Installation work of illumination and signalling systems

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Stad Mechelen
Number: 2454238
Publication date: 09-06-2017
Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Stad Mechelen
   Grote Markt 21
   Mechelen
   2800
   Belgium
   Contact point(s): 2800
   For the attention of: De heer Koert Hendrickx
   Telephone: +32 15297531
   E-mail: overheidsopdrachten@mechelen.be
   Fax: +32 15297510
   Internet address(es):
   Internet address: https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=nl-NL
   General address: www.mechelen.be
   Further information can be obtained from:

   Other: Stedelijke infrastructuur — afdeling Gebouwen
   Befferstraat 25
   Mechelen2800Mevrouw Veronique De Smedt+32 15297524veronique.desmedt@mechelen.be+32 15297510
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

   Other: U kan de opdrachtdocumenten op volgende website verkrijgenhttps://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=nl-NL
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Regional or local authority
  3. Main activity
   General public services
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Verlichting „Licht als een dienst” in het kader van het Nieuwe Werken in de stad Mechelen.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Diverse gebouwen stad Mechelen.

    NUTS code: BE212
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    In dit document beschrijven we het project „Licht als een dienst” voor de herverlichting van stad Mechelen binnen een circulair model.

    De „Licht als een dienst” omvat een performatie gebaseerde dienst (beschikbaarheid van de verlichting en behaalde licht niveau) aan een vast jaarlijkse prijs, zonder initiële investering en met een circulair economisch model op het einde van het contract (terugnemen van de verlichtingstoestellen en hergebruik van producten/componenten/materiaal) vanwege het concept van duurzame en ecologische productie doelstellingen.

    Doel van van deze aanbesteding is een diensten contract van 10 jaar waarbij de leverancier licht aanbiedt als een dienst binnen een auditeerbaar circulair model.

    Gedurende de contract periode blijft de leverancier eigenaar van de installatie en is hij verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de verlichting en het juiste lichtniveau conform de minimale specificaties. In geval van een defect tijdens het contract periode wordt een maximale hergebruik van toestellen/componenten/materiaal voorzien.

    Na het contract neemt de leverancier de verlichtingstoestellen terug en zorgt voor een hergebruik op niveau van toestellen, componenten of materialen.

    De „Licht als een dienst” offerte bestaat uit volgende elementen:

    — inventarisatie en lichtplan,

    — uitvoering van de werken,

    — onderhoud,

    — opleiding,

    — performatie en optimalisatie,

    — circulair.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    45316000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Borgtocht (een forfaitaire borgtocht van 10 000 EUR).

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15.6.2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

    Omdat de volgende documenten voor de aanbestedende overheid niet kosteloos toegankelijk zijn via elektronische middelen zoals bedoeld in artikel 60 § 1 moeten bovenop de impliciete verklaring op erewoord deze documenten bij de offerte worden gevoegd:

    Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document, niet ouder dan 3 maanden op de uiterste datum van indiening van de offertes.

    Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

    De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

    — het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

    — de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

    * Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

    De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

    Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

    — het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

    — de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Klasse 3.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Klasse 3.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    P1 (elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t) of M (elektronische uitrustingen).

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Vereiste erkenning: P1 (elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), klasse 3 of M (elektronische uitrustingen), klasse 3.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
    Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
    1. Laagste prijs. Weighting: 50
    2. Lichtplan binnen de gestelde eisen en lichtniveaus conform eisen gedurende contractperiode. Weighting: 10
    3. Gemiddelde tijd tussen het indienen van een serviceticket in geval van een probleem en het oplossen ervan. Weighting: 10
    4. Plan van aanpak van de opdracht binnen een circulair economisch model. Weighting: 20
    5. Snelheid van uitvoering van de installatiewerken. Weighting: 10
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    2017-OO-GEB-216

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 07.07.2017
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    25.07.2017 10:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 25.7.2017 10:00
    Place:

    Dienst Overheidsopdrachten, Befferstraat 25 te 2800 Mechelen.

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

   Afspraak te maken met: Veronique De Smedt (e-mail: veronique.desmedt@mechelen.be - tel.: 015 29 75 24 / gsm: 0468 33 84 70).

   De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   06.06.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Industrial process control equipment and remote-control equipment Source: TED

Architectural, construction, engineering and inspection services Source: TED

Ground investigation services Source: TED

Advertising and marketing services Source: TED

X-ray devices Source: TED