Reagent strips

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis VZW (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
   Moorselbaan 164
   Aalst
   9300
   Belgium
   Contact point(s): 9300
   For the attention of: Mevrouw Griet Beazar
   Telephone: +32 53728969
   E-mail: Griet.beazar@olvz-aalst.be
   Fax: +32 53724586
   Internet address(es):
   Internet address: www.olvz.be
   General address: www.olvz.be
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

   Other: Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis VZW (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
   Moorselbaan 164
   Aalst9300Aankoopdienst OLV ziekenhuis+32 53724111aankoopdienst@olvz-aalst.be+32 53724586www.olvz.be
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority

  3. Main activity
   Health
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: yes
   Onze Lieve Vrouw van Troost VZW
   Kroonveld 50
   Dendermonde
   9200
   Belgium
   Contact point(s): 9200
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Aankoop van materiaal voor glycemiecontrole bij diabetespatiënten.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Vermelde aanbestedende overheden / OLV Ziekenhuis Campus Aalst, Moorselbaan 164 te 9300 Aalst / Meerdere campussen OLV ziekenhuis, Moorselbaan 164 te 9300 Aalst.

    NUTS code: BE231
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Information on framework agreement
    Framework agreement with a single operatorDuration of the framework agreement
    Duration in years: 4
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Deze opdracht heeft betrekking op de levering van deze bloedglucose teststrips, lezers en bijhorende accessoires.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    33124131, 33124130, 38500000, 38540000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Zie bestekdocument.

   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 48 (from the award of the contract)

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Teststrips en bijhorende eenvoudige glucosemeters

  1. Short description

  Teststrips en bijhorende eenvoudige glucosemeters.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33124130, 33124131, 38500000, 38540000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 48 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  De meter dient makkelijk bruikbaar te zijn voor het gros van onze patiëntenpopulatie.

  Ook wanneer de gebruiker minder handig zou zijn of verminderde visus heeft, is deze meter aangewezen.  Lot No: 2 Lot title: Cassettes met teststrips en bijhorende all-in-one glucosemeters

  1. Short description

  Cassettes met teststrips en bijhorende all-in-one glucosemeters.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33124130, 33124131, 38500000, 38540000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 48 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Systeem waarbij de meter, de stripcassette en de prikpen 1 geheel vormen.  Lot No: 3 Lot title: Teststrips en bijhorende glucosemeters met "gesofisticeerde" insulineboluscalculator

  1. Short description

  Teststrips en bijhorende glucosemeters met "gesofisticeerde" insulineboluscalculator.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33124130, 33124131, 38500000, 38540000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 48 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Teststrips en bijhorende glucosemeter met insulineboluscalculator.  Lot No: 4 Lot title: Teststrips en bijhorende glucosemeters met „eenvoudige” insulineboluscalculator

  1. Short description

  Teststrips en bijhorende glucosemeters met „eenvoudige” insulineboluscalculator.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33124130, 33124131, 38500000, 38540000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 48 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Teststrips en bijhorende glucosemeter met insulineboluscalculator die naast een meer gevorderde modus ook een eenvoudiger modus heeft waarvoor geen koolhydraten moeten ingegeven worden.  Lot No: 5 Lot title: Teststrips en bijhorende glucosemeters, die sporadisch gebruik van flash glucose monitoring mogelijk maakt

  1. Short description

  Teststrips en bijhorende glucosemeters, die sporadisch gebruik van flash glucose monitoring mogelijk maakt.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33124130, 33124131, 38500000, 38540000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 48 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Patiënten die de mogelijkheid dienen te krijgen om intermittent gebruik te maken van flash technologie, waarbij ze met dezelfde glucosemeters willen werken in de periodes dat flash technologie gebruikt wordt en in periode dat enkel met strips wordt gewerkt.  Lot No: 6 Lot title: Teststrips en bijhorende glucosemeters, welke glycemie en ketonemie uitlezen

  1. Short description

  Teststrips en bijhorende glucosemeters, welke glycemie en ketonemie uitlezen.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33124130, 33124131, 38500000, 38540000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 48 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 7 Lot title: Teststrips en bijhorende glucosemeters met connectiviteit met mobiele apps

  1. Short description

  Teststrips en bijhorende glucosemeters met connectiviteit met mobiele apps.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  33124130, 33124131, 38500000, 38540000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 48 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Draadloze connectiviteit die enerzijds toelaat om gegevens op te laden naar een mobiel device die als elektronisch glucosedagboek gebruikt kan worden en anderzijds toelaat om gegevens te delen met het diabetesteam. 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Geen.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15.6.2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

    * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

    — niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;

    — niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

    — geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

    — niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

    * In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 dient de Belgische inschrijver geen RSZ-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

    * In navolging van art. 63 van het KB van 15.7.2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

    * De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Een verklaring betreffende de totale omzet en een omzet van minstens 100 000 EUR (op jaarbasis) die verband houdt met de opdracht en dit voor de laatste 3 boekjaren. Dit door middel van een lijst van de voornaamste projecten van de afgelopen drie jaar, hun bedrag, data en instanties waarvoor ze bestemd waren.

    * Document uitgaande van erkend accounting-kantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

    Berekeningswijze in geval private onderneming:

    0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +

    0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +

    3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +

    0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +

    0,998 x Omzet / Totale bezittingen.

    De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Het document met de Z-score van de onderneming moet worden aangeleverd. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,5.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * De inschrijver voegt aan zijn offerte het bewijs toe dat het FAGG werd ingelicht dat hij verdeler is van medische hulpmiddelen.

    * Een lijst van de contracten van soortgelijke omvang die gedurende de afgelopen 3 jaar werden afgesloten met ziekenhuizen, met vermelding van naam ziekenhuis, het bedrag, datum, contactpersoon en korte beschrijving van de opdracht. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    * Bewijs van inlichting aan het FAGG.

    * Aanleveren van een referentielijst. Deze lijst bevat minstens 2 ziekenhuizen welke in de laatste 3 jaar werden gecontracteerd.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
    Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    2016/MD/008

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 04.08.2017 11:30
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    07.08.2017 10:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 180 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 7.8.2017 15:00
    Place:

    OLV ziekenhuis, Moorselbaan 164, Aalst. Gebouw W, 4de verdieping, vergaderzaal "Hemelsblauw".

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   De offertes kunnen elektronisch ingediend worden.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   06.06.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Medical consumables Source: TED

Various meats Source: TED

Weapons and ammunition disposal services Source: TED

Electrical installation work Source: TED

Construction work Source: TED