Architectural services for building extensions

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: OCMW Gent
Number: 1488460
Publication date: 20-04-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Land purchase services

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   OCMW Gent
   Onderbergen 86
   Gent
   9000
   Belgium
   Contact point(s): 9000
   For the attention of: Mevrouw Elke Steenwinckel
   Telephone: +32 92669115
   E-mail: elke.steenwinckel@ocmw.gent
   Internet address(es):
   Internet address: https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=nl-NL
   General address: www.ocmwgent.be
   Electronic access to information: https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=nl-NL
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

   Other: U kan de opdrachtdocumenten op volgende website verkrijgenhttps://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=nl-NL
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Regional or local agency/office
  3. Main activity
   Social protection
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Oproep tot aanvraag tot deelneming — verbouwing UCO — Dienstenbedrijf: studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, EPB en veiligheidscoördinatie.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (UCO), Maïsstraat 142 te 9000 Gent.

    NUTS code: BE234
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Verbouwing UCO — Dienstenbedrijf: studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, EPB en veiligheidscoördinatie.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    71223000, 71200000, 71220000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in days: 1400 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required
   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    De dienstverlener mag zich niet bevinden in één van de uitsluitingstoestanden van artikel 61,§1 en 2 van het KB Plaatsing. Door ondertekening van de offerte verklaart de kandidaat/inschrijver zich niet te bevinden in één of meerdere van onderstaande uitsluitingstoestanden:

    Verplichte uitsluitingstoestanden:

    — veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor:

    — deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;

    — omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek;

    — fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17.2.2002;

    — witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11.1.1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

    Facultatieve uitsluitingstoestanden:

    — in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie hebben ondergaan, of in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;

    — aangifte hebben gedaan van zijn faillissement of voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;

    — bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;

    — bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan;

    — niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid;

    — niet in orde zijn met betaling van de belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of van het land waar de inschrijver gevestigd is;

    — zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar in het kader van de kwalitatieve selectie, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.

    In te dienen documenten:

    De Belgische kandidaat voegt bij zijn offerte volgend document toe:

    — een recent uittreksel van het centrale strafregister (voor rechtspersonen). Dit kan eenvoudig aangevraagd worden door een mail te sturen naar cjc-csr@just.fgov.be met volgende gegevens:

    — naam rechtspersoon,

    — ondernemingsnummer,

    — adres,

    — reden: „overheidsopdracht”.

    De aanbestedende overheid zal zelf van de Belgische kandidaat via elektronische weg volgende documenten controleren:

    — het RSZ-attest in de zin van art. 62, §1 KB Plaatsing,

    — het attest waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

    De kandidaat die niet in België is gevestigd voegt volgende bewijsstukken bij zijn offerte:

    — een attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan de bepalingen beschreven in het „Toegangsrecht”,

    — een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging,

    — een attest door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid.

    De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure en met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de situatie van om het even welke kandidaat of inschrijver.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico"s.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Verzekerd zijn tegen beroepsrisico"s.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Om de aanbestedende overheid in staat te stellen de technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaat na te gaan, worden volgende gegevens/documenten bij de offerte gevoegd:

    — De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de dienstverlening kunnen worden belast.

    — Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen 8 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

    — Een duidelijk omschreven verklarende nota handelend over de competenties/visie van de inschrijver.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    o Minstens beschikken over het personeel die voldoen overeenkomstig de wettelijke bepalingen om volgende taken uit te voeren: architect, ingenieur stabiliteit, ingenieur technieken, veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever. Vereiste diploma"s voor ingenieur technieken, ingenieur stabiliteit, veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever moeten toegevoegd worden aan de kandidatuur.

    o Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap van 1 of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor eensluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud).

    o De inschrijver beschikt minstens over volgende referenties, die voorlopig opgeleverd zijn in de laatste 8 jaar (een ondertekend, door de opdrachtgever, attest van goede uitvoering dient toegevoegd te zijn):

    —Architectuur: 2 verbouwingsprojecten van min. 5 000 000 EUR excl. btw totale bouwkost (= excl. erelonen), waarvan min. 1 project een herbestemming naar opleidingscentrum, bedrijvencentrum, kantoorgebouw, cultuurcentrum of dergelijk (waarvan de hoofbestemming geen woonfunctie is).

    —Stabiliteit: 1 project in het kader van een verbouwing van een industrieel gebouw van min. 2 000 000 EUR excl. btw totale bouwkost (= excl. erelonen).

    —Technieken: 1 project in het kader van een verbouwing van min. 2 000 000 EUR excl. btw totale bouwkost (= excl. erelonen).

    —EPB: 1 project in het kader van een verbouwing van min. 2 000 000 EUR excl. btw totale bouwkost (= excl. erelonen).

    —Veiligheidscoördinatie: 1 project van min. 3 000 000 EUR excl. btw totale bouwkost (= excl. erelonen).

    o Er wordt gevraagd om uw visie over volgende thema"s in een nota te beschrijven van max. 1 A4 pagina tekst eventueel aangevuld met max. 1 A4 verduidelijking in de vorm van afbeeldingen en plannen per volgend onderwerp:

    —Uw opvattingen en/of ervaringen over renovatie/ verbouwing van industrieel erfgoed in combinatie met nieuwbouw.

    —Uw opvattingen en/of ervaringen over de organisatie van een evolutievriendelijke en flexibele invulling.

    —Uw opvattingen en/of ervaringen over de leesbaarheid en organisatie van een gebouw waar zich verschillende diensten en gebruikers (medewerkers en bezoekers) verschillende toegangsrechten.

    —Uw opvattingen en/of ervaringen over duurzame en milieuvriendelijke architectuur en energiezuinige verbouwingen.

    —Uw opvattingen en/of ervaringen over de naleving van budget en termijnen.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Restricted
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
    Envisaged number of operators: 5
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
    Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    FM/2016/150

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 18.05.2017
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    19.05.2017 10:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Place:

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   18.04.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Refuse collection services Source: TED

Non-scheduled passenger transport Source: TED

Non-scheduled passenger transport Source: TED

Research and development services and related consultancy services Source: TED

Gamma cameras Source: TED