Architectural, construction, engineering and inspection services

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Number: 1727073
Publication date: 29-04-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Engineering services Land purchase services Construction

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
   Rijnkaai 37
   Antwerpen
   2000
   Belgium
   Contact point(s): 2000
   For the attention of: Gert Osselaer
   Telephone: +32 32030030
   E-mail: aanbesteding@bamnv.be
   Fax: +32 32030031
   Internet address(es):
   General address: http://www.bamnv.be
   Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=267978
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Body governed by public law
  3. Main activity
   Other: Mobiliteit
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Raamovereenkomst voor het verlenen van ondersteuning aan BAM bij de realisatie van het Masterplan.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Antwerpen.

    NUTS code: BE211
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Information on framework agreement
    Framework agreement with several operators
    maximum number: 50
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond Antwerpen, de R1, volledig rond en zorgt zo voor vlotter en veiliger verkeer op de Antwerpse Ring en minder sluipverkeer op de lokale wegen. In de omliggende woonwijken verbetert de luchtkwaliteit, vermindert de geluidshinder en komt er meer open ruimte en groen. Zo biedt de Oosterweelverbinding niet enkel een oplossing voor de dagelijkse files, maar zorgt ze er tegelijk voor dat het aangenamer wonen, werken en vertoeven wordt in Antwerpen en omgeving.

    De werken die tot de realisatie van de Oosterweelverbinding zullen leiden, gaan van start in 2017. Deze werken zijn opgesplitst in een aantal (deel)projecten, waarvan de voornaamste „Linkeroever”, „Scheldetunnel en Bouwdok” en „Rechteroever” zijn. Deze opdeling in (deel)projecten zou in de toekomst evenwel gewijzigd of aangevuld kunnen worden.

    De opdracht „Raamovereenkomst voor het verlenen van ondersteuning aan BAM bij de realisatie van het Masterplan” omvat, algemeen gesteld, het ter beschikking stellen aan BAM van technisch gekwalificeerd personeel dat nuttig kan worden ingezet ter ondersteuning van BAM in het kader van de realisatie van de Oosterweelverbinding en bij uitbreiding van het volledige Masterplan (projectsourcing).

    Door BAM werden in het verleden reeds 2 studiebureaus aangesteld voor de ondersteuning van BAM bij de realisatie van de Oosterweelverbinding. Het betreft de THV ATLAS voor Linkeroever en de Scheldetunnel en de THV ROTS voor Rechteroever. Deze studiebureaus staan in voor het eigenlijke opmaken van het ontwerp van de betrokken (deel)projecten, alsook voor o.a. de begeleiding en assistentie van BAM bij de uitvoering ervan. De bedoeling van de af te sluiten raamovereenkomst is niet het vervangen van deze ondersteuning, maar wel het bieden van bijkomende ondersteuning aan BAM en dit voor de realisatie van het volledige Masterplan. De verhouding tussen BAM, de THV"s ATLAS en ROTS en de deelnemers aan de raamovereenkomst zal in het kader van de gunningsfase nader toegelicht worden.

    Welke profielen BAM precies zal nodig hebben en waar deze zullen worden ingezet, staat nog niet vast. Vermoedelijk zullen voornamelijk de uitvoeringsteams, d.i. de teams Werftoezicht, Werfingenieur en Veiligheidscoördinator zoals samengesteld door de THV"s ATLAS en RoTS, moeten worden aangevuld/versterkt. Maar er zal ook nood zijn aan andere profielen, zoals bv. — maar daartoe niet beperkt — planners in Primavera, tekenaars, documentbeheerders, risicomanagers e.d.

    Het verlenen van de ondersteuning zal kunnen gebeuren voor bepaalde of onbepaalde duur. Daarnaast zal BAM eventueel bepaalde profielen willen inschakelen voor het uitvoeren van ad hoc opdrachten, zoals bv. landmeters, specifieke experts (zoals bv. in System Engineering of geotechniek) e.d.

