Sewage pumps

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Aquafin NV
Number: 240
Publication date: 11-02-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Pumps Land purchase services

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Aquafin NV
   Dijkstraat 8
   Aartselaar
   2630
   Belgium
   Contact point(s): 2630
   For the attention of: De heer Marc Van Goethem
   Telephone: +32 34504939
   E-mail: marc.vangoethem@aquafin.be
   Fax: +32 34583020
   Internet address(es):
   Internet address: https://enot.publicprocurement.be
   General address: www.aquafin.be
   Electronic access to information: https://enot.publicprocurement.be
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

   Other: e-Notification: https://enot.publicprocurement.be/https://enot.publicprocurement.be
   Tenders or requests to participate must be sent to:

   Other: e-Tendering (https://eten.publicprocurement.be/)
  2. Type of the contracting authority

  3. Main activity
   Other: waterzuivering
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Multilaterale overeenkomst vuilwaterpompen.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Diverse locaties in Vlaanderen.

    NUTS code: BE2
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Information on framework agreement
    Duration of the framework agreement
    Duration in years: 3
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Het voorwerp van deze multilaterale raamovereenkomst is het leveren van (vuilwater)dompelpompen op een vooraf bepaalde plaats. Nadien gebeurd controle op de indienststelling op de installatie. Deze zijn gelegen in het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

    Bij elke installatie zal Aquafin op basis van de in het bestek vermelde gunningscriteria — na minicompetitie en per perceel — een rangschikking opstellen van de leveranciers. De leverancier van het desbetreffende perceel die het hoogst in de rangschikking staat (economisch meest voordeligste) en voldoet aan de criteria van het bestek, zal toegewezen worden aan de installatie.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    42122220
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Zie bestek.

   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 36 (from the award of the contract)

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Perceel 1: lage debieten

  1. Short description

  Perceel 1: lage debieten.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  42122220
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 36 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 2 Lot title: Perceel 2: middelgrote debieten

  1. Short description

  Perceel 2: middelgrote debieten.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  42122220
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 36 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 3 Lot title: Perceel 3: grote debieten

  1. Short description

  Perceel 3: grote debieten.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  42122220
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 36 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 4 Lot title: Perceel 4: hoge opvoerhoogtes

  1. Short description

  Perceel 4: hoge opvoerhoogtes.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  42122220
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 36 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 5 Lot title: Perceel 5: droog opgestelde centrifugaalpompen

  1. Short description

  Perceel 5: droog opgestelde centrifugaalpompen.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  42122220
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 36 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 6 Lot title: Perceel 6: schachtpompen

  1. Short description

  Perceel 6: schachtpompen.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  42122220
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 7 Lot title: Perceel 7: mechanisch gereinigd fluida

  1. Short description

  Perceel 7: mechanisch gereinigd fluida.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  42122220
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 36 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Er wordt een waarborg geëist van 15 000 EUR per perceel waarvoor de inschrijver weerhouden wordt.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Aquafin vraagt zelf de attesten op waaruit blijkt dat hij/zij voldaan heeft/hebben aan de fiscale verplichtingen van het land waar hij/zij gevestigd is/zijn met name:

    — btw attest (indirecte belastingen);

    — attest directe belastingen.

    De attesten hebben steeds betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.

    * Aquafin vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de nodige RSZ attesten op. Buitenlandse inschrijvers dienen bij hun inschrijving de bewijzen voor te leggen dat ze voldaan hebben aan de sociale verplichtingen van het land waar zij gevestigd zijn.

    * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.

   2. Economic and financial ability
   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    De inschrijver geeft in zijn offerte de garantie dat het systeem dat de naspeurbaarheid van de producten garandeert, voldoet aan de gangbare kwaliteitseisen. Hij vermeldt in hoeverre en tot op welk niveau van detail de naspeurbaarheid kan gegarandeerd worden (bijvoorbeeld welke producten er al dan niet betrokken zijn in het geval van productiefouten en waar deze geleverd werden).

    Betrouwbaarheid van werking / kwaliteitsrapportering:

    De inschrijver geeft een gedetailleerde beschrijving van het kwaliteitssysteem waarmee de betrouwbaarheid van zijn producten opgevolgd wordt.

    Hij omschrijft over welke mogelijkheden hij beschikt om deze gegevens, alsook de benodigde attesten en proefverslagen op een eenvoudige elektronische manier te bezorgen aan de opdrachtgever.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
    Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    CA/CC/2016/00391

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.03.2017
    Payable documents: yes
    Price: EUR 0

    Bestek:

    Het bestek en de bijhorende bijlagen kunnen gedownload worden van de volgende website: https://enot.publicprocurement.be

   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    28.03.2017 10:30
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 180 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 28.3.2017 10:30
    Place:

    Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

   Hierbij de link voor het verplicht elektronisch indienen van de offertes:

   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspaceDetails.do?workspaceId=102938

   Gecorrigeerde of toegevoegde informatie vindt u in de bijbehorende aanbestedingsstukken.

   Zie de bijbehorende aanbestedingsstukken voor meer informatie.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Burgerlijke rechtbank
    Antwerpen
    Belgium
   2. Lodging of appeals

    Aquafin respecteert een termijn van 15 kalenderdagen volgend op de dag van de verzending van motivering binnen dewelke de inschrijvers beroep kunnen aantekenen. Tijdens deze periode zal Aquafin niet overgaan tot contractafsluiting.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   08.02.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Modular furniture Source: TED

Tensiometer Source: TED

Computer equipment and supplies Source: TED

Hotel, restaurant and retail trade services Source: TED

Construction work for buildings relating to health Source: TED