Architectural, engineering and planning services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: OCMW Gent
Number: 2001768
Publication date: 17-05-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Engineering services Land purchase services

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   OCMW Gent
   Onderbergen 86
   Gent
   9000
   Belgium
   Contact point(s): 9000
   For the attention of: Mevrouw Griet Volckaert
   Telephone: +32 92669232
   E-mail: griet.volckaert@ocmw.gent
   Internet address(es):
   Internet address: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/709/KI/2017
   General address: www.ocmwgent.be
   Electronic access to information: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/709/KI/2017
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

   Other: U kan de opdrachtdocumenten op volgende website verkrijgenhttps://cloud.3p.eu/Downloads/1/709/KI/2017
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Regional or local agency/office
  3. Main activity
   Social protection
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Oproep tot aanvraag tot deelneming — gedeeltelijke sloop, renovatie + nieuwbouw diensten centrum Oostakker: studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, EPB en veiligheidscoördinatie.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Dienstencentrum Oostakker, Oostakkerdorp 3 te 9041 Oostakker.

    NUTS code: BE234
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Gedeeltelijke sloop, renovatie + nieuwbouw diensten centrum Oostakker: studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, EPB en veiligheidscoördinatie.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    71240000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in days: 1750 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required
   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Door ondertekening van de offerte verklaart de kandidaat/inschrijver zich niet te bevinden in één of meerdere van onderstaande uitsluitingstoestanden:

    — veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor:

    — deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;

    — omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek;

    — fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de Wet van 17.2.2002;

    — witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11.1.1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

    — in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie hebben ondergaan, of in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;

    — aangifte hebben gedaan van zijn faillissement of voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;

    — bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;

    — bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan;

    — niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid;

    — niet in orde zijn met betaling van de belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of van het land waar de inschrijver gevestigd is;

    — zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar in het kader van de kwalitatieve selectie, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.

    De kandidaat/inschrijver voegt hiervoor volgende bewijsstukken bij zijn offerte:

    — een recent (max. 6 maand oud) uittreksel van het centrale strafregister (voor rechtspersonen).

    Je kan dit eenvoudig aanvragen door een mail te sturen naar: cjc-csr@just.fgov.be (mailadres centraal strafregister) met volgende gegevens:

    1. naam rechtspersoon,

    2. ondernemingsnummer,

    3. adres,

    4. reden (in dit geval: overheidsopdracht).

    De aanbestedende overheid zal zelf via elektronische weg de andere voorwaarden controleren.

    Inschrijvers die niet gevestigd zijn in België voegen de nodige documenten toe waaruit blijkt dat zij zich niet bevinden in één of meerdere van bovenstaande uitsluitingstoestanden.

    De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure en met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de situatie van om het even welke kandidaat of inschrijver.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Met het oog op de beoordeling van de financiële en economische draagkracht voegt de kandidaat volgende gegevens/documenten bij zijn offerte:

    — het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico"s.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Verzekerd zijn tegen beroepsrisico"s.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Om de aanbestedende overheid in staat te stellen de technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaat na te gaan, worden volgende gegevens/documenten bij de offerte gevoegd:

    — De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de dienstverlening kunnen worden belast.

    — De inschrijver beschikt minstens over volgende referenties, die voorlopig opgeleverd zijn in de laatste 8 jaar (een ondertekend, door de opdrachtgever, attest van goede uitvoering dient toegevoegd te zijn):

    — een duidelijk omschreven verklarende nota handelend over de competenties/visie van de inschrijver.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Minstens beschikken over het personeel die voldoen overeenkomstig de wettelijke bepalingen om volgende taken uit te voeren: architect, ingenieur stabiliteit, ingenieur technieken, veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever. Vereiste diploma"s voor ingenieur technieken, ingenieur stabiliteit, veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever moeten toegevoegd worden aan de kandidatuur.

    — Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap van één of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor eensluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud).

    — Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen 8 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

    Minimumeis:

    — Architectuur:

    — 2 soortgelijke renovatieprojecten met nieuwbouwuitbreiding (geen bewoning) van min. 4 000 000 EUR excl. btw totale bouwkost (= excl. erelonen), waarvan min. 1 project met een dienstverleningsfunctie.

    — 1 verbouwingsproject (incl. technieken) van een monument + eventueel met uitbreiding van een nieuwbouw. De oppervlakte van het monument moet min. 100 m² zijn (enkel buitenrestauratie is niet voldoende).

    Deze referentie mag ook 1 van de 2 voorgaande projecten zijn.

    — Stabiliteit: 1 project in het kader van de bouw van een nieuwbouw naast een monument dat moet bewaard blijven van min. 2 000 000 EUR excl. btw totale bouwkost (= excl. erelonen).

    — Technieken: 1 project in het kader van een renovatie + nieuwbouw van min. 2 000 000 EUR excl. btw totale bouwkost (= excl. erelonen).

    — EPB: 1 project in het kader van een renovatie + nieuwbouw van min. 2 000 000 EUR excl. btw totale bouwkost (= excl. erelonen).

    — Veiligheidscoördinatie: 1 project van min. 3 000 000 EUR excl. btw totale bouwkost (= excl. erelonen).

    — Een duidelijk omschreven verklarende nota handelend over de competenties/visie van de inschrijver.

    — Minimumeis: er wordt gevraagd om uw visie over volgende thema"s in een nota te beschrijven van max. 1 A4 pagina tekst eventueel aangevuld met max. 1 A4 verduidelijking in de vorm van afbeeldingen en plannen per volgend onderwerp:

    — Uw opvattingen en/of ervaringen over renovatie van een monument in combinatie met nieuwbouw.

    — Uw opvattingen en/of ervaringen over de leesbaarheid en organisatie van een openbaar gebouw waar zich verschillende diensten met verschillende openingsuren in bevinden.

    — Uw opvattingen en/of ervaringen over duurzame en milieuvriendelijke architectuur en energiezuinige renovaties. Hoe kunnen monumenten hierin geïntegreerd worden.

    — Uw opvattingen en/of ervaringen over de naleving van budget en termijnen.

    Minimumeis: er wordt gevraagd om uw visie over volgende thema"s in een nota te beschrijven van max. 1 A4 pagina tekst eventueel aangevuld met max. 1 A4 verduidelijking in de vorm van afbeeldingen en plannen per volgend onderwerp:

    — Uw opvattingen en/of ervaringen over renovatie van een monument in combinatie met nieuwbouw.

    — Uw opvattingen en/of ervaringen over de leesbaarheid en organisatie van een openbaar gebouw waar zich verschillende diensten met verschillende openingsuren in bevinden.

    — Uw opvattingen en/of ervaringen over duurzame en milieuvriendelijke architectuur en energiezuinige renovaties. Hoe kunnen monumenten hierin geïntegreerd worden.

    — Uw opvattingen en/of ervaringen over de naleving van budget en termijnen.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Restricted
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
    Envisaged minimum number: 5
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
    Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    FM/2017/072

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 20.06.2017 10:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    21.06.2017 10:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Place:

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   12.05.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Insurance services Source: TED

Loan brokerage services Source: TED

Architectural and building-surveying services Source: TED

Support services for road transport Source: TED

Other community, social and personal services Source: TED