Damage or loss insurance services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: OCMW Gent
Number: 1972698
Publication date: 16-05-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Land purchase services Insurance services

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   OCMW Gent
   Onderbergen 86
   Gent
   9000
   Belgium
   Contact point(s): 9000
   For the attention of: Mevrouw Annelies Balcaen
   Telephone: +32 92663830
   E-mail: annelies.balcaen@ocmw.gent
   Internet address(es):
   Internet address: https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=nl-NL
   General address: www.ocmwgent.be
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

   Other: U kan de opdrachtdocumenten op volgende website verkrijgenhttps://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=nl-NL
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Regional or local agency/office
  3. Main activity
   Social protection
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Aangaan van verzekeringen.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Diverse locaties van het OCMW Gent, 9000 Gent.

    NUTS code: BE234
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Aangaan van verzekeringen.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    66515000, 66516000, 66518000, 66518100
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 48 (from the award of the contract)

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Verzekering materiële schade

  1. Short description

  Verzekering materiële schade.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  66515000, 66518000, 66518100
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 48 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 2 Lot title: Aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen

  1. Short description

  Aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  66516000, 66518000, 66518100
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 48 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


  Lot No: 3 Lot title: Aansprakelijkheid en rechtsbijstand hulpverleningszone centrum Gent (brandweer)

  1. Short description

  Aansprakelijkheid en rechtsbijstand hulpverleningszone centrum Gent (brandweer).

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  66518000, 66516000, 66518100
  3. Quantity or scope:
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 48 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots


 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van het perceel (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental).

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Door ondertekening van de offerte verklaart de kandidaat/inschrijver zich niet te bevinden in één of meerdere van onderstaande uitsluitingstoestanden:

    — veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor:

    — deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;

    — omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek;

    — fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de Wet van 17.2.2002;

    — witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11.1.1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

    — in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie hebben ondergaan, of in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;

    — aangifte hebben gedaan van zijn faillissement of voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;

    — bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;

    — bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan;

    — niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid;

    — niet in orde zijn met betaling van de belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of van het land waar de inschrijver gevestigd is;

    — zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar in het kader van de kwalitatieve selectie, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.

    De kandidaat/inschrijver voegt hiervoor volgende bewijsstukken bij zijn offerte:

    — een recent (max. 6 maand oud) uittreksel van het centrale strafregister (voor rechtspersonen).

    Je kan dit eenvoudig aanvragen door een mail te sturen naar: cjc-csr@just.fgov.be (mailadres centraal strafregister) met volgende gegevens:

    1. naam rechtspersoon,

    2. ondernemingsnummer,

    3. adres,

    4. reden (in dit geval: overheidsopdracht).

    De aanbestedende overheid zal zelf via elektronische weg de andere voorwaarden controleren.

    Inschrijvers die niet gevestigd zijn in België voegen de nodige documenten toe waaruit blijkt dat zij zich niet bevinden in één of meerdere van bovenstaande uitsluitingstoestanden.

    De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure en met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de situatie van om het even welke kandidaat of inschrijver.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Met het oog op de beoordeling van de financiële en economische draagkracht voegt de inschrijver volgende gegevens/documenten bij zijn offerte:

    — een verklaring betreffende de omzet van de soortgelijke opdrachten van de laatste 3 afgesloten boekjaren.

    De jaarrekeningen van de Belgische inschrijvers over de laatste 3 boekjaren zullen door de aanbestedende overheid elektronisch opgevraagd worden.

    Buitenlandse inschrijvers moeten een kopie van hun gecertificeerde jaarrekeningen over de laatste 3 boekjaren bij hun offerte voegen.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    — De omzet van de soortgelijke opdrachten per boekjaar moet minstens 5 keer zo groot zijn als het bedrag van de offerte op jaarbasis.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Om de aanbestedende overheid in staat te stellen de technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaat/inschrijver na te gaan, worden volgende gegevens/documenten bij de offerte gevoegd:

    — een polisspecimen,

    — bewijs van erkenning als verzekeraar voor de verzekeringstakken, waarvoor hij een offerte indient,

    — een exemplaar van de bijzondere en algemene voorwaarden,

    — een lijst met minimaal 5 relevante referenties gedurende de afgelopen 3 jaar met het totaal bedrag excl. btw van de uitgevoerde prestaties per jaar inclusief contactgegevens,

    — opgave van de personen die met de uitvoering van de opdracht zullen belast zijn en hun studie- en beroepskwalificaties.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    — Het totaal bedrag op jaarbasis van minstens 1 van de 5 referenties moet minimaal gelijk zijn aan 0,9 keer het totaal bedrag van de offerte op jaarbasis.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
    Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
    1. Het bedrag van de offerte. Weighting: 70
    2. De dienstverleningsvoorstellen. Weighting: 30
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    FM/2017/053

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 05.07.2017
    Payable documents: yes
    Price: EUR 0

    Documentatie:

    Alle opdrachtdocumenten kunnen verkregen worden bij de leidend ambtenaar zijnde Annelies.Balcaen@ocmw.gent

   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    06.07.2017 10:30
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 180 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 6.7.2017 10:30
    Place:

    OCMW Gent, Facility Management, vergaderzaal Edison, Oefenpleinstraat 6 te 9050 Gentbrugge.

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   11.05.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Repair and maintenance services of building installations Source: TED

Bruxelles - Musées royaux d’Art et d’Histoire – Musée royal de l’Armée + Tiers secteur privé - Rénovation toiture Source: e-Procurement

BMB/DPT-DPW/2016.0975 Marché sujet à commandes pour des missions de coordination de Sécurité et de Santé (coordinateur “projet” et coordinateur “réalisation”) pour différents marchés de travaux de voirie en Région de Bruxelles-Capitale. Source: e-Procurement

Uitnodiging tot indienen offerte - Cluster Rowem. Studieopdracht: uitvoering van een voortraject voor het bedrijventerrein Noord 1 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Source: e-Procurement

Etude et construction d"une crèche pour enfants Source: e-Procurement