Provincie Antwerpen: Tenders

E-mail: ellen.vervaet@provincieantwerpen.be
Phone: +32 14562874
Country: Belgium
Town: Geel
Address: Provincie Antwerpen
Poiel 77
Geel
2440
Belgium
Contactpunt(en): 2440
Ter attentie van: Vervaet Ellen
Telefoon: +32 14562874
E-mail: ellen.vervaet@provincieantwerpen.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262515
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Provincie+Antwerpen-vlk2017-F02

Contracts: 2
tenders: 8
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 8
04 may

Number: 9534936

Country: Belgium

Source: TED

28 apr

Number: 9452883

Country: Belgium

Source: TED

11 may

Number: 1883591

Country: Belgium

Source: TED

15 feb

Number: 97079

Country: Belgium

Source: TED