojecten onderscheiden:

    1) Toetsing detailontwerp Hoofdwegennet

    — Evaluatie van de weefbewegingen voor het finale ontwerp van de verschillende projecten met duidelijke opgave van het afwikkelingsniveau en de verwachte spitsintensiteiten en de restcapaciteit van elke weefzone afhankelijk van het afwikkelingsniveau.

    — Evaluatie van de terugslag van de files veroorzaakt door de meest kritieke zones op de bereikbaarheid van zowel de projecten als de andere hoofverkeersassen en stadsdelen en gemeenten.

    2) Onderliggend Wegennet

    — Aansluitingen rechteroever.

    — Aansluitingen linkeroever.

    De definitieve infrastructuur dient ontworpen te worden voor verkeersstromen in reguliere toestand zowel als voor calamiteitensituaties, rekening houdend met het voorziene tolconcept, maar voldoende flexibel om ook bij eventueel gewijzigd tolconcept de bijhorende verkeersvraag te kunnen voldoen. Bij het ontwerp zal in de mate van het mogelijke rekening gehouden worden met de sensitiviteit voor de impact van beleidskeuzes die dan op til zijn om het beleid hierover optimaal te kunnen informeren.

    1) Evaluatie van de doorstroming en de veiligheid van de aansluitingen op het onderliggend wegennet rechteroever en linkeroever.

    2) Opmaak bestek mobiliteit voor de bouwopdrachten.

    De opdrachtnemer zal onder meer de volgende knelpunten moeten beheersen:

    — Het omgaan met verschillende bronnen van gegevens over verkeersintensiteiten en bijkomende tellingen uitvoeren.

    — Het omgaan met verschillende resultaten afhankelijk van de gebruikte analysetechnieken

    — Het afwegen van het relatief belang van de verschillende verkeersstromen

    — Het vergelijken van verschillende scenario"s voorstellen van een voorkeurscenario

    — De onzekerheden in de plannen voor de mobiliteitsinfrastructuur binnen en buiten het projectgebied

    — Bij het bepalen van de randvoorwaarden wordt geluisterd naar stakeholders, zoals bij voorbeeld de wegbeheerders, lokale besturen en het havenbedrijf

    * Evaluatie van de offertes voor de bouw van de Oosterweelverbinding

    Vergelijking van de verschillende offertes, met betrekking tot de mobiliteitsaspecten, ter ondersteuning van de aanbestedende overheid of haar rechtsopvolger bij de selectie van de kandidaten en de evaluatie van de ingediende offertes voor de bevraging(en) in het kader van de bouw van de Oosterweelverbinding.

    * Minder hinder

    De hinder tijdens de werken moet beperkt worden door het opleggen van minimumeisen met betrekking tot het garanderen van de bereikbaarheid van de verschillende stadsdelen en gemeenten; de doorstroming op het wegennet tijdens de werken; de invloed van de gewijzigde verkeersstromen op de leefbaarheid van de getroffen woongebieden en de verkeersveiligheid en door het gebruik van doelgerichte communicatie.

    De bereikbaarheid tijdens de werken dient gewaarborgd te worden met

    — maximale aandacht voor de veiligheid van weggebruikers, arbeiders en omwonenden;

    — minimale omrijfactoren en vertragingen voor alle weggebruikers, rekening houdende met het STOP-principe en de vergunbaarheid van omleidingen en tijdelijke infrastructuur;

    — minimale hinder voor de omwonenden rekening houdende met de categorisering van de wegen;

    — het opleggen van bepaalde eisen aan de uitvoeringstechnieken en fasering van de werken voor zover deze niet conflicteren met andere randvoorwaarden;

    — het optimaal communiceren met weggebruikers, bedrijven en omwonenden.

    De doorstroming dient voorzien te worden rekening houdende met

    — de categorisering van de wegen

    — de verwachte verkeersstromen

    — de bestaande toestand

    De doorstroming kan beïnvloed worden met het volledige gamma van beschikbare maatregelen, inclusief maar niet beperkt tot tijdelijke verhardingen, rijstrookbreedte, opstelstroken, aanpassingen aan de verkeerslichten en tijdelijke bruggen voor wagens of voor zachte weggebruikers.

