Network infrastructure

Country: Belgium
Language: EN NL
Customer: Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis VZW (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Number: 1308623
Publication date: 12-04-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Land purchase services

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis VZW (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
   Moorselbaan 164
   Aalst
   9300
   Belgium
   Contact point(s): 9300
   For the attention of: Mevrouw Griet Beazar
   Telephone: +32 53728969
   E-mail: Griet.beazar@olvz-aalst.be
   Fax: +32 53724586
   Internet address(es):
   Internet address: www.olvz.be
   General address: www.olvz.be
   Further information can be obtained from:

   Other: Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis VZW (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
   Moorselbaan 164
   Aalst9300Mevrouw Krista De Neve+32 53724574krista.de.neve@olvz-aalst.be+32 53724586www.olvz.be
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

   Other: U kan de opdrachtdocumenten op volgende website verkrijgenhttps://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=nl-NL
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority

  3. Main activity
   Health
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: yes
   Onze Lieve Vrouw van Troost VZW
   Kroonveld 50
   Dendermonde
   9200
   Belgium
   Contact point(s): 9200
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Oproep tot aanvraag tot deelneming — leveringen en diensten m.b.t. netwerkinfrastructuur.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis VZW (met campussen te Aalst, Asse en Ninove), Moorselbaan 164 te 9300 Aalst.

    NUTS code: BE231
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Information on framework agreement
    Framework agreement with a single operatorDuration of the framework agreement
    Duration in years: 10
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    De opdracht voor het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis bestaat uit de vervanging van bestaande netwerkapparatuur, zowel LAN apparatuur (core en edge switches) als de wireless LAN apparatuur en implementatie van een NAC oplossing.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    32424000, 45314320, 48821000, 48822000, 48900000, 50312000, 50312300, 72510000, 72514000, 72700000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis VZW treedt in dit dossier op als opdrachtencentrale.

    De deelnemende overheden zijn:

    — Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Vzw met campussen te Aalst, Asse en Ninove,

    — AZ Sint-Blasius met campussen te Dendermonde en Zele;

    — Algemeen Stedelijk Ziekenhuis met campussen te Aalst, Geraardsbergen en Wetteren.

    Toelichting taken verantwoordelijkheden van de opdrachtencentrale en de aanbestedende overheden:

    In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15.6.2006 betreffende de overheidsopdrachten, treedt de aanbestedende overheid Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis VZW op als opdrachtencentrale, in die zin dat ze de opdracht plaatst voor rekening van zichzelf en in naam van de hierboven vermelde deelnemende overheden. De opdrachtencentrale is enkel actief tijdens de gunningsfase en haar taak bestaat erin door middel van deze opdracht een raamovereenkomst te gunnen aan de inschrijver die voldoet aan de voorwaarden van het bestek en de economisch meest voordelige offerte heeft aangeboden. De opdrachtencentrale zorgt o.m. voor de administratieve verwerking en organisatie tijdens de gunningsfase, de publicatie van de opdracht, het regelmatigheidsonderzoek, de evaluatie van de offertes en de uiteindelijke gunning van de opdracht. Dit betekent dat, na de gunning van de opdracht door de opdrachtencentrale, de aanbestedende overheden ieder afzonderlijk voor hun deel een overeenkomst sluiten met de inschrijver aan wie de opdracht werd gegund, rekening houdende met de toepasselijke regels inzake de overheidsopdrachten en de voorwaarden van het bestek. De aanbestedende overheden staan ieder voor zich volledig in voor de uitvoering van de overeenkomst die zij sluiten met de inschrijver aan wie de opdracht werd gegund. Zij staan dus o.m. in voor het plaatsen van de bestellingen, opvolging en controle van de leveringen, betalingen, de toepassing van maatregelen van ambtswege, wijzigingen aan het initieel contract en aanvullende diensten.