    Ook het ogenblik waarop het verlenen van de ondersteuning zal plaatsvinden is nog niet gekend. Dit kan zijn in het stadium van de voorbereiding en de redactie van de opdrachtdocumenten voor een bepaalde opdracht gerelateerd aan het Masterplan, de onderhandelingen met de inschrijvers voor een opdracht, de voorbereiding of de aanvang van een opdracht, dan wel vanaf een bepaald moment tijdens de uitvoering daarvan (bv. indien er zich een situatie voordoet die een verhoogde inschakeling van personeel vereist, zoals bv. in periodes waarin er een verhoogde activiteit is op de werf en/of in ploegen wordt gewerkt). Er zal ook geval per geval nader worden bepaald in welke mate de ondersteuning zal gebeuren vanop de zetel van BAM, dan wel vanuit de zetel van de opdrachtnemer, of nog vanop de diverse werven.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    71000000, 71240000, 71241000, 71247000, 71300000, 71318000, 71330000, 71336000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required
   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    De kandidaat dient voldoende betrouwbaar te zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

    Of aan deze vereiste voldaan is, blijkt uit de controle of de Kandidaat zich bevindt in één van de uitsluitingsgevallen voorzien in artikel 61 van het KB Plaatsing van 15.7.2011 en artikel 57 van de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement De Raad.

    BAM vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten, teneinde te bewijzen dat men zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen zoals bedoeld in artikel 61 van het KB Plaatsing van 15.7.2011 en artikel 57 van de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement De Raad:

    — Voor de uitsluitingsgronden voorzien in artikel 61, §1 (strafrechtelijke veroordelingen) en §2, 3° (misdrijf professionele integriteit) van het KB Plaatsing van 15.7.2011 en artikel 57, lid 1, punten a), b), c) en e) van de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement De Raad: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan (uittreksel m.b.t. de vennootschap, max. 1 maand oud).

    — Voor de uitsluitingsgronden voorzien in artikel 57, lid 1, punten d) (terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit) en f) (kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel) van de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement De Raad: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan (uittreksel m.b.t. de vennootschap, max. 1 maand oud).

    — De uitsluitingsgronden voorzien in artikel 57 van de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement De Raad zijn ook van toepassing op ieder lid van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de kandidaat en op iedere persoon die daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

    Teneinde te bewijzen dat de Kandidaat zich niet bevindt in deze uitsluitingsgrond, dient hiertoe een uitdrukkelijke verklaring op erewoord verstrekt te worden, als onderdeel van het deelnemingsformulier (zie bijlage 1 bij de selectieleidraad).

    — Voor de uitsluitingsgronden voorzien in artikel 61, §2, 1° (faillissement e.a.) en 2° (aangifte faillissement e.a.) van het KB Plaatsing van 15.7.2011 en artikel 57, lid 4, punt b) van de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement De Raad: een attest houdende niet-faillissement van de Rechtbank van Koophandel of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan (attest max. 1 maand oud).

    — Voor de uitsluitingsgrond voorzien in artikel 61 §2, 5° (sociale zekerheidsbijdragen) van het KB Plaatsing van 15.7.2011 en artikel 57, lid 2 van de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement De Raad: een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan (attest betreffende het voorlaatste kalenderkwartaal t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming).

    — Voor de uitsluitingsgrond voorzien in artikel 61, §2, 6° (belastingen) van het KB Plaatsing van 15.7.2011 en artikel 57, lid 2 van de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement De Raad: een recent attest van de directe belastingen en van de btw-administratie of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan (attest max. 1 maand oud).

    — Voor de overige uitsluitingsgronden (ernstige fout beroepsuitoefening, afleggen van valse verklaringen) van het KB Plaatsing van 15.7.2011 en artikel 57, lid 4, punten c) en h) van de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement De Raad: de kandidaat kan volstaan met een uitdrukkelijke verklaring op erewoord, als onderdeel van het deelnemingsformulier (zie bijlage 1 bij de selectieleidraad).

    Indien de kandidaat de voormelde documenten inzake de uitsluitingsgevallen om gegronde redenen niet kan aanleveren, kan het worden vervangen door een verklaring onder eed of, in landen waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst, dat hij zich niet in de desbetreffende toestanden van uitsluiting bevindt.

    Voor een ruimere beschrijving van de (beoordeling van de) uitsluitingsgronden: zie paragraaf 2.2. van de selectieleidraad.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    De kandidaat moet aantonen te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht voor het uitvoeren van de opdracht en om de gevraagde engagementen aan te gaan zonder een financieel risico voor de aanbestedende dienst met zich mee te brengen, in de zin van artikel 67, §1 van het KB Plaatsing van 15.7.2011 en artikel 58, lid 1 en lid 3 van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement De Raad.

    Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

    — De algemene financiële en economische toestand van de kandidaat.

    — Het behalen door de kandidaat van een minimale jaarlijkse totale omzet van 500 000 EUR (excl. btw), voor elk van de laatste 3 beschikbare boekjaren.

    BAM vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten:

    — Een bankverklaring overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van KB Plaatsing van 15.7.2011.

    — De jaarrekeningen van de kandidaat van de laatste 3 beschikbare boekjaren, desgevallend zoals neergelegd bij de Nationale Bank van België of bij een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst (indien de wetgeving van het land van de Kandidaat deze neerlegging voorschrijft).

    — Een verklaring betreffende de totale omzet van de kandidaat, voor elk van de laatste 3 beschikbare boekjaren.

    Voor een ruimere beschrijving van de (beoordeling van de) financieel-economische draagkracht, zie paragraaf 2.3 (a) van de selectieleidraad.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Zal uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de kandidaat:

    — Wiens algemene financiële en economische toestand door BAM onvoldoende wordt geacht (cf. insolvabel, niet voldoende liquiditeit, e.d.).

    — Wiens totale omzet op jaarbasis minder bedraagt dan 500 000 EUR, voor 1 of meer van de laatste 3 beschikbare boekjaren.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    De kandidaat moet aantonen te beschikken over een passende technische bekwaamheid voor het uitvoeren van de opdracht, in de zin van artikel 69 van het KB Plaatsing van 15.7.2011 en artikel 58, lid 1 en lid 4 van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement De Raad.

    Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de aanwezigheid van de vereiste kennis en ervaring.

    BAM vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van maximum 5 referenties, waarvan minimum 3 referenties relevant moeten zijn voor de uitvoering van onderhavige opdracht. Indien door een kandidaat meer dan 5 referenties zouden worden ingediend, kan de aanbestedende dienst zich beperken tot het beoordelen van de 5 referenties die als eerste in de aanvraag tot deelneming zijn opgenomen.

    Opdat een referentie relevant is, zowel naar voorwerp als naar waarde toe, is tegelijkertijd vereist:

    — Dat de referentie betrekking heeft op het verlenen van ondersteuning (via personeel) aan de bouwheer bij de voorbereiding en/of uitvoering van (private of publieke) bouw- of infrastructuurprojecten.

    — Dat de totale waarde van de uitgevoerde werken uit elke referentie minimum 50 000 EUR (excl. btw) bedraagt.

    — Dat de referentie is afgerond binnen of betrekking heft op de laatste 3 jaar.

    Elke referentie dient door de kandidaat nader te worden toegelicht. De aanbestedende dienst benadrukt dat daarvoor verplicht gebruik wordt gemaakt van het bij de Selectieleidraad gevoegde modelformulier in bijlage 2.

    Elke referentie dient te zijn afgerond binnen of betrekking te hebben op de laatste 3 jaar. „Afgerond” houdt in dat de geboden ondersteuning gedurende 1 van de 3 laatste jaren werd voltooid. "Betrekking hebben op" houdt in dat ondersteuning geboden werd gedurende 1 van de 3 laatste jaren, zelfs indien de ondersteuning nog niet voltooid is. In beide gevallen dient de tevredenheid van de opdrachtgever aangetoond te worden aan de hand van de volgende stukken waarvan het origineel of een kopie bij de aanvraag tot deelneming te voegen is: een attest afgeleverd en/of (mede)ondertekend door de opdrachtgever, waarin die bevestigt dat de ondersteuning bij het betrokken bouw- of infrastructuurproject door de Kandidaat goed werd uitgevoerd, of, alternatief, in het geval van diensten voor een particuliere afnemer en indien er voor de betrokken referentie geen attest voorhanden is, een verklaring op eer van de dienstverlener (d.i. de Kandidaat) met dezelfde strekking.

    Voor een ruimere beschrijving van de (beoordeling van de) technische bekwaamheid: zie paragraaf 2.3. (b) van de selectieleidraad.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    De kandidaat die minder dan drie relevante referenties aanlevert, zal worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Negotiated
    Some candidates have already been selected (if appropriate under certain types of negotiated procedures): no
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
    Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    BAM-2017-01.-F02_0

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 14.05.2017 00:00
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    02.06.2017 11:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
   8. Conditions for opening of tenders
    Place:

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
  3. Additional information

   — Omdat verschillende aspecten van de in de markt te plaatsen opdracht op heden en ook in de gunningsfase niet met voldoende zekerheid (zullen) kunnen worden bepaald en omdat de ondersteuning sowieso meerdere vakgebieden en profielen zal kunnen betreffen, beoogt BAM een raamovereenkomst met meerdere partijen af te sluiten.

   Deze raamovereenkomst zal in principe worden afgesloten met alle geselecteerde kandidaten die in het kader van de gunningsfase een offerte indienen die aan een nog te bepalen minimumniveau voldoet.

   De raamovereenkomst zal het kader vormen waarbinnen de (toekomstige) deelopdrachten, die het eigenlijke verlenen van de ondersteuning omvatten, via een mini-competitie aan de deelnemers aan de raamovereenkomst worden toegewezen. De verdere modaliteiten hiervan zullen in het kader van de gunningsfase worden gecommuniceerd.

   — In toepassing van artikel 74 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (hierna: het ‘KB Plaatsing van 15.7.2011’) en artikel 63 van de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement De Raad kunnen kandidaten zich, ter staving van hun economische en financiële draagkracht of hun technische bekwaamheid beroepen op de economische en financiële draagkracht respectievelijk de technische bekwaamheid van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van hun banden met die entiteiten.

   In dat geval moet de kandidaat aan de aanbestedende dienst aantonen dat hij gedurende de totale looptijd van de opdracht daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, inzonderheid door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de kandidaat de nodige middelen ter beschikking te stellen (zie modelformulier in bijlage 3 bij de selectieleidraad).

   — Eenzelfde entiteit mag slechts 1 maal, hetzij individueel, hetzij als lid van een consortium, hetzij als entiteit waarop een kandidaat zich conform paragraaf 2.1 (b), ter staving van zijn economische en financiële draagkracht of zijn technische bekwaamheid beroept, een aanvraag tot deelneming indienen.

   — De aanvraag tot deelneming dient, volgens het modelformulier gevoegd in bijlage 1 bij de selectieleidraad, in 3 volledige exemplaren (1 origineel en 2 duplicaten) te worden ingediend.

   Alle documenten dienen op papier (doorlopend genummerd) ingediend te worden. Er dient tevens in een inhoudsopgave te worden voorzien.

   Supplementair dient gelijktijdig op USB-stick (in 1 exemplaar) een digitale versie in de formaten pdf en Microsoft Word of Microsoft Excel te worden ingediend.

   Bij tegenstrijdigheden tussen de papieren en digitale versies van documenten, nota’s en tekeningen primeert de papieren versie op de digitale versie.

   De aanvraag tot deelneming moet uiterlijk op [datum nog aan te vullen] te 11:00 uur toekomen op volgend adres vermeld in rubriek I.1 van deze aankondiging.

   De aanvragen tot deelneming kunnen worden afgegeven tegen ontvangstbewijs (in een gesloten omslag) of worden opgestuurd per aangetekend schrijven. Op de omslag staat naast de adresgegevens en datum van indiening vermeld: ‘Aanvraag tot deelneming opdracht ‘Raamovereenkomst voor het verlenen van ondersteuning aan BAM bij de realisatie van het Masterplan’.

   — De motivering voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking is opgenomen in bijlage 4 bij de selectieleidraad.

   — Voor het overige wordt verwezen naar de selectieleidraad, die vrij te verkrijgen is via het e-Notification portaal of desgewenst bij BAM kan worden opgevraagd op het e-mail adres aanbesteding@bamnv.be

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Raad van State — afdeling bestuursrechtspraak
    Wetenschapsstraat 37
    Brussel
    1040
    Belgium
    Contact point(s): 1040
    Telephone: +32 22349611
    E-mail: info@raadvst-consetat.be
    Internet address: http://www.raadvst-consetat.be/
   2. Lodging of appeals

    In overeenstemming met artikel 14, 15 en 23 van de Belgische wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk:

    — een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen;

    — een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
    Rijnkaai 37
    Antwerpen
    2000
    Belgium
    Contact point(s): 2000
    Telephone: +32 32030030
    E-mail: aanbesteding@bamnv.be
  5. Date of dispatch of this notice
   24.04.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Insurance services Source: TED

Financial and insurance services Source: TED

School cleaning services Source: TED

Telecommunications services Source: TED

Cleaning services Source: TED