    Bij alle randvoorwaarden en maatregelen is het imperatief dat de verkeersleefbaarheid en de verkeerveiligheid mee in acht worden genomen.

    Opmaak bestek Minder-hinder voor de verschillende bouwopdrachten.

    Opmaak draaiboek met minder-hindermaatregelen.

    Coördinatie met andere werken.

    Opmaak kaartmateriaal ter ondersteuning van overleg en communicatie met betrekking tot de hinder van de werken en de maatregelen.

    * Opvolging van de werken

    Aftoetsen van de planning, uitvoeringstechnieken en milderende maatregelen van de opdrachtnemers voor uitvoering der werken met het bestek, de stakeholders en de plaatselijke betrokkenen met betrekking tot Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid. Ondersteunen van de Communicatie hierover met aangepast kaartmateriaal en de invoer van de relevante gegevens in de hiervoor opgestelde databanken van de lokale en de Vlaamse overheid (wegenwerken.be; verkeerscentrum).

    Onvoorziene ontwerpwijzigingen evalueren.

    * Verkeersmodellen

    — Strategisch verkeersmodel

    Voor het ondersteunen van de ontwerpen, bepalen van de benodigde capaciteiten op de Oosterweelverbinding en de aansluitingen op het onderliggend wegennet en het inschatten van de milieueffecten zijn modelberekeningen noodzakelijk. De strategische prognoses worden na overleg door het Vlaams gewest in casu het verkeerscentrum opgemaakt.

    Het verkeerscentrum beheert het strategisch verkeersmodel voor de provincie Antwerpen en rekent de benodigde scenario"s na overleg door in Cube Voyager. Zij levert aan de aanbestedende overheid de resultaten die de aanbestedende overheid nodig heeft om haar opdracht uit te voeren. Wat betreft het strategisch verkeersmodel bestaat de opdracht erin te toetsen dat elke nieuwe versie die het verkeerscentrum eventueel maakt rekening houdt met de laatste stand van zaken van het ontwerp Oosterweelverbinding en de relevante gebiedsontwikkelingen, waken over het effect van eventuele gewijzigde voorspellingen op het ontwerp, de tolinkomsten en de milieueffecten.

    — Dynamische verkeersmodellen

    Naast de strategische prognoses van het Vlaamse gewest beschikt de aanbestedende overheid ook over een Dynamisch Mesosimulatiemodel van de Kernstad Antwerpen (DMKA in Paramics) en een micromodel (VISSIM) van de Oosterweelverbinding (deel hoofdwegennet). Hiermee kunnen simulaties gemaakt worden om het beantwoorden van gedetailleerde vragen, de analyse van de verkeersafwikkeling en de optimalisatie van het wegontwerp te faciliteren.

    De dynamisch modellen zijn eigendom van de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer zal deze modellen voor de aanbestedende overheid beheren in functie van de aansluitingen van de Oosterweelverbinding op het onderliggende wegennet en het verdere beslist beleid binnen de invloedssfeer van het model. De ontwerpuitgangspunten van de Oosterweel worden hiermee getoetst en verder geoptimaliseerd.

    Specifieke taken voor de opdrachtnemer:

    — Installeren van Paramics software updates zodanig dat de dynamische modellen steeds paraat staan om resultaten te produceren.

    — Update van de herkomst-bestemmingsmatrix aan een nieuwe versie van het strategisch model, met volledige calibratie en uitgebreide rapportering. Frequentie te bepalen door de aanbestedende overheid.

    — Update van het DMKA netwerk aan het nieuwe ontwerp van Oosterweelverbinding inclusief calibratie en rapportering.