    De opdrachtencentrale heeft na de gunning van de opdracht geen enkele taak noch verantwoordelijkheid meer en kan geenszins aansprakelijk noch verantwoordelijk gesteld worden voor welk gevolg dan ook dat zou voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht hetzij een laattijdige betaling van een geplaatste bestelling door een aanbestedende overheid hetzij enige andere contractuele tekortkoming begaan door één van de aanbestedende overheden zelfs indien deze verband houden met de technische specificaties en/of uitvoeringsvoorwaarden van het bestek.

   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required
   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:

    — niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;

    — niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;

    — geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;

    — niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

    Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:

    — bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;

    — zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.

    * De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

    * In navolging van art. 63 van het KB van 15.7.2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

    * In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 dient de Belgische inschrijver geen RSZ-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Document uitgaande van erkend accountingskantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij gebaseerd op de meest recente jaarrekening.

    Berekeningswijze in geval private onderneming:

    0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +

    0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +

    3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +

    0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +

    0,998 x Omzet / Totale bezittingen.

    De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    De inschrijver dient een document aan te leveren waaruit blijkt dat de behaalde Z-score hoger is dan 1,5. De aanbestedende overheid heeft het recht om de offerte van de inschrijver met een Z-score lager dan 1,5 niet te weerhouden voor verdere evaluatie.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    * Alle toestellen moeten een goed zichtbare CE-markering dragen. Voor elke toestel dient de leverancier te beschikken over een EG verklaring van overeenstemming met volgende gegevens:

    — firmanaam en volledig adres van de fabrikant en, in voorkomend geval, diens gemachtigde,

    — productidentificatie (naam, de functie, het model, het type, het serienummer en de handelsbenaming en alle relevante aanvullende informatie),

    — de richtlijnen die zijn nageleefd en in voorkomende geval de geharmoniseerde normen of andere gehanteerde technische normen en specificaties,

    — in voorkomend geval naam en adres van degene die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen; deze persoon moet in de Gemeenschap gevestigd zijn,

    — in voorkomend geval naam, adres en identificatienummer van de aangemelde instantie,

    — identiteit en handtekening van degene die gemachtigd is om namens de fabrikant of diens gemachtigde de verklaring op te stellen,

    — de datum waarop de verklaring is afgegeven.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Alle toestellen moeten een goed zichtbare CE-markering dragen.

    De documenten met EG verklaring van overeenstemming moeten toegevoegd worden aan het dossier.

    Voldoen aan de minimumvereisten welke zijn opgenomen in het begeleidend document aan deze publicatie.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Negotiated
    Some candidates have already been selected (if appropriate under certain types of negotiated procedures): no
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
    Envisaged minimum number: 3
    maximum number: 5
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    De kandidaten moeten voldoen aan de criteria vooropgesteld bij de voorwaarden tot deelneming (juridische, economische, financiële en technische vereisten). De inschrijvers die hieraan voldoen worden vervolgens gerangschikt op basis van de behaalde scores, toegekend onder het hoofdstuk "selectiecriteria" (zie begeleidend document).

   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
    Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    2017/IT/001

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 08.05.2017
    Payable documents: yes
    Price: EUR 0

    Het bestek zal aan de geselecteerde kandidaten worden bezorgd.

    Dit is een tweestapsprocedure waarbij via kandidatuurstelling een oproep wordt gedaan voor kandidaten. De aanbestedende overheid zal aan de hand van de selectiecriteria minimaal 3 en maximaal 5 kandidaten selecteren die na selectie het bestek toegezonden krijgen en uitgenodigd zullen worden om een offerte in te dienen.

   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    09.05.2017 11:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
    22.5.2017
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Netherlands
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Place:

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   De kandidaturen en offertes kunnen elektronisch ingediend worden.

   Gecorrigeerde of toegevoegde informatie vindt u in de bijbehorende aanbestedingsstukken.

   Zie de bijbehorende aanbestedingsstukken voor meer informatie.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   07.04.2017

Other tenders from Belgium за for this period

Autoclaves Source: TED

Auditing services Source: TED

Repair and maintenance services of building installations Source: TED

Heparin Source: TED

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables Source: TED