Credit granting services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Stad Mechelen
Number: 2345858
Publication date: 03-06-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Credit granting services

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Stad Mechelen
   Grote Markt 21
   Mechelen
   2800
   Belgium
   Contact point(s): 2800
   For the attention of: De heer Koert Hendrickx
   Telephone: +32 15297531
   E-mail: overheidsopdrachten@mechelen.be
   Fax: +32 15297510
   Internet address(es):
   General address: www.mechelen.be
   Further information can be obtained from:

   Other: Staf Financieel BeheerderMechelen2800De heer Henri Schaerlaecken+32 15297631rik.schaerlaecken@mechelen.be
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

   Other: Staf Financieel BeheerderMechelen2800De heer Henri Schaerlaecken+32 15297631rik.schaerlaecken@mechelen.be
   Tenders or requests to participate must be sent to:

   Other: Staf Financieel BeheerderMechelen2800De heer Henri Schaerlaecken+32 15297631rik.schaerlaecken@mechelen.be
  2. Type of the contracting authority
   Regional or local authority
  3. Main activity
   General public services
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Opdracht voor het aangaan van leningen ter financiering van het bestuur.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Stad Mechelen.

    NUTS code: BE212
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    De te leveren diensten betreffen het verstrekken van leningen ter financiering van het bestuur (CPV-classificatie: 66113000).

    De opdracht omvat 9 leningen die elk een perceel van de opdracht vormen:

    Totaal bedrag van de 9 percelen: 29 745 000 EUR

    Er is geen verplichting om voor alle percelen een offerte in te dienen.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    66113000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Perceel 1 voor smart project Hangar S

  1. Short description

  Perceel 1 voor smart project Hangar S.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  66113000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 2 Lot title: Perceel 2 voor smart project Erfgoeddepot

  1. Short description

  Perceel 2 voor smart project Erfgoeddepot.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  66113000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 3 Lot title: Perceel 3 voor smart project renovatie dorpshuis Hombeek

  1. Short description

  Perceel 3 voor smart project renovatie dorpshuis Hombeek.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  66113000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 4 Lot title: Perceel 4 voor smart project Schepenhuis

  1. Short description

  Perceel 4 voor smart project Schepenhuis.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  66113000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 5 Lot title: Perceel 5 voor smart project Predikherenklooster

  1. Short description

  Perceel 5 voor smart project Predikherenklooster.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  66113000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 6 Lot title: Perceel 6 doorgeeflening investeringen agb Mechelen Actief Cultuur

  1. Short description

  Perceel 6 doorgeeflening investeringen agb Mechelen Actief Cultuur.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  66113000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 7 Lot title: Perceel 7 doorgeeflening investeringen agb Mechelen Actief Cultuur

  1. Short description

  Perceel 7 doorgeeflening investeringen agb Mechelen Actief Cultuur.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  66113000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 8 Lot title: Perceel 8 doorgeeflening investeringen agb Mechelen Actief Cultuur

  1. Short description

  Perceel 8 doorgeeflening investeringen agb Mechelen Actief Cultuur.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  66113000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 9 Lot title: Perceel 9 doorgeeflening investeringen agb Sport Actief Mechelen

  1. Short description

  Perceel 9 doorgeeflening investeringen agb Sport Actief Mechelen.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  66113000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Geen.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15.6.2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

    Omdat de volgende documenten voor de aanbestedende overheid niet kosteloos toegankelijk zijn via elektronische middelen zoals bedoeld in artikel 60 § 1 moeten bovenop de impliciete verklaring op erewoord deze documenten bij de offerte worden gevoegd:

    Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document, niet ouder dan 3 maanden op de uiterste datum van indiening van de offertes

    Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

    De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan.

    — het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

    — de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

    * Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

    De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

    Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

    — het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5. 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

    — de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    .

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    .

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt aangetoond door een beschrijving te geven van de maat-regelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht, inclusief de dienstverlening, te waarborgen. Deze beschrijving moet gebeuren onder de vorm van een document, dat bij de offerte moet worden gevoegd. In dit document moet worden aangetoond dat de inschrijver in staat is om de gevraagde dienstverlening te leveren.

    Binnen de grenzen van artikel 59 van het KB Plaatsing kan de aanbestedende overheid aan de inschrijvers bij-komende informatie vragen.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    .

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
    Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    2017-FIN-223 (FIN 1/2017)

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 31.07.2017
    Payable documents: yes
    Price: EUR 0

    Bestek

    Het bestek is elektronisch beschikbaar door een e-mail te sturen naar rik.schaerlaecken@mechelen.be Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur, elke werkdag, uitgezonderd "s zaterdags.

   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    01.08.2017 10:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 50 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 1.8.2017 10:00
    Place:

    Financiën, Grote Markt 21 te 2800 Mechelen.

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information
  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   01.06.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Insurance services Source: TED

Group pension services Source: TED

Internet development services Source: TED

Hire of buses and coaches with driver Source: TED

Education and training services Source: TED