    — Update van het DMKA netwerk aan andere aanpassingen van het beslist beleid inclusief calibratie en rapportering. De opdrachtnemer zal alle mogelijk gewenste wijzigingen aan het netwerk toetsen met de aanbestedende overheid. De aanpassingen aan het beslist beleid worden door de aanbestedende overheid bevestigd.

    a. DMKA — Paramics

    De invloedssfeer van dit model is begrensd door de R1 en volgende aansluitingen op het hoofdwegennet:

    — ASC Ekeren op A12

    — ASC Kleine Bareel op E19

    — ASC Kruibeke op E17

    — ASC Waaslandhaven-Oost op E34

    — Olympiadekruispunt

    Het model is gekalibreerd voor 2007 en voor 2020 op basis van de in 2010 beschikbare resultaten van het strategisch model van het verkeerscentrum. De aanbestedende overheid stelt ter beschikking: twee licenties Paramics en de nodige hardware om het model in de kantoren van de aanbestedende overheid te draaien.

    b. Microsimulatie VISSIM

    De aanbestedende overheid heeft een VISSIM simulatie opgemaakt van de Oosterweelverbinding om het ontwerp in meer detail te valideren. Binnen de voorliggende opdracht dient deze simulatie up-to-date gehouden te worden met het voortschrijdend inzicht.

    De opdrachtnemer zal zelf op eigen kosten instaan voor de nodige VISSIM licenties.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    71336000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 48 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required
   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Art. 61 §4 KB Plaatsing — Uitsluitingscriteria

    Het loutere feit van de indiening van de offerte vanwege de inschrijver vormt zijn impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt als bedoeld in de eerste en de tweede paragraaf van art. 61 KB Plaatsing.

    Art. 64 KB Plaatsing — Toegangsverbod

    Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid zoals bedoeld in dit artikel te bevinden.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Art. 67 KB Plaatsing — Financiële en economische draagkracht

    De inschrijvers tonen hun financiële en economische draagkracht aan door één of meer van de volgende documenten:

    — Een passende bankverklaring (conform bijlage 3 van het KB Plaatsing);

    — Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat over de laatste 3 boekjaren.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Art. 72 Technische bekwaamheid

    De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid aan door de volgende referentie(s):

    — Een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de instantie waarvoor zij bestemd waren.

    — Opgave van de studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of van het ondernemingskader en in het bijzonder van de verantwoordelijken voor de uitvoering van de opdracht.

    De coördinatie van de uitvoering van de opdracht ligt bij de opdrachtnemer.

    Enkel de inschrijvingen die op basis van de hierboven genoemde selectiecriteria voldoende gekwalificeerd geacht worden om de opdracht te kunnen uitvoeren, komen voor verder onderzoek in aanmerking.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Klasse: N/A, Categorie: N/A.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
    1. Prijsbepaling. Weighting: 60
    2. Garanties ingezette team voor goede uitvoering. Weighting: 30
    3. Kwaliteitsplan. Weighting: 10
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    BAM-BAM 2017-010-F02_0

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 19.09.2017 11:00
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    20.09.2017 11:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 20.09.2017 11:00
    Place:

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
  2. Information about European Union funds
  3. Additional information

   Het bestek is gratis digitaal te verkrijgen door eenvoudige aanvraag op bovenvermeld correspondentieadres of door een mail aan jeroen.vanhoutte@bamnv.be

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Raad van State — afdeling bestuursrechtspraak
    Wetenschapsstraat 37
    Brussel
    1040
    Belgium
    Contact point(s): 1040
    E-mail: info@raadvst-consetat.be
    Internet address: http://ww.raadvst-consetat.be
   2. Lodging of appeals

    In overeenstemming met artikel 14, 15 en 23 van de Belgische Wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de

    informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen

    en diensten, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk:

    — Een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen;

    — Een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
    Rijnkaai 37
    Antwerpen
    2000
    Belgium
    Contact point(s): 2000
    Telephone: +32 32030030
    E-mail: aanbesteding@bamnv.be
  5. Date of dispatch of this notice
   21.06.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Urban planning and landscape architectural services Source: TED

Health and safety consultancy services Source: TED

Technical inspection and testing services Source: TED

Laboratory services Source: TED

Tunnel operation services Source: TED