Planting and maintenance services of green areas

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Gemeente Hamme
Number: 166
Publication date: 11-02-2017
Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Gemeente Hamme
   Marktplein 1
   Hamme
   9220
   Belgium
   Contact point(s): 9220
   For the attention of: De heer Geert Cornelis
   Telephone: +32 52475511
   E-mail: info@hamme.be
   Fax: +32 52475579
   Internet address(es):
   Internet address: http://cloud.3p.eu/Downloads/1/1054/AO/2016
   General address: www.hamme.be
   Electronic access to information: http://cloud.3p.eu/Downloads/1/1054/AO/2016
   Further information can be obtained from:

   Other: Uitvoeringsdiensten
   Zwaarveld 56
   Hamme9220De heer Geert Cornelis+32 52258903gco@hamme.be
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

   Other: U kan de opdrachtdocumenten op volgende website verkrijgenhttp://cloud.3p.eu/Downloads/1/1054/AO/2016
   Tenders or requests to participate must be sent to:

   Other: College van burgemeester en schepenen p/a dienst gemeentewerken
   Marktplein 1
   Hamme9220Een ambtenaar van de dienst gemeentewerken
  2. Type of the contracting authority
   Regional or local authority
  3. Main activity
   General public services
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Maaien van wegbermen 2017—2018—2019.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Grondgebied gemeente Hamme, 9220 Hamme.

    NUTS code: BE232
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Het maaien van wegbermen op het grondgebied van de gemeente Hamme.

    De looptijd van de opdracht is 3 jaar.

    Het maaisel dient afgevoerd naar Verko Dendermonde.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    77310000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 36 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental).

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    De aanbestedende overheid vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de volgende documenten op:

    — attest inzake sociale zekerheid en het bijbehorend attest „inhoudingsplicht artikel 30bis”,

    — attest niet-faillissement,

    — fiscaal attest inzake directe belastingen en btw.

    De inschrijver voegt bij zijn offerte (i) een uittreksel uit het strafregister dat betrekking heeft op de inschrijver zelf indien deze een rechtspersoon is en (ii) een uittreksel uit het strafregister dat betrekking heeft op de natuurlijke persoon die de offerte voor de inschrijver ondertekent.

    Deze uittreksels dienen niet ouder dan 3 maanden te zijn.

    Door in te schrijven verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden zoals bedoeld in artikel 61 §1 en §2 enkel in zoverre de inlichtingen of documenten betreffende de uitsluitingsgevallen waarop de verklaring slaat, voor de aanbestedende overheid kosteloos toegankelijk zijn via elektronische middelen als bedoeld in artikel 60, § 1.

   2. Economic and financial ability
    Minimum level(s) of standards possibly required:

    N.v.t.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

    * Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    * Minimum 2 opdrachten met betrekking tot maaien bermen met afvoer maaisel met een waarde van minimum 25 000 EUR excl. btw per jaar.

    * Minimum 2 maaizuigcombinaties. 1 met knikzuigmaaier op het front gemonteerd voor het maaien van de eerste snede en 1 met maaizuigarm met werkbereik van minimum 5,5 m vanaf de as van de combinatie. De aanzuigventilator dient voldoende capaciteit te hebben om het maaisel effectief naar de verzamelwagen te transporteren.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
    Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    2016792

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 22.03.2017 23:30
    Payable documents: yes
    Price: EUR 0

    De opdrachtdocumenten zijn enkel digitaal verkrijgbaar via het in de aankondiging vermelde link.

   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    29.03.2017 10:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 29.3.2017 10:00
    Place:

    Gemeentehuis, Marktplein 1 te 9220 Hamme, trouwzaal.

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Deze aankondiging betreft een versnelde, openbare procedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: hoogdringendheid.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   08.02.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Miscellaneous repair and maintenance services Source: TED

Architectural, construction, engineering and inspection services Source: TED

Architectural, construction, engineering and inspection services Source: TED

Thermographic paper or paperboard Source: TED

Real estate services Source: TED