Clothing, footwear, luggage articles and accessories

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Agentschap voor Natuur en Bos
   Graaf De Ferrarisgebouw — Koning Albert II-laan 20, bus 8
   Brussel
   1000
   Belgium
   Contact point(s): 1000
   For the attention of: De Langhe Tijs Herman
   Telephone: +32 25532732
   E-mail: tijs.delanghe@lne.vlaanderen.be
   Internet address(es):
   General address: http://www.natuurenbos.be
   Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262181
   Electronic submission of tenders and requests to participate: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ANB-CD%2F2017.01+-+Kledij-F02
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Regional or local agency/office
  3. Main activity
   Other: natuur en bos
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Levering van kledij voor het personeel van het Agentschap voor Natuur en Bos.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    NUTS code: BE2
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Levering van kledij voor personeel van het Agentschap voor Natuur en Bos (arbeiders, wachters en administratief terreinpersoneel).

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    18000000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Broeken, polo"s, truien, parka"s

  1. Short description
  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  18000000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 2 Lot title: Hoeden, petten, riem

  1. Short description
  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  18000000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 3 Lot title: Winterhandschoenen

  1. Short description
  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  18000000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 4 Lot title: Bodywarmers

  1. Short description
  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  18000000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 5 Lot title: Hemden, pulls, fleece

  1. Short description
  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  18000000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 6 Lot title: Werkvesten en werkbroeken

  1. Short description
  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  18000000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 7 Lot title: Kousen

  1. Short description
  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  18000000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 8 Lot title: Thermisch ondergoed

  1. Short description
  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  18000000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 9 Lot title: Wandelschoenen

  1. Short description
  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  18000000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


  Lot No: 10 Lot title: Veiligheidsschoenen

  1. Short description
  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  18000000
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots


 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required
   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61.

    Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest, de jaarrekeningen en het attest van niet-faling via elektronische weg op conform art. 60, §1. De overige documenten worden opgevraagd bij de inschrijver.

    De inschrijver voegt bij zijn offerte een recent uittreksel uit het Strafregister (maximaal 6 maanden oud).

    De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, §2.

    Artikel 64: door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    1 Zijn financiële en economische draagkracht toont hij aan door het voorleggen van:

    — een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in werken, producten of diensten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren;

    — indien de inschrijver om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referentie voor te leggen, kan hij zijn financiële en economische draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.

    De inschrijver toont aan dat zijn financiële draagkracht in de producten waarop de opdracht betrekking heeft, minimaal 4 keer het bedrag bedraagt van het inschrijvingsbedrag van huidige offerte. Met het inschrijvingsbedrag wordt bedoeld het totaalbedrag van alle percelen waarvoor de inschrijver prijs geeft.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    2 Zijn technische bekwaamheid toont hij aan door het voorleggen van:

    — een lijst van de voornaamste leveringen uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens vermeld: het jaar van uitvoering, de titel, het bedrag, den aanbestedende instantie, de contactpersoon en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. Deze leveringen worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij, bij ontstentenis daarvan of in geval van leveringen voor particulieren, door een verklaring van de inschrijver zelf.

    De inschrijver moet deze referenties aantonen voor elk perceel waarvoor hij inschrijft; voor elk perceel waarvoor hij inschrijft kan hij voor elk van de drie voorgaande jaren, een referentie aantonen van een levering van dezelfde omvang;

    — een beschrijving van maatregelen die de leverancier treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden die hij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek om de kwaliteit van zijn studies te bewaken;

    — een beschrijving van maatregelen die de leverancier treft om duurzaam en milieuvriendelijk te werken.

    De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om, na afspraak en voor de toewijzing, een bezoek te brengen aan de inschrijver om zich een duidelijk beeld te vormen van de gebruikte installaties, organisatie en communicatie.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Klasse: N/A, categorie: N/A.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    ANB-CD/2017.01 - Kledij-F02_0

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 21.03.2017 10:00
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    22.03.2017 10:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 22.03.2017 10:00
    Place:

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
  2. Information about European Union funds
  3. Additional information
  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   09.02.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Sewage pumps Source: TED

Modular furniture Source: TED

Tensiometer Source: TED

Computer equipment and supplies Source: TED

Hotel, restaurant and retail trade services Source: TED