Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en Mobiliteitsbedrijf Antwerpen: Tenders


E-mail: christina.ceulemans@stad.antwerpen.be
Phone: +32 33388645
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en Mobiliteitsbedrijf Antwerpen
Grote Markt 1
Antwerpen
2000
Belgium
Contactpunt(en): 2000
Ter attentie van: Christina Ceulemans
Telefoon: +32 33388645
E-mail: christina.ceulemans@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen):
Adres: http://www.parkereninantwerpen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263595
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=GAPA-2017-02-21-F02
Total: 1