Control, safety or signalling equipment for parking facilities

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis VZW (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
   Moorselbaan 164
   Aalst
   9300
   Belgium
   Contact point(s): 9300
   For the attention of: Mevrouw Griet Beazar
   Telephone: +32 53728969
   E-mail: Griet.beazar@olvz-aalst.be
   Fax: +32 53724586
   Internet address(es):
   Internet address: www.olvz-aalst.be
   General address: www.olvz.be
   Further information can be obtained from:

   Other: Technische Dienst
   Moorselbaan 164
   Aalst9300Mevrouw Nathalie Suij+32 53724787Nathalie.Suij@olvz-aalst.be+32 53724910www.olvz-aalst.be
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

   Other: U kan de opdrachtdocumenten op volgende website verkrijgenhttps://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=nl-NL
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority

  3. Main activity
   Health
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Leveren, plaatsen en in dienst stellen parkeersysteem bezoekersparking campus Aalst.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    OLV Ziekenhuis Campus Aalst, Moorselbaan 164 te 9300 Aalst.

    NUTS code: BE231
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Vernieuwen van installatie van de ondergrondse bezoekersparking campus Aalst.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    34996300
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Het aan te kopen en te installeren systeem omvat onderstaande elementen:

    — Slagboom met aanmeldzuil op de inritlaan (buitenopstelling).

    — Slagboom op de uitritlaan (buitenopstelling).

    — 2 slagbomen met respectievelijke inritterminal aan ingang parkeerlaag P1.

    — 2 slagbomen met respectievelijke uitritterminal aan uitgang parkeerlaag P1.

    — 1 cashless betaalautomaat (betaling met betaalkaarten) voor P1.

    — 1 full betaalautomaat (betaling met betaalkaarten, munten en bankbiljetten) aangepast aan de noden voor mindervaliden voor P1.

    — 1 cashless betaalautomaat (betaling met betaalkaarten) voor P2.

    — 1 cashless betaalautomaat (betaling met betaalkaarten) voor P3.

    — Teller voor aantal vrije parkeerplaatsen op elke parkeerlaag met signalisatiebord (VOL/VRIJ met openingsuren) aan de inritlaan (buitenopstelling) en signalisatieborden (met aantal vrije plaatsen) vóór de ingang van elke parkeerlaag.

    — Interfoniesysteem met communicatie en sturing van 9 slagbomen.

    — Validatiesysteem om gratis uitrijtickets ter beschikking te stellen aan het onthaal en aan de kassa van het ziekenhuis.

    — Kaartcodeerstation voor het aanmaken van kaarten/ abonnementen.

    — Process computer met software management systeem.

    Verplichte opties:

    — Parkeergeleidingssysteem voor parkeerplaatsen mindervaliden.

    — Nummerplaatherkenning.

   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental).

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

    — niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;

    — niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

    — geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

    — niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

    Bovenvermeld attest dient op naam van de firma te zijn en niet op een natuurlijke persoon (tenzij het een éénmanszaak betreft).

    * In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 dient de Belgische inschrijver geen RSZ-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

    * De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

    * In navolging van art. 63 van het KB van 15.7.2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

    * Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

    De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

    Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

    — het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

    — de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

    * In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11.2.2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Document uitgaande van erkend accountingskantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij gebaseerd op de meest recente jaarrekening.

    Berekeningswijze in geval private onderneming:

    0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +

    0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +

    3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +

    0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +

    0,998 x Omzet / Totale bezittingen.

    De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Een document met de Z-score van het bedrijf dient verplicht aangeleverd te worden. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,5.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Referentielijst van gelijkaardige werken uitgevoerd in een ziekenhuis door uw bedrijf de afgelopen 4 jaar.

    * De inschrijver geeft een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat hij eventueel in onderaanneming wil geven.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    De referentielijst bevat minstens 1 realisatie van een installatie met gelijkaardige toestellen (beschrijf) tijdens het laatste jaar.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
    Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
    1. Total cost of ownership. Weighting: 45
    2. Technische vereisten van de installatie. Weighting: 30
    3. Support, service en onderhoud. Weighting: 15
    4. Plan van aanpak en opleiding. Weighting: 10
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    2016/TD/047

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 29.05.2017
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    30.05.2017 11:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 180 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 30.5.2017 11:00
    Place:

    Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis VZW, Moorselbaan 164 te 9300 Aalst. Blok W, 4de verdieping, vergaderzaal "Scheepswerf".

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

   Een afspraak kan gemaakt worden gemaakt met mevrouw Nathalie Suij via 053/72.47.87 of via nathalie.suij@olvz-aalst.be

   De offertes kunnen elektronisch ingediend worden.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   14.04.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Electricity Source: TED

Sacks and bags Source: TED

Imaging equipment for medical, dental and veterinary use Source: TED

Hats and headgear Source: TED

Medical equipments Source: TED