Insurance services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Number: 2082046
Publication date: 20-05-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Insurance services

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
   Rijnkaai 37
   Antwerpen
   2000
   Belgium
   Contact point(s): 2000
   For the attention of: Maarten Engels
   Telephone: +32 32016562
   E-mail: maarten.engels@bamnv.be
   Internet address(es):
   General address: www.bamnv.be
   Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=272022
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Body governed by public law
  3. Main activity
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Overeenkomst voor het afsluiten van een BA-verzekeringspolis.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    NUTS code: BE2
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Deze opdracht betreft het afsluiten van een BA -verzekeringspolis voor de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel NV (hierna „BAM”) en de NV Maatschappij van de Brugse Zeehaven (hierna „MBZ”).

    Deze procedure heeft betrekking op de werken die gezamenlijk zullen uitgevoerd worden in Zeebrugge door BAM en MBZ voor de respectievelijke werken. Deze werken volgen mekaar op en zijn te interpreteren als 1 aaneensluitend project.

    Volgende werkzaamheden maken hier deel van uit:

    (uitvoering door MBZ):

    o aanleg van een kaaimuur — duurtijd 12 maanden;

    (uitvoering door BAM):

    o aanleg/uitgraven van een bouwdok, bouw van tijdelijke damwanden en aanleg werfinstallaties/exploitatievoorzieningen — duurtijd 18 maanden;

    o bouw van de tunnelelementen voor de Scheldetunnel in Antwerpen– duurtijd 26 maanden;

    o vrijmaken en inunderen van het bouwdok, verschepen van de tunnelelementen richting Antwerpen, verwijderen van damwanden, werfinstallaties/exploitatievoorzieningen, lokaal verdiepen van het verbindingsdok — duurtijd 12 maanden;

    (uitvoering door MBZ):

    o aanleg van kaaimuur fase 2 en afwerking van het terrein — duurtijd 12 maanden.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    66510000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
   8. Lots:
   9. Information about variants:
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required
   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: yes

    De opdracht wordt voorbehouden voor verzekeraars die erkend zijn door de FSMA (Financial Services and Markets Authority — Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

    Offertes van, via, door of met verzekeringstussenpersonen of agenten worden van deze opdracht uitgesloten.

  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden zoals bedoeld in artikel 61 van het KB van 15.7.2011.

    In te dienen bewijsstukken (maximaal 6 maanden oud op dag van indiening offerte) met betrekking tot dit criterium:

    — attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,

    — attest van fiscale schulden.

    Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich eveneens niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    — Een gehandtekende verklaring betreffende het globaal zakencijfer van de onderneming en het zakencijfer voor de verzekeringstak (in casu BA) waarop de opdracht betrekking heeft, gerealiseerd over de laatste 3 jaar: (jaarlijks verzekeren van minimaal 3 000 000 EUR aan verzekerde werken).

    — De kandidaten moeten hun ervaring in het onderschrijven van de genoemde verzekeringstak (in casu BA) in belangrijke infrastructuurwerken kunnen aantonen (3 referenties voor de laatste drie jaar in de openbare en/of privé sector).

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    — De kandidaat dient erkend te zijn als verzekeraar door de FSMA voor de verzekeringstak (in casu BA) waarvoor het een kandidaatstelling wenst in te dienen (voor de buitenlandse bieders: een gelijkwaardig certificaat).

    — Rechtvaardiging van het bestaan van een maatschappelijke zetel in België.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Klasse: N/A, categorie: N/A.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Negotiated
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    BAM-BAM 2017-005-F02_0

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.06.2017 11:00
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    28.06.2017 11:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
   8. Conditions for opening of tenders
    Place:

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
  2. Information about European Union funds
  3. Additional information

   De selectieleidraad werd mee opgeladen op het platform.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Raad van State — Afdeling Bestuursrechtspraak
    Wetenschapsstraat 37
    Brussel
    1040
    Belgium
    Contact point(s): 1040
    E-mail: info@raadvst-consetat.be
   2. Lodging of appeals

    In overeenstemming met artikel 14, 15 en 23 van de Belgische wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk:

    — een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen;

    — een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    BAM NV van publiek recht
    Rijnkaai 37
    Antwerpen
    2000
    Belgium
    Contact point(s): 2000
    Internet address: http://www.bamnv.be
  5. Date of dispatch of this notice
   17.05.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Recruitment services Source: TED

Insurance services Source: TED

Technical services Source: TED

Architectural, construction, engineering and inspection services Source: TED

Computer network services Source: TED