Hospital facilities construction work

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: UZ Leuven
Number: 2002092
Publication date: 17-05-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Land purchase services Construction

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   UZ Leuven
   Herestraat 49
   Leuven
   3000
   Belgium
   Contact point(s): 3000
   For the attention of: Annelies Michiels
   E-mail: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
   Internet address(es):
   General address: www.uzleuven.be
   Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=271531
   Further information can be obtained from:

   Other: THV AR-TE — de Jong Gortemaker Algra — STABO
   Remylaan 2b
   Leuven3018bmo@stabo.be
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

   Other: THV AR-TE — de Jong Gortemaker Algra — STABO
   Remylaan 2b
   Leuven3018bmo@stabo.be
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority

  3. Main activity
   Health
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Open aanbesteding voor werken. Referentie TE010584.P60: logistiek platform, perceel droge technieken.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Works
    ExecutionMain site or location of works, place of delivery or of performance:

    UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49 te 3000 Leuven.

    NUTS code: BE242
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Open aanbesteding voor werken. Referentie TE010584.P60: logistiek platform, perceel droge technieken.

    De uit te voeren opdracht kadert binnen een nieuwbouw- en renovatieproject op Campussite Gasthuisberg, Herestraat 49 in 3000 Leuven. Het betreft de realisatie van een logistieke zone en een hieraan gekoppeld parkeergebouw. UZ Leuven en KU Leuven wensen hier een aantal logistieke en productiefaciliteiten voor de campus Gasthuisberg te concentreren. Het totale project zal ongeveer 30 000 m² omvatten. De werken vinden plaats op een ziekenhuissite in exploitatie. Het behoort tot de mogelijkheden dat de werken hierdoor enige hinder zouden kunnen ondervinden. De aannemer dient zich ervan bewust te zijn dat dit invloed kan hebben op de uitvoering van zijn werkzaamheden. De Opdrachtgever zal evenwel alles in het werk stellen om dit te beperken.

    Voor een uitgebreide omschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen van het bestek.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    45215140
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in days: 830 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    De borgtocht wordt vastgesteld op vijf ten honderd (5 %), te berekenen op het oorspronkelijk bedrag van de goedgekeurde en eventueel verbeterde offerte exclusief btw.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Cf. bestek.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Cf. bestek.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    De inschrijver bewijst dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt overeenkomstig dit art. 61 door voorlegging van de in het offerteformulier vermelde bescheiden.

    Voor de buitenlandse inschrijver dient het bewijsstuk te worden uitgereikt door de overheidsinstantie die hiervoor in zijn land bevoegd is. Voor de buitenlandse inschrijver, afkomstig van een land waar de in het offerteformulier vermelde attesten niet door een overheidsinstantie worden uitgereikt, dient een verklaring op eer te worden gevoegd, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land.

    Eveneens zal de inschrijver uitgesloten worden indien de opdrachtgever volgende gevallen vastgesteld heeft en aannemelijk kan maken:

    — een ernstige fout begaan heeft bij zijn beroepsuitoefening;

    — zich in ernstige mate schuldig gemaakt heeft aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen.

    In toepassing van art. 66 KB Plaatsing zijn deze bepalingen individueel toepasselijk op alle deelnemers die samen inschrijven als combinatie zonder rechtspersoonlijkheid (bv. tijdelijke handelsvennootschap) of die de intentie hebben om een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid op te richten.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Teneinde de financiële en economische draagkracht van de aannemer na te gaan moeten bij de offerte de in het offerteformulier vermelde bescheiden worden gevoegd.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, wordt de technische bekwaamheid van de aannemer aangetoond door de in het offerteformulier te vermelde bescheiden.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Klasse 5: tot 1 810 000 EUR, categorie: P1.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    UZ Leuven-TE010584.P60-F02_0

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: yes
    Prior information notice
    Notice number in the OJEU: 2013/S 215-373236 of 06.11.2013
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.06.2017 16:00
    Payable documents: yes
    Price: EUR 200

    Het dossier (bijzonder bestek en de plannen) op de digitale drager kan tijdens de kantooruren en na voorafgaande verwittiging tegen betaling worden afgehaald bij de ontwerper na voorafgaandelijke storting van het hieronder vermelde bedrag bedrag op rekening nr.: BE12 7300 0410 3092 — BIC KREDBEBB van architectenvennootschap AR-TE b CVBA met vermelding van „14697 Logistiek platform — lot droge technieken” en van het btw-nummer, of na ontvangst cheque of mits contante betaling.

    Prijs: 200 EUR (excl. btw) voor digitale drager.

    Een outprint van het dossier kan eventueel bekomen worden na voorafgaandelijke bestelling en betaling zoals hierboven beschreven tegen de kostprijs van 750 EUR (excl. btw). Het bestelde dossier kan dan na de derde volle werkdag na de bestelling afgehaald worden op bovengenoemd adres tijdens de hierboven aangehaalde openingsuren.

   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    05.07.2017 10:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 180 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 05.07.2017 10:00
    Place:

    UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, administratief gebouw, vergaderzaal Berlioz, grijze pijl, 1e verdieping, Herestraat 49 te 3000 Leuven.

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
    Additional information about authorised persons and opening procedure:

    De inschrijver(s).

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
   Reference to project(s) and/or programme(s):

   VIPA RP fase III.

  3. Additional information

   Het bijzonder bestek en de plannen betreffende deze aanneming liggen ter inzage bij de ontwerper, alle werkdagen van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00 uur, Remymaan 2b, 3018 Leuven: THV AR-TE — de jong Gortemaker Algra — STABO, Remylaan 2b, 3018 Leuven.

   — Alle briefwisseling geschiedt in het Nederlands.

   — Partij voor briefwisseling tijdens de vragenronde: bmo@stabo.be

   Een kopij van zijn briefwisseling wordt door de aannemer overgemaakt aan de ontwerper (op het e-mailadres bmo@stabo.be) en aan de opdrachtgever (op het e-mailadres bouwteamLogistiekPlatform@uzleuven.be).

   — Gedurende de offerteperiode en vóór toewijzing kan enkel schriftelijk inlichtingen bekomen worden.

   — Het aantal vragenrondes dat voorzien wordt, is één (1).

   — Voor alle schriftelijke vragen die zijn toegekomen bij de ontwerper uiterlijk 5.6.2017 zal schriftelijk worden geantwoord uiterlijk 15.6.2017.

   Er zal niet meer worden geantwoord op vragen die bij de ontwerper en/of de opdrachtgever zijn toegekomen na 5.6.2017. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de meldingsplicht van de inschrijver op het vlak van vergissingen en leemten in de zin van art. 83 en 86 van het KB Plaatsing.

   — Na toewijzing zal de aannemer alle briefwisseling richten aan:

   Universitaire Ziekenhuizen Leuven, Technische dienst — t.a.v. leidend ambtenaar nieuwbouw logistiek platform, Herestraat 49, 3000 Leuven, e-mail: bouwteamLogistiekPlatform@uzleuven.be

   Een kopie van alle briefwisseling wordt overgemaakt aan de ontwerper, de constructiemanager en de veiligheidscoördinator. Elke elders geadresseerde briefwisseling zal aanzien worden als ongeldig en niet bestaande.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Rechtbanken van Leuven
    Smoldersplein 5
    Leuven
    3000
    Belgium
    Contact point(s): 3000
  5. Date of dispatch of this notice
   12.05.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Works for complete or part construction and civil engineering work Source: TED

Guttering work Source: TED

Engineering works and construction works Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED