Frozen fish, fish fillets and other fish meat

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis VZW (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
   Moorselbaan 164
   Aalst
   9300
   Belgium
   Contact point(s): 9300
   For the attention of: Mevrouw Kirstin Similon
   Telephone: +32 53727074
   E-mail: kirstin.similon@olvz-aalst.be
   Fax: +32 53724586
   Internet address(es):
   General address: www.olvz.be
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority

  3. Main activity
   Health
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Raamovereenkomst voor de levering van diepvriesvis.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Meerdere campussen OLV ziekenhuis, Moorselbaan 164, te 9300 Aalst.

    NUTS code: BE231
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Information on framework agreement
    Framework agreement with a single operatorDuration of the framework agreement
    Duration in years: 4
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor de levering van diepvriesvis. De opdracht is geldig voor 24 maanden met bijkomend 2 mogelijke verlengingen van telkens 12 maanden.

    Het betreft volgende instanties:

    — Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis VZW, Moorselbaan 164, 9300 Aalst (campi Aalst, Asse en Ninove).

    — Levensvreugde Verblijeven VZW, Botermelkstraat 201, 9300 Aalst.

    De raming opgegeven in de inventaris, zijn de gezamenlijke vermoedelijke hoeveelheden voor 1 jaar. De leveringen gebeuren telkens na ontvangst van individuele bestellingen. De opgegeven hoeveelheden zijn louter indicatief. Zij binden de bestellende overheden op geen enkele wijze. De leverancier kan geen schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden.

    Het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis treedt in dit dossier op als opdrachtencentrale.

    Toelichting taken verantwoordelijkheden van de opdrachtencentrale en de aanbestedende overheden:

    In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15.6.2006 betreffende de overheidsopdrachten, treedt de aanbestedende overheid Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis vzw op als opdrachtencentrale, in die zin dat ze de opdracht plaatst voor rekening van zichzelf en in naam van de in de bijlage „informatie aanbestedende overheden” (cfr. bijlage D) opgesomde aanbestedende overheden. De opdrachtencentrale is enkel actief tijdens de gunningsfase en haar taak bestaat erin door middel van deze opdracht een raamovereenkomst te gunnen aan de inschrijver die voldoet aan de voorwaarden van het bestek en de economisch meest voordelige offerte heeft aangeboden. De opdrachtencentrale zorgt o.m. voor de administratieve verwerking en organisatie tijdens de gunningsfase, de publicatie van de opdracht, het regelmatigheidsonderzoek, de evaluatie van de offertes en de uiteindelijke gunning van de opdracht. Dit betekent dat, na de gunning van de opdracht door de opdrachtencentrale, de aanbestedende overheden ieder afzonderlijk voor hun deel een overeenkomst sluiten met de inschrijver aan wie de opdracht werd gegund, rekening houdende met de toepasselijke regels inzake de overheidsopdrachten en de voorwaarden van het bestek. De aanbestedende overheden staan ieder voor zich volledig in voor de uitvoering van de overeenkomst die zij sluiten met de inschrijver aan wie de opdracht werd gegund. Zij staan dus o.m. in voor het plaatsen van de bestellingen, opvolging en controle van de leveringen, betalingen, de toepassing van maatregelen van ambtswege, wijzigingen aan het initieel contract en aanvullende diensten.

    De opdrachtencentrale heeft na de gunning van de opdracht geen enkele taak noch verantwoordelijkheid meer en kan geenszins aansprakelijk noch verantwoordelijk gesteld worden voor welk gevolg dan ook dat zou voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht hetzij een laattijdige betaling van een geplaatste bestelling door een aanbestedende overheid hetzij enige andere contractuele tekortkoming begaan door één van de aanbestedende overheden zelfs indien deze verband houden met de technische specificaties en/of uitvoeringsvoorwaarden van het bestek.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    15220000, 15221000, 15229000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Zie inventaris.

   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 48 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Geen.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

    * In navolging van art. 63 van het KB dd. 15.7.2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.

    * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

    — niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;

    — niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

    — geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

    — niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

    * Een kopie van de authentieke of onderhandse akte die de gevolmachtigden de machtiging verleent de offerte te ondertekenen. Het nummer van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de bewuste mandaten werden gepubliceerd dient vermeld te worden. (artikel 82 KB 15.7.2011).

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

    Berekeningswijze in geval private onderneming:

    0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +

    0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +

    3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +

    0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +

    0,998 x Omzet / Totale bezittingen.

    De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

    De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,5.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Referentielijst van gelijkaardige leveringen uitgevoerd door uw bedrijf de afgelopen 3 jaar.

    * Een afschrift van de actieve erkenning/toelating en actieve autocontrolestatus afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid in de Voedselketen (FAVV).

    * Een kopie van het laatste auditverslag van de FAVV-inspectie of erkend controle-organisatie en van de bijgesloten attesten en certificaten (of de verklaring op erewoord indien er nog geen audit geweest is).

    * Een BRC of IFS certificering.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    * Referentielijst van gelijkaardige leveringen uitgevoerd door uw bedrijf de afgelopen 3 jaar.

    * Een afschrift van de actieve erkenning/toelating en actieve autocontrolestatus afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid in de Voedselketen (FAVV).

    * Een kopie van het laatste auditverslag van de FAVV-inspectie of erkend controle-organisatie en van de bijgesloten attesten en certificaten (of de verklaring op erewoord indien er nog geen audit geweest is).

    * Een BRC of IFS certificering.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
    Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
    1. Prijs. Weighting: 40
    2. Smaaktest. Weighting: 20
    3. Kwaliteit van de voorgestelde producten. Weighting: 10
    4. Beoordeling van het kwaliteitssysteem. Weighting: 15
    5. Service, support en levering. Weighting: 15
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    2017/AKFAC/007

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 02.06.2017
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    06.06.2017 10:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 180 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 6.6.2017 10:00
    Place:

    Zaal Fuga.

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information
  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   19.04.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Installation services (except software) Source: TED

Information and promotion products Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Printing machinery Source: TED

Disposable nappies Source: TED